Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Plánovaná výstavba v Hlubočepích a na Žvahově

Interpelace na

místostarostu MČ Praha 5

pana Vojtěcha Zapletala

Věc: Plánovaná výstavba v Hlubočepích a na Žvahově

Dovoluji se na Vás obrátit s žádostí o vysvětlení záměru radnice Prahy 5 měnit v nejbližší době územní plán v lokalitě starých Hlubočep a Žvahova. Při jednáních o zachování výuky na škole Pod Žvahovem bylo místními obyvateli argumentováno právě novou výstavbou, postupným zvyšováním počtu obyvatel lokality a potřebou zachovat infrastrukturu i přes momentální nenaplnění „směrných čísel“. Ve vyjádřeních radních však jako protiargument zaznělo, že k žádnému výraznému nárůstu počtu obyvatel lokality v nejbližší době určitě nedojde. To je zcela v rozporu s návrhy projednávanými v komisi pro územní rozvoj, kde jste předsedou a kde se nyní vytvářejí podklady ke změnám ploch zeleně na plochy určené k bytové zástavbě.

Žádám Vás tedy o sdělení počtu nových bytových jednotek, které mohou na základě Vámi prosazovaných změn územního plánu vzniknout v lokalitě, která byla spádovou oblastí Základní školy Pod Žvahovem a procentního vyjádření nárůstu počtu obyvatel. Není možné měnit územní plán bez přihlédnutí k občanské vybavenosti lokality.

Zároveň  Vás žádám o dozodpovězení mých předchozích interpelací týkající se dopravy v Hlubočepích. Stále se mi jedná o zpřesnění formulací termínu nápravy, resp. sdělení konkrétních dat, kdy dle Vámi provedených zjištění k nápravě dojde. Věřím, že i vedená šetření, ke kterým jsem Vám dal svou první interpelací před šesti měsíci podnět, byla ukončena a Vy mi budete nyní schopen i zde konečně konkrétně odpovědět. Děkuji za zajištění opravy dvou laviček jedné autobusové zastávky a očekávám Vaší pomoc v dalším zkulturnění veřejné dopravy v lokalitě. Nedokáži však pochopit Váš odmítavý přístup k odklonění značení cyklotrasy z hlavní tepny do oblasti Srpečku a podél trati k železničnímu přejezdu. Cyklisté touto změnou určitě nezavalí, Vámi v tomto okamžiku chráněné, zelené oblasti Hlubočep a vy naopak zajistíte bezpečnost silničního provozu na komunikaci Hlubočepská nejen pro cyklisty.

           

V Praze dne 20. května 2004

Mgr. Ing. Petr Navara

      zastupitel

Odpověď

Vážený pane,

ve své interpelaci z 20. 5. 2004 se na mne obracíte se žádostí o vysvětlení „nesouladu“ mezi podklady pro rozhodnutí RMČ Praha 5 při rušení výuky v ZŠ Pod Žvahovem (US Hlubočepy) a tendencí zvyšování počtu obyvatel Hlubočep způsobenou podněty na pořízení změn ÚPN HMP, které byly v poslední době projednávány v komisích RMČ Praha 5 v rámci kola 06 změn ÚPN HMP.

K dané problematice konstatuji, že bilanční údaje z územně plánovacího podkladu - US Hlubočepy udávají v kapitole „Obyvatelstvo - prac. příležitosti“ celkový počet obyvatel řešeného území ve výši 2 520 obyvatel.

 

Do tohoto počtu obyvatel jsou již zahrnuti:

·        noví obyvatelé lokalit „Michnovka“ a „Prokopův dvůr“

·        nárůst obyvatel z navrhovaných změn ÚPN v rámci této studie (dosud neprojednávaných v komisích RMČ Praha 5)

·        budoucí obyvatelé lokalit dosud nezastavěných (např. Zlíchovské terasy) v plochách určených územním plánem k zastavění.

Nově navrhované dvě změny ÚPN (o nichž se ve své interpelaci zmiňujete), které byly projednány v komisích i RMČ Praha 5 umožňují díky svému umístění lokalizaci pouze rodinných domů.

Jedná se o:

·        změnu ident. číslo 04/06, pracovní název „Hlubočepská“ ze ZN do SVM, umožňující při využití k funkci bydlení umístění dvou rodinných domů o dvou bytech

·        změnu ident. číslo 16/06, pracovní název „Pod Žvahovem“ z PSZ na OC, umožňující výstavbu jednoho rodinného domu o dvou bytových jednotkách.

Přestože běžná obložnost bytu v současné době se v Praze pohybuje okolo dvou obyvatel na   1 b.j., v tomto případě je uvažováno se čtyřmi obyvateli na jeden nově realizovaný byt. Schválením předmětných změn ÚPN ident. čísla 04/06 a 16/06 dojde v šetřeném území k celkovému nárůstu o 24, slovy dvacetčtyři obyvatel, což činí nárůst o 0,95 % obyvatel. Z uvedeného údaje je zřejmé, že při rozhodování o zachování, či nezachování školní výuky v ZŠ Pod Žvahovem je takovýto „nárůst“ obyvatel zcela zanedbatelný.

K žádosti o informaci o věcném řešení problematiky uvedené ve Vašich předchozích interpelacích sděluji, že v mé kanceláři jsou pro Vás připraveny písemné odpovědi příslušných dotčených orgánů a organizací. Uvedené materiály však nepovažuji za součást interpelace, a proto také nejsou přílohou této odpovědi.

I přes nesouhlasný postoj k návrhu odklonění značení cyklotrasy v oblasti Hlubočep se obracím na ÚDI, který je garantem vedení cyklotras, s žádostí o posouzení Vašeho požadavku.

S pozdravem

                                                                                 Vojtěch  Z a p l e t a l

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534