Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Tolerování neoprávněného užívání objektu Prokopské údolí č.or.6, čp.748 v k.ú. Jinonice Společností pro ochranu prokopského a Dalejského údolí

Interpelace na starostu MČ Praha 5 JUDr. M. Jančíka,MBA
ve věci tolerování neoprávněného užívání objektu
Prokopské údolí č.or.6, čp.748 v k.ú. Jinonice
Společností pro ochranu prokopského a Dalejského údolí
Pane starosto,
v této interpelaci se na Vás obracím s upozorněním na nutnost
narovnání právních vztahů za účelem odstranění vzniklých možných ztrát
na ušlém nájemném za více než čtrnáct let užívání tohoto objektu a přilehlých pozemků Společností pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, o.p.s..
Jedním z jednatelů společnosti  je členka ZMČ Praha 5 a uvolněná předsedkyně Výboru životního prostředí ZMČ P5 Jitka Matoušková.
Manželé Jitka a Josef Matouškovi rovněž údajně užívají k bydlení byt v předmětné nemovitosti, opět bez jakéhokoliv souhlasu MČ Praha 5
a bez hrazení nájemného.
Je to omyl nebo úmysl?
Nedochází dlouhodobým tolerováním tohoto neobvyklého stavu k naplnění podstaty trestného činu dle §255 Trestního řádu – Porušování povinnosti při správě cizího majetku?
    Pronájem předmětného objektu v Prokopském údolí ( K Dalejím) byl projednáván       
    na zasedání Obvodní rady Prahy 5 9.8.1993 a usnesením č.18/449/93 rada   
    uložila členu rady Dr. Vápeníkovi vypracovat a předložit radě ke sválení návrh
    nájemní smlouvy se Společností pro ochranu Prokopského a Dalejského   
    údolí,o.p.s. s termínem 30.8.1993.
   Rada do dnešního nájemní smlouvu k tomuto objektu neprojednávala.
   Tudíž jakákoliv smlouva vztahující se k nájmu tohoto objektu je neplatná.
   Tedy ani Smlouva o uzavření budoucí nájemní smlouvy uzavřená mezi MČ Praha 5   
   a Společností pro ochranu prokopského a Dalejského údolí nemůže být
   považována za platnou.  
 Problematikou využívání objektu v Prokopském údolí se  zabývala Kontrolní komise
 obvodní rady Prahy 5 dne 5.1.2000 . Odbor správy majetku byl vyzván k dodání   
 potřebných podkladů k zahájení šetření, do dnešního dne nebyly odborem podklady   
 zpracovány a doručeny k projednání.
   Žádám Vás o písemné sdělení jakým  způsobem a v jakém horizontu zjednáte
 jako statutární zástupce MČ Praha 5 v této věci nápravu, tak aby vše v souvislosti   
 využitím tohoto objektu bylo v souladu s platnými právními předpisy ČR.
Děkuji za pozornost
                      
                          Ondřej Gál      
V Praze dne 6.12. 2007

Odpověď

V Praze dne 14. února 2008
 
Věc: Interpelace – Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí
Pane zastupiteli,
usnesením Rady Zastupitelstva Prahy 5 ze dne 9.8.1993 byl schválen budoucí pronájem objektu č. 480 K Dalejím nacházející se na pozemku parc.č. 1110/6 v k.ú. Jinonice pro zájemce - Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí se sídlem Praha 5, Pražského 661, IČ: 44794690 (dále jen „společnost“).
Na základě tohoto usnesení byla dne 6.1.1994 mezi MČ Praha 5 a shora jmenovanou společností uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o nájmu ( dále jen“ budoucí smlouva“). Předmětem budoucího nájmu dle této smlouvy měl být objekt tehdy označení .č. 480 a), nyní č.p. 748/6 a jeho rekonstrukce dle projektu zpracovaného jmenovanou společností - budoucím nájemcem zřejmě na náklady společnosti.
Ve smlouvě budoucí se smluvní strany zavázaly k uzavření vlastní nájemní smlouvy do jednoho měsíce ode dne zakreslení pronajatého objektu do mapového listu č. 488 v k.ú. Jinonice a po přidělení čísla popisného.
Popisné a orientační číslo bylo budově přiděleno rozhodnutím Odboru občanskoprávních agend Magistrátu hl.m. Prahy ze dne 12.3.2007. Dne 23.10.2007 byl příslušný materiál včetně návrhu nájemní smlouvy předložen do KOAaM. Komise však materiál neprojednala a stáhla ho ze svého programu z důvodu doložení znaleckého posudku technického zhodnocení, zaměření domu, určení ploch atd.
MČ P5 zpracovala znalecký posudek na určení výše investic vynaložených budoucím nájemcem do objektu. Posudek byl zpracován soudním znalcem Ing. Janem Benešem na zohlednění hodnoty investic vložených společností - budoucím nájemcem – do objektu při stanovení ceny nájemného.
V současné době se zpracovává pasport objektu, který bude sloužit k výpočtu nájemného podle jednotlivých ploch.
Předpokládáme, že nájemní smlouva bude uzavřena po jejím schválení a po schválení vložených investic v ZMČ Praha 5 v termínu do 31.5.2008.
S úctou
                                                           JUDr.Milan Jančík,MBA

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534