Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Hospodaření MČ 2.

16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 23.4.2009
 
Interpelace číslo 2.
 
Ing. Z.Pechar
Úřad městské části – Odbor ekonomický
Věc : Nezodpovězené otázky k ROZBORU HOSPODAŘENÍ  A ZÁVĚREČNÉMU ÚČETU MČ PRAHA 5 za rok 2008
Vážený pane vedoucí Pechare,
Vzhledem k tomu, že jste neodpověděl na otázky, které jsem na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 23.4.2009 vznesla ohledně některých specifických položek, které jsem v Rozboru hospodaření za rok 2008 nenašla, je tedy nutné vás tímto způsobem interpelovat se žádostí o vysvětlení a doplnění, a to :
Zdaňovaná Činnost MČ Praha 5 –rok 2008
Považuji za důležité zde zopakovat a poukázat na jednu důležitou skutečnost.
Dne 18.9.2008 na 13.Zasedání ZMČ jste nám předložili Rozbor hospodaření za I.pololetí roku 2008. Během diskuze se aspoň 3 zastupitelé ptali a žádali vysvětlení ohledně tabulky č.5 nazvané,, Zdaňovaná činnost MČ Praha 5 za I.pololetí r. 2008 – Výsledky v hospodaření“, kde bylo uvedeno, že nedoplatky nájemného činily za období 1.1.2008 – 30.6.2008 : 97 milionů 586 tisíc Kč, z toho 41 milionů 550 tisíc Kč byly nedoplatky a penále za nebytové prostory a 46 milionů 356 tisíc Kč činily postoupené pohledávky, jak mi sdělila osobně během následující přestávky poradkyně starosty paní Žežulková a vlastní rukou mi do mé kopie napsala, že jde o postoupené pohledávky Agentuře Praha 5 za období 1993 - 2006. Vy jste tuhle částku v tabulce nazval ,,nedoplatky z prodeje majetku(postoupené)“!!!
 Jelikož jste měl pane  Pechare potíže nám to vysvětlit, požádal kolega zastupitel Jiří Metelec, aby v závěrečném účtu (poz. ten který jste nám předložili na zasedání ZMČ dne 23.4.2009)  bylo řádně vysvětleno, co tato částka skutečně obnáší. Vy jste pane Pechare odpověděl, cituji z oficiálního zápisu z tohoto zasedání 18.9.2008: ,,Problém nám to nedělá, jestliže cítíte potřebu tyto otázky více precizovat, v rozboru hospodaření za rok, tak to bude pečlivě rozpitváno. Těmto otázkám budeme věnovat větší pozornost, tak aby to bylo čitelné na první přečtení. Mohu vám to slíbit“ – konec citace.
Dne 23.4.2009 jste nám předložili Rozbor hospodaření a výsledky za celý rok 2008 a v tabulce, nyní č.9 se stejným názvem  ,,Zdaňovaná činnost MČ Praha 5 za r. 2008 – Výsledky v hospodaření“  jste celou agendu o nedoplatcích neuvedli vůbec, takže jste se nám pane Pechare odměnil  za to, že jsme žádali o informace na které máme z pozice zastupitelů občanů MČ Praha 5 ze zákona o hlavním městě Praze právo dle § 51 odst.3 písm. b) a c), tím že jste nám tady nedal vůbec nic. Až někde v textu na straně 80, najdeme malý skoro nic neříkající odstavec, ve kterém je uvedeno, že je tu i částka 26 milionů 350 tisíc Kč, která údajně představuje ,, proúčtované postoupené pohledávky na Agenturu Praha 5 za období r. 2004 – 2007“.
Pan vedoucí ekonomického odboru byl jste jako zaměstnanec Úřadu MČ Praha 5 oficiálně požádán na zasedání zastupitelstva 18.9.2008 o specifické informace, kde jste se zavázal je dodat při rozboru hospodaření za rok 2008 a tyto informace, které souvisí s výkonem vaší funkce jste nepředložil.
Žádám vás jménem všech zastupitelů MČ Praha 5, abyste se nám především písemně omluvit za to, že jste porušil zákon jak je výše uvedeno a nesplnil to co bylo po vás požadováno.
- 1 -
Dále vás žádám o podrobnou analýzu všech částek v plné výši po jednotlivých Střediscích jak jsou vedeny v účetnictví Městské části Praha 5, včetně vysvětlení každé položky vedené pod názvem NEDOPLATKY,
 a to :
Ostatní nedoplatky
Nedoplatky za byty
Nedoplatky za nebytové prostory
Nedoplatky z prodeje majetku ( z prodeje pohledávek)
Celkem v Kč
Zde upozorňuji, že jste v Rozboru hospodaření a Závěrečném účtu MČ Praha 5 za rok 2008 uvedli, že celková částka NEDOPLATKŮ je 136 milionů 259 tisíc Kč.
Dále vás žádám o upřesnění  o proúčtovaných pohledávkách prodaných Agentuře Praha 5.
 V Rozboru hospodaření jste jen uvedl 26 milionů 350 tisíc Kč  za období r. 2004 – 2007.
Kde jsou tedy proúčtované pohledávky za roky 1993 – 2003 prodané Agentuře Praha 5 v prosinci 2003 podle smouvy z té dobý podepsané starostou M.Jančíkem  18.12.2003?
Představují tyto částky pohledávky, které Agentura Praha 5 nevymohla a „vrátila“ je tedy Městské části v roce 2008?
E.Hochheimerová, MA, FCCA
Zastupitelka
V Praze dne 24.4.2009

Odpověď

Věc:  Interpelace č. 2 k ROZBORU HOSPODAŘENÍ  A ZÁVĚREČNÉMU ÚČETU MČ PRAHA 5 za rok 2008
Vážená paní zastupitelko,
V rozboru hospodaření za rok 2008 v  textové části od str.84 až do str. 90 jsou uvedeny nedoplatky podle jednotlivých středisek správy obecního majetku. V tabulce č. 9 – výsledky hospodaření zdaňované činnosti za rok 2008 jsou vyčísleny v nákladech i výnosech opravy pohledávek postoupených na Agenturu Praha 5 splatné za roky 1993 – 2006. V účetnictví byly proúčtovány v roce 2004 – 2007.
Nedoplatky uvedené v rozboru hospodaření za rok 2008 v tab. č.10 i v textové části v celkové výši 136.259 tis. Kč představují veškeré nedoplatky za celou zdaňovanou činnost od roku 1993 až k 31. 12. 2008. Neobsahují poskytnuté provozní zálohy k vyúčtování služeb, vzhledem k tomu, že se nejedná o fyzický nedoplatek, ale o pohledávku MČ Praha 5 k vyúčtování služeb za rok 2008, které se zúčtují v účetním období roku 2009. Z uvedené částky činí postoupené proúčtované pohledávky na Agenturu Praha 5 za období roku 2004 – 2007 částku 26.350 tis. Kč.
Podrobně jak byly postupovány pohledávky městkou částí Agentuře od roku 1993 - 2006 bylo uvedeno v materiálu pro ZMČ pod č. materiálu 16/45.
Správní firma Centra po vnitřní reorganizaci vytvořila jeden finanční plán jako celek a ne po střediscích, jak je tomu v účetnictví MČ Praha 5. Rozbor byl zpracován na základě této skutečnosti ze sumarizovaných podkladů od správní firmy Centra. Plán na rok 2009 již byl sestaven podle jednotlivých středisek.
Nedoplatky k 31. 12. 2008 z účetnictví MČ Praha 5 včetně poskytnutých provozních záloh pod řádkem ostatní podle jednotlivých středisek bez služeb :
Centra Machatého a nebytové domy /stř. 1 a 12/
Byty                           1.845 tis. Kč
Nebytové prostory    6.602 tis. Kč
Z prodeje majetku    4.233 tis. Kč
Ostatní                    38.645 tis. Kč
Centra Jindřicha Plachty   /stř. 2/
Byty                           5.180 tis. Kč
Nebyty                      5.846 tis. Kč
Prodej majetku     16.030 tis. Kč
Ostatní                    55.261 tis.Kč
Centra Staropramenná /stř. 3/
Byty                            2.378,- tis- Kč
Nebyty                       2.014 tis. Kč
Z prodeje majetku   6.086 tis. Kč
Ostatní                     47.212 tis. Kč
Poliklinika Kartouzská / stř. 4/
Byty                                      0
Nebytové prostory    1.920 tis.
Ostatní                         6.037 tis. Kč
Poliklinika Barrandov /stř. 5/
Byty                                       5 tis. Kč
Nebytové prostory         110 tis. Kč
Ostatní                          5.987 tis. Kč
Areál Klikatá   /9/
Nebytové prostory             162 tis. Kč
Pozemky                               132 tis. Kč
Ostatní zdaňovaná činnost /stř. 6 a 11/
 
Byty                                    0
Nebytové prostory      1.556 tis. Kč
Prodej majetku         54.280 tis. Kč
Ostatní                      1.994 tis. Kč                           /viz str.84 „Rozboru“, např.nájem za pozemky, parkovací místa, reklamní tabule antény, předfakturace služeb/.
Komentář k nedoplatkům za  prodej majetku ve výši 54.280 tis. Kč
 z toho : zůstatky prodaného majetku na základě uzavřených kupních smluv v rámci privatizace: za pozemky 1.138 tis. Kč, za domy 46.667 tis Kč, za nebytové prostory 19 tis. Kč, za byty dle zákona 72/1994 Sb. 6.456 tis. Kč.
Uvedené nedoplatky za jednotlivá střediska jsou čisté nedoplatky tzn. bez služeb / elektr., plyn voda, ty se zúčtovávají s nájemci./
Ostatní nedoplatky u jednotlivých středisek představují proúčtované poskytnuté provozní zálohy k vyúčtování služeb, a zaúčtované úroky a poplatky z prodlení za nájmy bytů a nebytových prostor a smluvních pokut.
Celkem nedoplatky za všechna střediska představují částku 263.515 tis. Kč.
K Vašemu dotazu, zda vrátila Agentura Praha 5 v roce 2008 Městské části nějaké pohledávky, sděluji : že v roce 2008 nedošlo k žádným platbám mezi Městskou částí Praha 5 a Agenturou, tak jak je uvedeno v textu rozboru na str. 90.
Dle Dohody o narovnání, kterou schválilo ZMČ 11.7.2007 Agentura nadále vymáhá postoupené pohledávky za rok 1993 – 2003.
S úctou
                                                           JUDr.Milan Jančík, MBA

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534