Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Ústní příkaz tajemníka ÚMČ k poskytování informací

In. Karel Čuda

tajemník ÚMČ Praha5
V Praze dne 13.9. 2007
Interpelace ve věci ústního příkazu tajemníka ÚMČ k poskytování informací od pracovníků úřadu pro potřeby KV a zastupitelů
Vážený pane tajemníku,
Musím konstatovat jako předseda kontrolního výboru (KV), že od cca dubna 2007 je činnost zastupitelů komplikována novým a zjevně obstrukčním vydáváním vašeho souhlasu úředníkům ÚMČ poskytovat informace zastupitelům. Podle mých informací jste tento nový mechanismus zavedl na poradě vedoucích odborů ÚMČ.
Členové KV kritizovali dlouhé lhůty shromažďování informací k jednotlivým kontrolovaným případům (viz např. žádost o poskytnutí Smluv o nájmu firmy GEOSAN z 27.4.07).
Podle mých informací tato praxe dříve na ÚMČ Praha 5 nebyla, není na jiných úřadech a podle mne je v rozporu se zásadami ISO 9000 i se zásadou nezávislosti kontroly a deklarované nediskriminační součinnosti úředníků se zastupiteli.
Domnívám se, že dáváte souhlas na žádosti jen některým zastupitelům a hodlám prověřit, zda nedochází z vaší strany k „politické“ diskriminaci některých zastupitelů.
Žádám vás o odpovědi (a související dokumenty)
 
Co jste vydáním příkazu sledoval? Kdy přesně jste příkaz vydal? (prosím datum, zápis/záznam schůzky a popis mechanismu)
 
Informoval jste o vašem novém příkazu starostu, Radu, zastupitelstvo? (prosím zápis)
 
Jsou žádosti o informace, které podávali jiní zastupitelé, starosta, radní, předsedové výborů a komisí, opatřeny také vaším souhlasem tajemníka? (prosím seznam všech žádostí všech zastupitelů od doby vydání vašeho příkazu)
 
Děkuji za odpovědi
Ing. Ondřej Velek
Předseda kontrolního výboru
Ondřej.velek@zeleni.cz
604 334424
Příloha: Souhlas tajemníka ÚMČ s poskytnutím dokumentu předsedovi KV 2.5.2007


Odpověď

Vážený pane zastupiteli,
            Dne 19. 9. 2007 jsem obdržel Vaše podání, nazvané „Interpelace ve věci příkazu tajemníka ÚMČ k poskytování informací od pracovníků úřadu pro potřeby KV a zastupitelů“.
Vzhledem k tomu, že na funkci tajemníka Úřadu městské části Praha 5 se nevztahuje ustanovení § 51, odst.. 3, písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o hl. m. Praze), kde je řečeno, že „ člen zastupitelstva hlavního města Prahy má při výkonu své funkce právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu hl. m. Prahy a její jednotlivé členy, na předsedy výborů zastupitelstva hlavního města Prahy, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je hlavní město Praha, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které hlavní město Praha založilo nebo zřídilo“, reaguji na Vaše podání ve smyslu § 51, odst.. 3, písm. c) zákona o hl. m. Praze, kde je členu zastupitelstva hlavního města Prahy poskytnuto právo „požadovat od zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního města Prahy, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které hlavní město Praha založilo nebo zřídilo, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce, nestanoví-li zákon jinak“. Na základě § 87, odst. 2 zákona o hl. m. Praze se poté tato citovaná ustanovení vztahují i na zastupitele městských částí hl. m. Prahy („ Na postavení a jednání zastupitelstva městské části a na práva a povinnosti jeho členů se obdobně použijí ustanovení vztahující se na postavení a jednání zastupitelstva hlavního města Prahy a na práva a povinnosti členů zastupitelstva hlavního města Prahy, není-li zákonem stanoveno jinak. Na rozhodování zastupitelstva městské části se použije ustanovení vztahující se na rozhodování zastupitelstva hlavního města Prahy, není-li zákonem nebo Statutem stanoveno jinak“).
V záležitosti „vydávání souhlasu úředníkům ÚMČ poskytovat informace zastupitelům“, kterou ve Vašem podání zmiňujete, si Vás dovoluji informovat, že proces poskytování informací je upraven Pracovním řádem Úřadu městské části Praha 5, konkrétně ustanovením čl. 9, odst. 1, písm. p), kde je stanoveno, že „zaměstnanec je povinen zejména poskytovat informace, pokud to není v rozporu s právními předpisy, vnitřními organizačními předpisy zaměstnavatele nebo pokynem přímého nadřízeného“.
Bylo-li tedy v některém (blíže nespecifikovaném?) případě vázáno poskytnutí informace na můj pokyn, jedná se o postup dle výše citovaného ustanovení Pracovního řádu Úřadu městské části Praha 5 (zaměstnanec si není jistý, zda poskytnutá informace není v rozporu s právními předpisy, vnitřními organizačními předpisy zaměstnavatele, a proto se obrací o rozhodnutí na svého nadřízeného zaměstnance).
            Závěrem mé informace uvádím odpovědi na otázky uvedené ve Vašem podání:
K otázce č. 1. Žádný Vámi popisovaný příkaz jsem nevydal.
K otázce č. 2: Viz. výše.
K otázce číslo 3: Viz. výše.
            Pokud by moje odpověď požadovala další zpřesnění a doplnění, jsem připraven Vám je poskytnout. Domnívám se však, že nadále by bylo vhodnější řešit tuto záležitost při osobním jednání.
             
 S úctou
          
    Ing. Karel Čuda
                                                                                                           tajemník Úřadu městské části Praha 5

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534