Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Společnost Geosan

Interpelace

Pro zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 15.2.2007

 

Věc: Společnosti skupiny Geosan Group - výstavba na Praze 5

Vážený pane starosto,

společnost Geosan většinu svých aktivit (z hlediska počtu prodávaných bytů) realizuje na Praze 5, což pochopitelně může vyvolávat otázky nad vztahem klíčových představitelů radnice k této firmě.

Nepovažuji za běžné, aby poměrně velká developerská společnost, jako je Geosan, měla polovinu ze své aktuální nabídky bytů v celém hlavním městě Praha zrovna v lokalitě Praha 5 – to ukazuje na nadstandar-dní vztahy vedení městské části s touto společností. Nechci bez důkazů spekulovat o korupci, ale společnost Geosan má i v jiných svých projektech nadstandardní vztahy s úřadem městské části Praha 5.

Dále upozorňuji na známý fakt, že proti předsedovi představenstva společnosti Geosan Luďku Kostkovi byla vznesena obžaloba kvůli korupci. Tato fakta byla zveřejněna dost podrobně v Mediích koncem roku 2006. Během zasedání zastupitelstva, kdy městská část Praha 5 rozhodovala o budoucí prodeji lokality Buďánka této společnosti v lednu letošního roku, vydala společnost Geosan Development a.s. prohlášení, že její představitelé nejsou stíháni kvůli majetkovým trestným činům.

Tehdy jsme byli ujištěni, že vedení společnosti nemá takové informace a to oficiálně dopisem člena představenstva Romana Hrubého. Šlo jednoznačně o lež, protože již koncem listopadu 2006 byl oficiálně obviněn předseda představenstva Luděk Kostka a jeho dřívější společník Roman Wurst.

Podle informací, které mám k dispozici, dosud sice neproběhl soud, ale Luděk Kostka v současné době zbaven obžaloby není. 

Vzhledem k výše uvedenému faktu tak bylo zastupitelstvo uvedeno v omyl a žádám proto, aby byla do vyšetření všech okolností zastavena jakákoliv součinnost mezi Prahou 5 a společností Geosan a také požaduji jasné a čestné a kvalifikované vysvětlení dosavadních aktivit společnosti Geosan v Praze 5, včetně výše finančních závazků, které již městská část Praha 5 se společnostmi ve skupině Geosan Group smluvně má a to jak pro rok 2007 tak i roky budoucí.

S pozdravem,

Eva Hochheimerová, MA, FCCA ,

zastupitelka MČ Praha 5 

V Praze dne 15.2.2007

Odpověď

V Praze dne 14. března 2007

Věc: Interpelace  -  Společnosti skupiny Geosan Group - výstavba na Praze 5

Vážená paní zastupitelko,

Píšete, že nepovažujete              za běžné, aby poměrně velká developerská společnost, jako je Geosan, měla polovinu ze své aktuální nabídky bytů v celém hlavním městě Praha zrovna v lokalitě Praha 5. Nevím co je u developerských společnostní „běžné“ z hlediska nabídky bytů v jedné lokalitě. Je však logické, že společnosti hledají vhodné lokality pro své projekty. Co je běžné a co  není, k tomu se mohu jen těžko vyjádřit.  Faktem však zůstává, že s  MČ Praha 5 bude společnost Geosan realizovat v budoucnu dva projekty.

Na základě toho, že něco „není běžné“ poukazuje na nadstandardní vztahy vedení městské části s touto společností. Vzhledem k tomu, že jste velice nekonkrétní, je těžko říci, co jsou standardní či nadstardandní vztahy v souvislosti s výstavbou bytů společností Geosan.  Jak sama uvádíte, je jen velmi obtížné spekulovat o podezření z korupce bez důkazů, pokud takové důkazy máte, je vaší povinností poskytnout je orgánům činným v trestním řízení.

Poukazujete na trestní stíhání několika členů představenstva firmy Geosan. Nejsou mi  známa všechna  fakta, na které  upozorňujete. Prohlášení firmy Geosan, které bylo zastupitelům předáno na jednání zastupitelstva v 01/2007, bylo prohlášením firmy Geosan, resp. jejího ředitele.  

Žádáte,  aby byla do vyšetření všech okolností zastavena jakákoliv součinnost mezi Prahou 5 a společností Geosan.   V současné době pro MČ Praha 5 a na jeho území realizuje dva projekty, které jsou řádně vysoutěženy a tj. projekt „Osada Buďánka „ pro MČ Praha 5  a projekt „Výstavba startovacích bytů v lokalitě Na Pláni“.   Výsledky soutěže schválilo ZMČ a jen ono může výsledky revokovat či pozastavit.

  

Chtěl bych ještě stručně zrekapitulovat postup obchodní soutěže:

Osada Buďánka

Firma Geosan Alfa, s.r.o. získala možnost realizace svého záměru týkajícího se pozemků v osadě Buďánka na základě MČ Praha 5 vyhlášené Obchodní veřejné soutěže ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., na výběr nejvhodnějšího investora a zpracovatele koncepce rozvoje lokality Osada Buďánka, s cílem uzavření nájemní smlouvy během výstavby na pozemcích v k.ú. Smíchov a smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

Soutěž pro MČ Praha 5 organizovala firma PIIS s.r.o., Husova 168, Pardubice a byla zveřejněna ve dnech 22.9. – 11.10.2006.

Tento záměr byl schválen RMČ dne 3.8.2006 pod usnesením č. 31/1161/2006.

Podmínky obchodní soutěže byly schváleny RMČ dne 27.9.2006 č. 38/1450/2006 a zároveň schválila komisi pro otevírání obálek a komisi pro hodnocení nabídek na výběr investora a zpracovatele koncepce rozvoje lokality osada Buďánka.

Dne 17.10.2006 RMČ pod usnesením  č. 42/1597/2006 schválila nabídku firmy GEOSAN ALFA, s.r.o. na základě  dodané nabídky, jako jediné doručené, na zpracování koncepce a investora pro rozvoj lokality a odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy na dobu výstavby a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemky osady Buďánka k.ú. Smíchov.

Nájemní smlouva byla uzavřena dne 1.11.2006 za roční nájemné ve výši 47.075,-. Nájemné je uhrazeno za období 11/2006 až 11/2007.

Následně byla ZMČ P5 dne 18.1.2007 schválen pod usnesením č. 3/26/2007 prodej pozemků a uzavření budoucí kupní smlouvy a ZMČ si vyhradilo právo schválit technicko-ekonomickou studii, která musí být předložena do 30.9.2007, před nabytím účinnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Kupní cena pozemků uvedená ve smlouvě o uzavření budoucí smlouvy kupní  je stanovena na základě nabídky na 31,000.000,- Kč. Budoucí prodávající a budoucí kupující se ve smlouvě zavázali, že prodej bude realizován na základě dohody dle realizovaného záměru výstavby, tj. dotčené stavbou. Smlouva byla podepsána dne 15.2.2007.

Dále firma GEOSAN ALFA s.r.o. složila 1,000.000,- Kč  jako jistotu při vyhlášení veřejné obchodní soutěže, tato částka bude následně odečtena z kupní ceny.

Na Pláni

Firma Geosan Sigma s.r.o. získala možnost realizace svého záměru týkajícího se pozemků Na Pláni na základě MČ Praha 5 vyhlášeného výběrového řízení zveřejněného dne 12.9.2006 do 29.9.2006, které pro MČ Praha 5 organizovala firma GORDION s.r.o., Kolmá 6/682, Praha 9 na základě usnesení RMČ č. 34/1311/2006  z 5.9.2006.

Následně byla usnesením RMČ č. 36/1384/2006  z 19.9.2006 schválena komise pro otvírání obálek na výběr nejvhodnějšího investora a zhotovitele výstavby bytových domů Na Pláni a komisi pro hodnocení nabídek na výběr nejvhodnějšího investora a zhotovitele výstavby bytových domů Na Pláni.

Usnesením RMČ č. 41/1537/2006 ze dne 10.10.2006 byla schválena firma Geosan Sigma,s.r.o., Praha 2, Karlovo nám. 28 jako investor a zhotovitel výstavby bytových domů v lokalitě Na Pláni a nájemní smlouva na dotčené pozemky, zároveň souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní s firmou Geosan Sigma, s.r.o.. Nájemní smlouva byla uzavřena 20.10.2006 za roční nájemné 50.455,- Kč.

Usnesením ZMČ č. 35/27/2006 ze dne 12.10.2006 byla schválena smlouva o budoucí smlouvě kupní na dotčené zastavěné pozemky s firmou  Geosan Sigma,s.r.o., Praha 2, Karlovo nám. 28 za cenu 4.110,- Kč/m2 s rezervací 30-ti bytových jednotek pro budoucího prodávajícího a závazek budoucího kupujícího následně tyto bytové jednotky převést na budoucího prodávajícího ve vybudovaných domech v ceně 38.900,- Kč/m2.  

S pozdravem

                                                           JUDr.Milan Jančík

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534