Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Dodržování Územního plánu a neschvalování výjimečné přípustnosti

 

19. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 20. 6. 2017

Interpelace č. 4

 

Ing. Pavel Richter,

starosta MČ P5

 

Věc: Dodržování Územního plánu a neschvalování výjimečné přípustnosti

 

Vážený pane starosto,
 
obracím se na Vás jako na vedoucího představitele MČ Praha 5 ve věci dodržování Územního plánu a neschvalování výjimečné přípustnosti jak na běžícím pásu.

 

V námitkách do ÚŘ schválených Radou MČ dne 8. 2. 2017 do ÚŘ stavby „Barrandov Kaskády F, G, H, I“ (č. usnesení RMČ 6/161/2017) je uvedeno:

“Záměr stavby nezajišťuje v centrální části dostavovaného souboru odpovídající vybavenost a služby. Dostavba Barrandova postrádá prodejny, poštu, lékařskou péči, kulturní a školská zařízení, a není možno tyto oprávněné nároky obyvatel v centrální části a v ploše SV ignorovat.
MČ Praha 5 konstatuje, že navrhovaný podíl nebytových funkcí 1,6 % z HPP je nedostačující. MČ Praha 5 požaduje, aby investor minimálně v objektech H, I zvýšil podíl nebytových ploch, minimálně v parteru budov, které budou součástí budoucího náměstí. MČ Praha 5 žádá, aby výjimka z 40% vybavenosti v ploše SV na takto navržený projekt nebyla udělena.
Projekt nezajišťuje dle našeho názoru dostatečný počet parkovacích stání. Naprostá většina bytů je deklarována jako 1+kk (což činí celých 82 %) a ve výpočtu dopravy v klidu je na ně počítáno pouze 0,5 parkovacího stání. Přitom však velikost těchto bytů a jejich dispoziční uspořádání s nedokončenou příčkou a většinou dvěma vstupy do místnosti počítají s možností velmi snadné úpravy na byt 2+kk. MČ Praha 5 žádá, aby dispozice bytů byly v projektu poctivě vykresleny a počty stání navýšeny odpovídajícím způsobem.”

 

V příspěvku na webu MČ Praha 5 je v článku k odvolání proti ÚR uvedeno:

“Praha 5 podá odvolání proti vydanému Územnímu rozhodnutí na stavby Kaskády Barrandov F, G, H, I, které 11. dubna vydal Stavební úřad. „Samospráva podala v rámci územního řízení námitky, ty však nebyly vzaty v potaz. Výbor územního rozvoje doporučil radě, aby podala odvolání, což v každém případě učiníme,“ říká starosta Pavel Richter (TOP 09). Námitky k územnímu řízení, které radní schválili v únoru 2017, uvádí, že záměr stavby pro bydlení nesplňuje požadavek 40% podílu jiné funkce, např. pro služby a občanskou vybavenost. Dále není dostatečně zajištěno parkování, tj. doprava v klidu. Radní také nesouhlasili s postupným schvalováním jednotlivých etap celku Kaskády Barrandov s tím, že investor by měl záměr projednat v územním řízení jako celek, aby mohly být komplexně řešeny všechny atributy a funkce důležité pro životaschopné město.”

 

V doplnění odvolání proti vydanému ÚR stavby ze dne 9. 5. 2017 (č. j. MC05 27242/2017), které jsem nenašla, že by bylo schváleno RMČ, je uvedeno, že “v souladu se stavebním zákonem “Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení dle stavebního zákona může v územním řízení uplatňovat námitky, pokud je projednávaným záměrem dotčen veřejný záměr, jehož ochranou se podle zvláštního předpisu zabývá.” Veřejný zájem v této souvislosti chápeme jako odpovědnost za tvorbu města, charakter zástavby a eliminaci zásahů, které budou mít z hlediska chápání urbánní a krajinné struktury města dopad na občany. Z výše uvedeného důvodu proto MČ Praha 5 i nadále trvá na požadavku, aby dispozice bytů byly doplněny dle již započatého půdorysného schématu a na jejich základě byly odpovídajícím způsobem upraveny počty parkovacích stání.”

 

Přes Radou MČ schválené námitky proti výjimečné přípustnosti a nedodržování územního plánu a veřejné deklarace o tomtéž jste 28. 4. 2017 podal odvolání, doplněné 9. 5. 2017 (č. j. MC05 27242/2017), kde jako zástupce městské části jste do námitek uvedl pouze nesouhlas s prostorovým uspořádáním bytů a požadujete přepracování půdorysů navržených bytů.

 

V okolí budoucí tramvajové zastávky (Osvobozeného náměstí) jsou v územním plánu čtyři funkční plochy SV, kde mohly být postaveny stavby s jinou než bytovou funkcí. Celková HPP těchto ploch je 85 199 m2. Při splnění UP by na těchto plochách mělo být nejvýše 60 % bytů a 40 % ploch s jinou než bytovou funkcí t.j. 34 080 m2. Tři z těchto ploch jsou již zastavěny nebo na ně existuje územní rozhodnutí (Kaskády III, Výhledy, Kaskády C, G, H a I), kde je postaveno nebo projektováno celkem pouhých 907 m2 (1,06 %) ploch s jinou než bytovou funkcí.

 

Žádám Radu MČ Praha 5, aby naslouchala námitkám a zpětné vazbě občanů a ptala se jich sama, jak se ve skutečnosti lidem bydlí v objektech za určitých podmínek, například když se postaví příliš málo parkovacích míst nebo nebytových prostor.

 

Žádám také, aby Rada MČ Praha 5 odmítala schválení výjimečně přípustné stavby s čistě bytovou funkcí v lokalitě Barrandov - západ nebo se spokojila s výrazně nižším poměrem mezi bytovou a nebytovou funkcí, rozhodně ne pod 35 %. Je v zájmu obce i občanů, aby na Barrandově vyrostlo opravdové město, nikoli jen ubytovna.

 

Ptám se Vás, pane starosto:

  • Kdy schválila Rada MČ text doplnění odvolání o konkrétní důvody dle námitek MČ Praha 5 uplatněných v odvolacím řízení, jehož vypracování bylo uloženo Petru Marešovi usnesením č. 20/546/2017.
  • Proč odvolání proti ÚR již nezmiňuje dodržování poměru bytových a nebytových prostor 60/40 jako před tím námitky podané do ÚŘ a jak zmiňuje v článku na webu MČ Praha 5? Zvláště nebyly-li námitky zapracovány.
  • Jaké konkrétní kroky podniknete, abyste pochybení v odvolání napravil?
  • Plánuje Rada MČ trvat na dodržování ÚP u všech budoucích projektů na Barrandově?

 

 

Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná

Členka ZMČ Praha 5                                                                         V Praze dne 20. 6. 2017

Odpověď

 

 

 

 

 Městská část Praha 5                                                                                   

   Ing. pavel Richter

STAROSTA

 

 

                                                                                                         V Praze dne 7. září 2017

Vážená paní Pokorná,

 

v návaznosti na Vaše interpelace na 19. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne

20. června 2017 vám sděluji následující:

Interpelace č. 4

  1. Kdy schválila Rada MČ text      doplnění odvolání o konkrétní důvody dle námitek MČ Praha 5 uplatněných v      odvolacím řízení, jehož vypracování bylo uloženo Petru Marešovi usnesením      č. 20/546/2017.

Rada MČ schválila dne 26. 4. 2017 na svém 20. zasedání 1) podání odvolání proti vydanému ÚR stavby „BARRANDOV KASKÁDY -1. etapa – objekty F, G, H, I“ v souladu s námitkami MČ Praha 5, a dále 2) předání upřesnění odůvodnění odvolání Stavebnímu úřadu MČ P5 ve lhůtě do 14 dnů od doručení tohoto odvolání.
Rada MČ dále uložila vedení OÚR připravit doplnění odvolání o konkrétní důvody dle námitek MČ Praha 5 uplatněných v odvolacím řízení, a Ing. Pavlu Richterovi, starostovi MČ P5, odeslat doplnění odvolání na MHMP prostřednictvím OSU ÚMČ P5.

  1. Proč odvolání proti ÚR již      nezmiňuje dodržování poměru bytových a nebytových prostor 60/40 jako před      tím námitky podané do ÚŘ a jak zmiňuje v článku na webu MČ Praha 5? Zvláště      nebyly-li námitky zapracovány.
  2. Jaké konkrétní      kroky podniknete, abyste pochybení v odvolání napravil?

MČ P5 trvá v odvolání proti ÚR na dodržování stanoveného podílu bytových a nebytových prostor v ploše SV a na požadavku, aby dispozice bytů byly doplněny dle již započatého půdorysného schématu a na jejich základě byly odpovídajícím způsobem upraveny počty parkovacích stání. Na úřední desce OSI MČ P5 však bylo v důsledku administrativního pochybení zveřejněno neúplné odvolání MČ, resp. pouze jeho první a poslední strana. Tato chyba však byla napravena a byly opětovně vyvěšeny již všechny strany tohoto odvolání.

 

  1. 4.      Plánuje Rada MČ trvat na dodržování ÚP u všech budoucích projektů na Barrandově?

MČ Praha 5 vždy postupuje a jedná v souladu s platným Územním plánem hl. m. Prahy. U všech projektů MČ P5 vždy požaduje dodržování základních zásad stanovených platným územním plánem.

S pozdravem

 

Ing. Pavel Richter

                                                                                                     starosta MČ Praha 5

 

 

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534