Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Agentura Praha 5, a.s.

Pan

JUDr. Milan Jančík MBA

starosta MČ Praha 5

V Praze dne 7.6. 2007

Interpelace ve věci nevýhodných vztahů MČ Praha 5 s firmou Agentura Praha 5 a.s.

Vážený pane starosto,

spolupráci s firmou pro vymáhání pohledávek Agentura Praha 5 a.s. jste označil na únorovém zasedání zastupitelstva za „majstrštyk“ dobrého hospodáře. Vzhledem k současnému mediálnímu víru kolem výhodné mnohamilionové zakázky (firma údajně od dlužníků inkasuje na svůj účet i sankční poplatky ve 100% výši), jenž negativně ovlivňuje pověst nejen Vaši, ale i celého zastupitelstva, považuji za Vaši povinnost sdělit zastupitelstvu a občanům MČ Praha 5 zejména následující důležité skutečnosti:

1.      Kdy byly smlouvy (patrně Mandátní smlouva a Smlouva o spolupráci mezi MČ Praha 5 a Agenturou Praha 5 a.s.) s Agenturou Praha 5 a.s. schváleny v radě MČ Praha 5 a na základě jakého výběrového řízení?

2.      Kdy byly smlouvy (zjevně převyšující objemem částku 5 miliónu Kč, která je vyhrazena radě) s Agenturou Praha 5 a.s. schváleny v zastupitelstvu MČ Praha 5?

3.      Kdy byly smlouvy s Agenturou Praha 5 a.s. podepsány starostou MČ Praha 5 a je jejich text totožný s textem schváleným radou, příp. zastupitelstvem?

4.      Obdržela Agentura Praha 5 a.s. od MČ nějaké nepeněžité plnění (např. slevu na nájemném z nebytových prostor, vybavení výpočetní technikou)?

5.      Jakými podklady (výpis z účetnictví firmy apod.) můžete doložit své tvrzení, že 30% z vybrané částky je nákladem firmy na vymáhání dluhů?

6.      Kteří zastupitelé MČ se zúčastňovali činnosti v orgánech firmy, kdo schválil jejich účast, jaká byla roční výše jejich odměny a jaký užitek přinesla tato činnost MČ?

7.      Která ze srovnatelných MČ Prahy řeší své vztahy s dlužícími nájemníky stejným způsobem?

Dále Vás žádám o přiložení všech smluv uzavřených s firmou Agentura Praha 5 a.s. včetně návrhů (viz 3. bod) a příp. dodatků k písemné odpovědi na tuto interpelaci a současně o zveřejnění jejich úplného textu na internetových stránkách MČ Praha 5. Tento krok, kterým se začne naplňovat litera programového prohlášení rady MČ Praha 5 o „otevření radnice občanům“, jistě rád učiníte.

S pozdravem

Jiří Metelec

člen zastupitelstva MČ Praha 5

Odpověď

V Praze dne 17. srpna 2007

Věc: Interpelace  ve věci smluvních vztahů s Agenturou Praha 5 a.s.

Pane kolego,

pokud jde o tzv. sankční poplatek, jedná se o poplatek z prodlení dle ustanovení § 697 obč. zák. Tam je stanoveno, že nezaplatí-li nájemce nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu do 5 dnů po její splatnosti, je povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení. Výše poplatku z prodlení je stanovena Nařízením vlády č. 142/1994 Sb. a podle § 2 činí výše poplatku 2,5 promile dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 25,- Kč za každý, i započatý, měsíc prodlení.

Uzavření příslušných smluvních vztahů a jejich následné změny byly opakovaně a kontinuálně projednávány příslušnými orgány Městské části Praha 5, a sice konkrétně usneseními Rady městské části Praha 5 ze dne 13.května 2003,  19.srpna 2003,  17.srpna 2004,  16.srpna 2005,  6.února 2007,  13.března 2007,  28.června 2007a usneseními Zastupitelstva městské části Praha 5 ze dne 12.února 2004, 23.září 2004, 8.září 2005 22.března 2007 a 28.června 2007.

Záměr na podpis smlouvy s právnickou osobou, která pro MČ Praha 5 zajistí inkaso dlužného nájemného včetně příslušenství za byty i nebytové prostory svěřené MČ Praha 5, byl schválen na zasedání Rady MČ Praha 5 dne 13. 5. 2003 usnesením č. 19/700/2003. Rada MČ Praha 5 schválila dne 19. 8. 2003 usnesením č. 32/1133/2003 návrh smlouvy na zajištění inkasa dlužného nájemného za byty a nebytové prostory a na kontrolu inkasa nájemného s Agenturou Praha 5, a. s. Současně uložila předsedovi bytové komise informovat o podpisu smlouvy na zajištění dlužného nájemného za byty a nebytové prostory s Agenturou Praha 5, a. s. Zastupitelstvo MČ Praha 5.

Záměr uzavřít smlouvy byl zveřejněn na úřední desce, přičemž MČ Praha 5 na základě tohoto záměru obdržela konkurenční nabídky, z nichž byla Radou MČ Praha 5 vybrána nabídka Agentury Praha 5, a.s.

Dne 12. února 2004 vzalo Zastupitelstvo MČ Praha 5 na vědomí informaci o podpisu smlouvy na zajištění inkasa dlužného nájemného za byty a nebytové prostory a na kontrolu inkasa nájemného s Agenturou Praha 5, a. s. Stalo se tak usnesením č. 12/46/2004 Zastupitelstva MČ Praha 5.

Usnesením RMČ č. 10 / 288 / 2004 ze dne 11.3.2004 byli schváleni do dozorčí rady Agentury Praha 5 prof.Bedřich Šesták a  Pavel Erben.

Agentura Praha 5 a.s. neobdržela žádné nepeněžité plnění.

Při určení výše nákladů na vymáhání  jsme vycházeli z našich dřívějších zkušeností s náklady na právní zastupování ve sporech s dlužníky a z nákladů firem, které spravují obdobné portfolio pohledávek.

Nedomnívám se, že by jiné městské části v Praze byly při vymáhání pohledávek spojených s užíváním bytového a nebytového fondu efektivnější. Pakliže takovými informacemi disponujete, uvítám jejich případné poskytnutí. Vaše případné odborné poznatky rádi vezmeme v úvahu při zvažování budoucích koncepčních změn v systému vymáhání pohledávek.

Na třech smlouvách s Agenturou Praha 5, a. s. je uveden jako datum podpisu 15. prosinec 2003. Konečný text smluv byl upraven Advokátní kanceláří JUDr. Romana Majera, které byl tento úkol zadán. Smlouvy jsou k dispozici k nahlédnutí na Odboru správy bytů. Všechny dotčené smlouvy, jakož i jejich dodatky, jsou opatřeny doložkou ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, kterou podepsali k tomu zmocnění členové zastupitelstva. Skrze tuto doložku bylo právně osvědčeno, že všechny interní obligatorní schvalovací procedury byly splněny ve vztahu k těmto smlouvám splněny.

O skutečnosti, že smlouvy obsahují doložku důvěrnosti, neboť jejich součástí jsou informace, které podléhají zákonné ochraně, jsem opakovaně hovořil na jednání zastupitelstva a na tento fakt jsem všechny přítomné členy zastupitelstva výslovně upozorňoval. Zřejmě jste nedával pozor nebo jste nebyl přítomen, a tedy si dovoluji zopakovat, že zveřejnění smluv na internetu ani jakýmkoli jiným způsobem není právně možné.

S pozdravem

                                                           JUDr.Milan Jančík, MBA

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534