Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Hospodaření MČ 1.

16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 23.4.2009
                                                           Interpelace číslo 1.
Věc: Nezodpovězené otázky k ROZBORU HOSPODAŘENÍ  A ZÁVĚREČNÉMU ÚČETU MČ PRAHA 5 za rok 2008
Vážený pane starosto,
Vzhledem k tomu, že mi nikdo z vedení radnice Prahy 5 neodpověděl na otázky, které jsem vznesla na zasedání Zastupitelstva dne 23.4.2009, žádám, aby jste tak učinil nyní, a to:
ZÁSOBNÍK
V rozpočtu pro rok 2008 jste nám v bodě 4.12 oznamovali, že vzhledem k omezeným finančním prostředkům bylo rozhodnuto o vytvoření tzv. Zásobníku, kde jste uvedli 11 akcí v celkové částce 43 milionů 975 tisíc Kč, které jste nezahrnuli do rozpočtu na rok 2008 a sdělili nám, že vzhledem k jejich důležitosti je třeba, abychom o nich měli přehled, a že v případě, že MČ Praha5 bude mít k dispozici dostatečné finanční prostředky, budou se realizovat.
V Rozboru hospodaření za rok 2008 není vůbec uvedeno, co z té částky 43 milionů 975 tisíc Kč v Zásobníku bylo realizováno.
Prosím, aby jste nám sdělil, který orgán MČ o realizaci jednotlivých akcí rozhodl a schválil přesun prostředků do upraveného rozpočtu roku 2008 a také z kterých položek rozpočtu se prostředky na realizaci přesunuly!
Jako příklad zde uvádím jednu z těchto „zásobníkových“ akci nazvanou „Vysílání televize“ za 2 miliony 600 tisíc Kč, která určitě realizována byla, protože během roku 2008 jste spustili vysílání TV Prahy 5. Na účtě 0625 - Kancelář MČ se například uvádí náklady na jakousi reportáž pro web.TV za 101 tisíc 200 Kč. Prosím sdělte celkové náklady na realizaci i této akce?
INVESTICE
Kapitola 9 – Místní správa
V rozpočtu bylo 24 milionů 320 tisíc Kč na investice a v Rozboru hospodaření vůbec neuvádíte, co jste z tohoto rozpočtu převedli jinam přesto, že ke snížení evidentně došlo.
V položce 0924 – nazvané INFORMATIKA bylo v rozpočtu na investice 9 milionů 200 tisíc Kč a vy jste je snížili o  4 miliony 840 tisíc Kč a nikde neuvádíte kam jste tyto prostředky přesunuli!
Zde je nutné i upozornit, že informace, které uvádíte k této položce 0924 jsou záměrně zmatečné. Píšete, že došlo k navýšení o 2 miliony 298 tisíc Kč, ale skutečné navýšení bylo 6 milionů 990 tisíc Kč na běžné výdaje – a není uvedeno na co všechno se to použilo.
Dále píšete, že snížení na investicích bylo 148 tisíc Kč, ale skutečné bylo 4 miliony 840 tisíc Kč. Žádám tedy aby jste doplnil a zveřejnil  věrohodné informace kam a na co byly použity 4 miliony 840 tisíc Kč o které jste investice skutečně snížili.
Prosím o písemnou odpověď ve lhůtě 30 dnů v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., a aby jste tuto lhůtu dodržel.
E. Hochheimerová, MA,FCCA
Zastupitelka
V Praze dne 23.4.2009

Odpověď

Věc: Interpelace č. 1 k ROZBORU HOSPODAŘENÍ  A ZÁVĚREČNÉMU ÚČETU MČ PRAHA 5 za rok 2008
Vážená paní zastupitelko,
na Vaší interpelaci č.1 týkající se Rozboru hospodaření a Závěrečného účtu za rok 2008 sděluji:
Zásobník
Tak jako v předchozích letech, byl i v roce 2008 ve schváleném rozpočtu na rok vytvořen tzv. zásobník akcí, sloužící pro přehled o akcích, které sice nebyly do rozpočtu zahrnuty, ale je, vzhledem k jejich důležitosti, třeba mít o nich přehled,.
Do zásobníku na rok 2008 bylo zahrnuto 11 akcí v celkové výši 43.975 tis. Kč. Převážně se jednalo o stavební investice na majetku městské části. Pět akcí se týkalo školských zařízení.
Z těchto akcí byla realizována v plném rozsahu jedna akce, jedna zahájena a pokračuje v roce 2009, další dvě byly rozpracovány a jsou zařazeny do rozpočtu roku 2009.
První je akce ZŠ Kořenského 10 – rekonstrukce druhé tělocvičny. Do realizace byla zařazena, protože městské části byla přidělena investiční dotace od hlavního města ve výši 8 mil. Kč (schváleno usnesením ZMČ č. 12/5/2008 dne 26.6.2008), akce byla dokončena a komentář je v Rozboru hospodaření a Závěrečném účtu za rok 2008 (dále jen rozbor) na straně 41.
Zahájenou akcí je vysílání internetové televize. Záměr byl schválen RMČ usnes. č. 27/910/2008 dne 19.8.2008 a realizace akce byla schválena usnesením RMČ č. 34/1163/2008 ze dne 14.10.2008 a v roce 2008 byly hrazeny výdaje ve výši 714 tis. Kč z podkapitoly 0924, položka nákup služeb, bez nutnosti provedení rozpočtového opatření. V této souvislosti byly ještě realizovány výdaje na reportáž Týden neziskových organizací ve výši 101,2 tis.Kč z podkapitoly 0625.
Rozpracovány byly akce:
MŠ Lohniského 830 – rekonstrukce kuchyně, v roce 2008 byla akce zahájena a investováno 409,5 tis.Kč na projektovou dokumentaci, usnes. RMČ č. 17/552/2008 ze dne 27.5.2008, komentář je v rozboru na straně 41. Akce je zařazena do rozpočtu roku 2009 k realizaci (plánovaná částka 7.748 tis.Kč).
MŠ Nad Palatou 29/613 – dostavba kuchyně a dostavba chodeb, v roce 2008 investováno 518,9 tis.Kč na projektovou dokumentaci – usnes. RMČ č. 21/704/2008 ze dne 17.6.2008, komentář je v rozboru na straně 41, je v zásobníku akcí roku 2009 v hodnotě 6.848 tis.Kč.
Ostatní akce realizovány nebyly.
Investice
kapitola 9 – místní správa
Na úvod vysvětlení: výdajová stránka rozpočtu hlavní činnosti městské části je složena z kapitol rozpočtu a tyto jsou označeny číslem a názvem, v našem případě tedy kapitola 09 – místní správa a zastupitelstva obcí. Pro celou kapitolu je stanoven objem investic, neinvestičních prostředků a grantů. Součet těchto prostředků tvoří celkový objem výdajů kapitoly.
Kapitola je však též souhrnem výdajů podkapitol. Tyto jsou označeny číslem kapitoly a číslem odboru či specifického druhu výdajů, např. 0421 je podkapitola školství – investice, spravovaná odborem investičním; 0924 je podkapitola informatika, spravovaná odborem správy služeb.
Každá podkapitola má stanoven celkový objem výdajů, opět v členění na investice, neinvestiční prostředky a příp. granty (ne všechny podkapitoly mají grantové programy ve své náplni).
Změny rozpočtu se dějí rozpočtovými opatřeními dle § 16 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Pokud se mění celkový objem prostředků podkapitoly a to jak snížení, tak zvýšení, jsou tato rozpočtová opatření poznamenána v textu rozboru u příslušné podkapitoly s uvedením čísla usnesení orgánu MČ.
V rámci podkapitoly však také dochází k přesunům rozpočtových prostředků, kdy se celkový objem finančních prostředků v podkapitole nemění, ale přesouvají se prostředky mezi jednotlivými paragrafy a položkami výdajů. Toto rozpočtové opatření se může provést i mezi druhy výdajů, tedy z investic do neinvestičních prostředků a naopak. Přesun prostředků však celkový objem rozpočtu podkapitoly nemění a proto není každé takové rozpočtové opatření samostatně popsáno v textu rozboru z praktických důvodů, neboť těchto opatření je nejvíce a z hlediska správy finančních prostředků se jimi nemění celkový objem rozpočtu podkapitoly (a tím i kapitoly a městské části). I tato rozpočtová opatření jsou schvalována příslušnými orgány městské části.
Proto tedy v kapitole 09 – místní správa a zastupitelstva obcí, v sumární tabulce celé kapitoly (s. 67 rozboru) je uvedeno, že celkový objem investičních prostředků kapitoly je schválen ve výši 24.320 tis.Kč, upraven na 19.490 tis.Kč. Tento údaj – snížení objemu investičních prostředků o 4.830 tis.Kč se týká všech podkapitol. Konkrétně investiční prostředky mají podkapitoly 0912 – správa služeb (tyto prostředky spravuje vedoucí OSS), podkapitola 0921 – místní správa – investice, (spravuje vedoucí OIV) a 0924 – informatika, jejímž správcem je vedoucí OSS.
K úpravě investičních prostředků u podkapitol (kapitoly 09) v celkové výši 4.830 tis.Kč došlo takto:
  • podkapitola 0912 zvýšení o 20 tis.Kč přesunem z neinvestičních prostředků této podkapitoly usnes. RMČ č. 16/520/2008 na nákup navigací (rozbor s. 70),
  • podkapitola 0921 snížení o 10 tis.Kč usnes. RMČ č. 42/1441/2008 dne 16.12.2008 (rozbor s. 73),
  • podkapitola 0924 investiční prostředky ve výši 4.840 tis. Kč byly přesunuty do neinvestičních prostředků této podkapitoly takto:
§         usnes. RMČ č. 37/1242/2008 dne 4.11.2008 částka 2.800 tis. Kč k úhradě výdajů spojených s implementací programového vybavení Informačního systému Ginis SSL a EKO – úhrada služeb a služeb zpracování dat,
§         usnes. RMČ č. 39/1326/2008 dne 25.11.2008 částka 40 tis. Kč na pokrytí výdajů souvisejících s volbami do Senátu parlamentu ČR, nákup materiálu,
§         usnes. RMČ č. 42/1441/2008 dne 16.12.2008 částka 2.000 tis. Kč k úhradě výdajů spojených s implementací Informačního systému Ginis, nákup služeb.
Proto je tedy nutné připomenout, že informace týkající se podkapitoly 0924 nejsou zmatečné, ale odpovídají skutečnosti. Tedy celkový objem výdajů podkapitoly 0924 byl zvýšen o částku 2.150,9 tis. Kč, která se skládá z navýšení 2.298,9 tis.Kč a snížení 148 tis. Kč, tyto operace jsou popsány v rozboru na straně 74.
Dále byly provedeny přesuny v rámci podkapitoly 0924, mj. z investic do neinvestičních výdajů ve výši 4.840 tis. Kč, jak je popsáno výše. Neinvestiční prostředky byly dále navýšeny o 2.150,9 tis.Kč, jak je popsáno v předchozím odstavci. Celkové navýšení neinvestičních prostředků podkapitoly 0924 tedy činí Vámi zmiňovaných 6.990,9 tis.Kč.
S úctou
                                                           JUDr.Milan Jančík, MBA

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534