Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno

21. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 14. 11. 2017

Interpelace č. 2

 

Bc. Martin Damašek,
starosta MČ P5

 

Věc: Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, Praha 5 - Smíchov, bývalá Kavárna, co hledá jméno

 

Vážený pane radní,
 
obracím se na Vás jako na radního MČ Praha 5 s gescí: majetek, obchodní aktivity (nebytové prostory), investice, zahraniční vztahy ve věci rušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, Praha 5 - Smíchov.

 

Dne 8. 11. 2017 zrušila Rada MČ Praha 5 usnesením č. 42/1463/2017 předchozí usnesení Rady MČ č. 36/1239/017 ze dne 27. 9. 2017 v celém jeho rozsahu a znění, jímž schválila záměr pronájmu nebytového objektu - prostoru ev. č. 904, který navazuje na nemovitost Stroupežnického 493/10, Praha 5 - Smíchov, umístěného na pozemku parc. č. 2921 v k.ú. Smíchov žadateli Ber život sportovně za účelem provozování kreativního prostoru s kavárnou, obsahující galerii, knihovnu, prodejnu a prostor pro pořádání „workshopů“ za nájemné ve výši 96.801 Kč ročně, na dobu určitou 1 roku s tím, že část nájemného ve výši 96.800 Kč (tedy mínus cena 1 Kč za prostor v přízemí) představuje nájemné za místnost o velikosti 48,4 m2, umístěnou v 1. patře předmětu nájmu, kterou bude žadatel přenechávat jinému subjektu do podnájmu, vždy po předchozím písemném souhlasu městské části Praha 5. Plus pronájem části pozemku parc. č. 2921, k. ú. Smíchov za účelem vybudování a provozování zahrádky pro kavárnu s dětským koutkem za nájemné ve výši 16 380 Kč ročně.

 

Zaráží mě, že MČ hodlala pronajmout prostory provozovateli komerční Kavárny co hledá jméno, jejíž denní tržba dle vyjádření jejího představitele a úspěšného podnikatele Lukáše Žďárského, který je jednatelem šesti společností s ručením omezeným, činí 60 000 Kč, za tak nízkou částku. Například při dotazu na pronájem prostoru v prvním patře na jeden večer si kavárna hodlala účtovat 15 000 Kč. Vynásobíme-li denní tržbu dny v roce (pokud nepočítáme zisk z pronájmu prostoru v 1. patře dalším osobám), vyjde nám částka 21 miliónů 840 tisíc, z čehož si nájemce může dovolit zaplatit vyšší nájemné, než je 1 Kč ročně!

 

K záměru podaly nabídku další dva subjekty:
- Motocyklová asociace České republiky, o. s.
- Centrum of Excellence for Good Governance, o. s.

Motocyklová asociace České republiky, o. s. měla zájem o nebytové prostory ve Stroupežnické už v roce 2009, kdy žádali o odkoupení nemovitosti nebo povolení ji dát do pořádku za účelem provozování důstojného zázemí pro asociaci. Nyní by chtěli vytvořit “zázemí pro rozvoj dobrovolnické činnosti a neziskové projekty, pořádat komunitní setkání s nízkoprahovým klubem” a nabídla “citlivou rekonstrukci za účasti architekta v řádu miliónů korun”, “revitalizaci vnitrobloku” a diskuzi s místními obyvateli nad využitím prostoru. V nebytových prostorách počítají se zapojením dalších neziskových organizací. Asociace nabídla, že, kromě akceptace nájemného, uvolní do objektu postupně 500 tisíc Kč ročně a plánovala investici v hodnotě 2-3 miliónu Kč a navrhla celkovou rekonstrukci.

 

Centrum of Excellence for Good Governance projevilo zájem provozovat v objektu “Protikorupční kavárnu, která by představovala komunitní centrum pro setkávání lidí všech věkových kategorií nejen z protikorupčního prostředí, kreativní prostor pro komunikaci, vzdělávání a objevování nových světů”. Nabídli Městské části více než dvojnásobnou částku za nájemné než spolek Ber život sportovně. V případě dlouhodobého pronájmu byli připraveni do pronajatého prostoru významně investovat. Jejich záměrem bylo organizovat přednášky a workshopy, vytvořit živou galerii, expozici sklářského řemesla, pro rodiče s dětmi dětský koutek.

Velmi zajímavé informace se dočtete o samotném centru. Například jejich cílem je posílit  kvalitu veřejné správy a legislativy a prosazují zásady a principy dobré praxe ve veřejné správě založených na mezinárodních standardech. Koncept Good Governace znamená hledání optimálního systému vládnutí, který je efektivní a dlouhodobě vede k ekonomické prosperitě i sociální vyváženosti, a vznikl coby reakce na “špatné vládnutí” vyznačující se vysokou mírou korupce, vlády bez zodpovědnosti a nedostatku respektu k lidským právům.

 

Oba občanské spolky nabízejí širší vizi než jen provoz “kavárny, zahrádky a souvisejících aktivit” spolku Ber život sportovně, jehož oborem činnosti jsou “Ostatní sportovní činnosti”. Přesto jediným kritériem, které je rozhodující v záměrech pronájmu nebytových prostor v majetku Městské části Praha 5, je nejvyšší nabídková cena.

 

 

Ptám se Vás, pane radní:

  • Proč Rada MČ vyhlásila záměr pro jednoho konkrétního žadatele?
  • Proč Rada MČ nevyhlásila záměr pronájmu nebytových prostor, jak je běžné, kdy je jediným výběrovým kritériem cena?
  • Proč Rada MČ zrušila záměr pronájmu nebytových prostor?
  • Proč Rada zrušení záměru řádně neodůvodnila v důvodové zprávě?
  • Je podle vás pronájem za 1 korunu adekvátní výše nájemného u žadatele, jehož roční tržba je téměř 22 miliónů?
  • Jaký je důvod pro pronájem nebytových prostor za 1 korunu u žadatele, který zvítězil v anketě v kategorii Podnikatel Prahy 5 roku 2016 právě s projektem Kavárna co hledá jméno (jednatelé společnosti Dudes & Barbies jsou stejní jako představitelé spolku Ber život sportovně). Jedná se tedy o podnikatelský projekt, nikoli o projekt občanského sdružení.
  • Domníváte se, že postupujete v tomto případě, tedy vyhlášením tohoto záměru, s péčí řádného hospodáře?

 

 

Předem děkuji za písemnou odpověď.
Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5                                                                       V Praze dne 14. 11. 2017

Odpověď

              

 

       Městská část Praha 5

 

Bc. martin damašek, m. a.

                      radní    

 

 

Mgr. Martina Pokorná

členka ZMČ Praha 5

 

 

Praha 11. prosince 2017

 

 

Vážená paní magistro,

 

obrátila jste se na moji maličkost formou interpelace s několika dotazy ve věci pronájmu nebytového prostoru na adrese Praha 5, Stroupežnického 10.

 

Pokusím se postupně odpovědět na Vaše otázky. 

 

K otázce první: Rada MČ vyhlásila záměr pronájmu pro jednoho konkrétního žadatele, tedy pro dosavadního nájemce prostoru (nájemní smlouva skončila po dvou letech dne 30. 9. 2017), z toho důvodu, že tento ještě před skončením nájmu požádal o prodloužení nájemního vztahu.

 

K otázce druhé: Rada vyhlašuje záměry pronájmu dvojím způsobem, a to „jednokolovým“ způsobem, kdy je jediným kritériem výběru nabízená cena, a způsobem „dvoukolovým“, kdy speciálně ustavená komise posuzuje atraktivitu podnikatelského záměru a jeho vhodnost pro danou lokalitu a nebytový prostor. Vzhledem ke specifičnosti předmětného prostoru (vnitřní dvůr obytného domu v centru Smíchova) jsem přesvědčen, že by nebylo vhodné vybírat nájemce pouze podle nabízené ceny, jelikož by se tím zcela vyloučilo posuzování vhodnosti zamýšleného provozu z hlediska vztahu ke specifikům jeho umístění.

 

K otázce třetí: Radě jsem navrhl záměr zrušit především z těchto důvodů:

 

a)         Rada schválila záměr „adresný“, eo ipso uvádí ve známost svoji vůli pronajmout určitý prostor jmenované osobě. V případě rozhodnutí o pronájmu jiné osobě (což je zákonně možné, připouštím), není tato nová intence uvedena ve veřejnou známost. Jsem přesvědčen, že i z tohoto důvodu je zvykem, že v takovýchto situacích Rada „adresné“ záměry ruší a vyhlašuje nové, „otevřené“ záměry.

 

b)         Vzhledem ke specifičnosti nebytového prostoru a lokality (dvůr obytného domu v centru Smíchova) si nemyslím, že by bylo vhodné rozhodnout tak říkajíc „od stolu“, bez důkladného seznámení se s podnikatelskými záměry zájemců a bez jejich zevrubného posouzení, jak z hlediska atraktivity podaných podnikatelských záměrů, tak z hlediska vhodnosti jejich umístění do předmětného prostoru. Věřím, že posouzení atraktivity a vhodnosti podnikatelských záměrů pro tento objekt by se měla zhostit širší komise zastupitelů, v níž bude mít svého zástupce i opozice a která bude mít možnost se s podnikatelskými záměry do hloubky seznámit, vyslechnout si jejich presentaci a zájemcům i položit doplňující otázky.

 

c)         Vyhlášený „adresný“ záměr ukázal, že je po prostoru poptávka. Tato zkušenost znamená, že by na trhu MČ Praha 5 mohla dosáhnout lepších podmínek pronájmu. Považuji proto za výhodnější pro MČ Praha 5 záměr vypsat znovu jako tzv. „otevřený“, který jasně deklaruje zájem MČ Praha 5 přenechat předmětné prostory do nájmu nájemci, jehož podnikatelský záměr bude pro MČ Praha 5 po posouzení všech hledisek nejpřínosnější. 

 

K otázce čtvrté: Každý záměr pronájmu je doprovozen upozorněním, že Rada má právo záměr bez udání důvodu zrušit.  Zrušení záměru bylo z mé strany kolegům radním řádně zdůvodněno ústně při projednání na zasedání Rady. Uznávám však, že by bylo bývalo vhodnější toto zdůvodnění zahrnout v důvodové zprávě, o to více, že se důvodové zprávy zveřejňují. Mea culpa. Errare humanum est.

 

K otázce páté: V případě uzavření nájemní smlouvy na základě „adresného“ záměru by nájemné bylo bývalo dvousložkové, tedy se skládalo z finanční části 96 801 Kč (+16 380 Kč za pronájem části pozemku dvora) a investic ve výši min. 600 000 Kč, tedy dohromady plnění ve výši 696 801 Kč (resp. 713 181 Kč). Myslím, že učiněná zkušenost z poptávky na základě „adresného“ záměru potvrdila oprávněnost přibližně této cenové hladiny pronájmu předmětného prostoru.

 

K otázce šesté: Dovoluji si odkázat na odpověď předešlé Vaší otázky.

 

K otázce sedmé: Ano.

 

 

S pozdravem a přáním pokojných Vánoc

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534