Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Znevažování primátora HMP radou MČ P5

                                                                                                            Pan
                                                                                                            JUDr. Milan Jančík MBA
                                                                                                             starosta MČ Praha 5
Interpelace: K znevažování primátora hlavního města Prahy radou MČP5
Primátor MUDr. Bém několikrát veřejně vyslovil podporu TCP, nad jehož dětským centrem převzal i patronát, a OGB. Přes jeho jednoznačnou podporu se však zdá, že MČP5 pokračuje ve faktické diskriminaci těchto škol a dětí na nich studujících.
Z usnesení 7. zasedání Rady městské části Praha 5 konaného dne 4. 3. 2008  jako řádné zasedání, číslo usnesení 7/193/2008 předloženého předkladatelem Vojtěchem Zapletalem, členem rady ve věci přerušení soudního řízení vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 39 Ro 907/2007 jsem zjistila, že rada Městské části Praha 5 souhlasila s přerušením řízení a to na dobu nejdéle tří měsíců v případě, že ze strany žalobce, Tanečního centra Praha, o. p. s., pokud bude navrženo přerušení řízení vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 39 Ro 907/2007 proti žalovaným Městské části Praha 5, Hlavnímu městu Praha a Osmiletému gymnáziu Buďánka, o. p. s. o zaplacení technického zhodnocení areálu Pod Žvahovem 5/463 ve výši 4.103.458,- Kč. Neznám žádné další usnesení, které by informovalo o vyřešení věci. Mám obavy, že soudní řízení stále probíhá a ve věci se nedospělo k vyřešení. Za situace, kdy víme že naše MČP5 vyhání z areálu 2 školy, které zde působí se ptám:
a)      jaká a kdy probíhala jednání MČP5 a škol k vyřešení věci za poslední rok,
b)      kde jsou k dispozici a kde zveřejněné zápisy z těchto jednání, pokud nejsou zveřejněné, žádám o jejich zveřejnění jako přílohy odpovědi na interpelace,
c)      jaký je výsledek jednání a zda soudní řízení ještě probíhá,
d)      kolik vzdělávacích organizací na P5 obdrželo za posledních 5 let výpověď z nájemního vztahu od P5,
e)      kolik vzdělávacích organizací a které zahájily soudní řízení proti P5 za posledních 5 let, ři zda je žaloba TCP jedinou žalobou,
f)        jaké kroky jsou zabezpečeny pro další vzdělávání dětí navštěvujících tito školy v případě, pokud školy přestanou působit ve stávajícím areálu,
g)      co se stalo s finančními prostředky hrazenými TCP MČP5 za užívání prostor areálu v období, kdy MČP5 tvrdila, že TCP je nájemcem, protože OGB již nájem skončil, když soud následně konstatoval, jak vyplývá z usnesení naší rady, neplatnost výpovědi OGB.
h)       
Na závěr vyzývám RMČP5, aby urychleně vyřešila situaci dětí z TCP a pokud není vyřešena i dětí z OGB, když obě školy nejen několikrát podpořil primátor našeho města, ale zejména patří k chloubám našeho obvodu známým i ve světě. Nedomnívám se, že by bylo správné riskovat mezinárodní blamáž v této věci. Zároveň se distancuji od nerespektování stanoviska nejvyššího představitele našeho města, když postup naší rady považuji za výsměchem primátorovi. Odmítám, aby případné spory uvnitř koalice či jednotlivých představitelů ODS znamenaly znevažování názorů a přístupů primátora na veřejnosti a výsměch jeho autoritě. Z hlediska prosazování veřejných zájmů je třeba postupovat jednotně. Zájem tlumočený naším primátorem odpovídá potřebám obyvatel města i naší MČ, když zde studují i děti z našeho obvodu, které nebudou moci studovat na jiných školách. Proto jako opoziční zastupitel podporuji našeho primátora s stavím se proti výsměchu jeho názorům a autoritě.
                                                                                                 Mgr. Heda Šupová                       

Odpověď

Vážená paní magistro,
zde jsou odpovědi na jednotlivé body Vaší interpelace:
a)  jaká a kdy probíhala jednání MČP5 a škol k vyřešení věci za poslední rok?
V průběhu posledního roku opakovaně probíhala a probíhají jednání zástupců Městské části Praha 5 (MČ P5) se zástupci Osmiletého gymnázia Buďánka, o.p.s. (OGB) a Tanečního centra Praha, o.p.s. (TCP). Tato jednání probíhala jak na úrovni nejvyšších představitelů těchto organizací, tak na úrovni představitelů našeho úřadu a právních zástupců. Jednání proběhla např. také ve dnech 5.11.2007, 19.11.2007, 2.4.2008, 4.6.2008.
b) kde jsou k dispozici a kde zveřejněné zápisy z těchto jednání, pokud nejsou zveřejněné, žádám o jejich zveřejnění jako přílohy odpovědi na interpelace?
Bohužel k výše uvedených jednání nebyl pořizován žádný zápis. K těmto jednáním je vedena jen běžná korespondence a to jak na OOA tak i u pověřeného právního zástupce. V případě Vašeho zájmu lze do této běžné korespondence nahlédnout. Mohu Vás samozřejmě ubezpečit, že MČ Praha 5 s oběma subjekty i nadále jedná. Další jednání by mělo proběhnout dne 7.8.2008.
c) jaký je výsledek jednání a zda soudní řízení ještě probíhá?
Předmětné soudní jednání nebylo dosud pravomocně ukončeno. Z proběhlých jednání vyplynulo, že TCP uplatnilo nárok na zaplacení technického zhodnocení z opatrnosti, aby předešlo možnému promlčení tohoto nároku. Jak vyplývá i z toho, že žaloba byla podána vůči MČ P5, OGB a také Hlavnímu městu Praha, je s ohledem na komplikovanou právní situaci sporné, vůči kterému z těchto subjektů má TCP nárok na případnou úhradu technického zhodnocení, pokud k němu došlo. Za takovéto situace – s ohledem na povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a s ohledem na doporučení advokátní kanceláře – nemůže MČ P5 zaplatit TCP bez dalšího částku převyšující 4 miliony korun. Soudní jednání ve věci je nařízeno na 14.10.2008.
d) kolik vzdělávacích organizací na P5 obdrželo za posledních 5 let výpověď z nájemního vztahu od P5?
Za posledních 5 let nemusela MČ P 5 až na výjimky k těmto krokům sahat a to jak u vzdělávacích, charitativních či jiných veřejně prospěšných organizací
e) kolik vzdělávacích organizací a které zahájily soudní řízení proti P5 za posledních 5 let, ři zda je žaloba TCP jedinou žalobou?
Vyjma soudních sporů s OGB a TCP nejsou s jinými vzdělávacími organizacemi ze strany MČ P5 vedena žádná soudní řízení.
f) jaké kroky jsou zabezpečeny pro další vzdělávání dětí navštěvujících tyto školy v případě, pokud školy přestanou působit ve stávajícím areálu?
Na bezpečné a plynulé zabezpečení dalšího vzdělávání dětí, které navštěvují předmětné školy, je důsledně pamatováno. A to ať již v uzavřené nájemní smlouvě, kde je výpovědní doba roční a je vztažena ke konci školního roku, tak i v dalších úkonech činěných ze strany MČ P5. Na druhou stranu MČ P5 musí ze zákona důsledně dbát ochrany svých majetkových práv a v případě, že dochází k jejich porušování, musí MČ P5 činit příslušné právní kroky i vůči OGB či TCP.
Považuji za nutné doplnit, že MČ P5 v současné době nad rámec svých zákonných povinností vyvíjí účinnou snahu za účelem nalezení nového objektu, kde by jak OGB tak TCP mohly v budoucnu působit. Také tato otázka je předmětem probíhajících jednání. 
g) co se stalo s finančními prostředky hrazenými TCP MČP5 za užívání prostor areálu v období, kdy MČP5 tvrdila, že TCP je nájemcem, protože OGB již nájem skončil, když soud následně konstatoval, jak vyplývá z usnesení naší rady, neplatnost výpovědi OGB?
Finanční prostředky zaplacené ze strany TCP za užívání části prostor areálu Pod Žvahovem jsou od počátku vedeny na zvláštním depozitním účtu MČ P5 a s těmito není nijak nakládáno. Tato skutečnost byla vždy po připsání jakýchkoli finančních prostředků také písemně oznamována TCP. V současné době probíhá jednání o uvolnění těchto finančních prostředků, základním předpokladem takovéto dohody je ovšem logicky souhlas s dohodou ze strany OGB.
S úctou                                                                     
                                                                          JUDr. Milan Jančík, MBA
           

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534