Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

neplatnost ZMČ

Praze 25. dubna 2017

 

Interpelace

na pana Martina Slabého, 1 místostarostu MČ Praha 5

 

 

Vážení členové rady MČ Praha 5,

Dne 30.3 2017 se mělo konat zasedání zastupitelstva MČ Praha 5. svolané tehdejším starostou MUDr. Radkem Klímou.  Ten toto zastupitelstvo zrušil rozhodnutím ze dne 29.3 2017. Toto rozhodnutí bylo doručeno všem zastupitelům e mailem jako oficiální dokument MČ Praha 5.  Následné vyjádření p. Martina Slabého 1. zástupce starosty MČ Praha 5, nebylo oficiálním dokumentem MČ Praha 5.

Klub zastupitelů za ČSSD při MČ Praha 5 má názor, že zastupitelstvo MČ Praha 5 konané dne 30.3 2017 nemusí být s relevantními důsledky platné. Vycházíme ze sdělení Odboru dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra ze dne 26.1 2012 pod čj. MV- 10833-2/0DK-2012 zaslané na adresu JUDr. Blanka Žáčková, legislativní odbor Magistrátu hlavního města Prahy (příloha tohoto dopisu)

Je právně nejednoznačné, zda lze zasedání zastupitelstva dle § 60 odst. 2 Zákona o hl. městě Praze svolané na základě výzvy 1/3 zastupitelů zrušit svolavatelem či ne . Současně upozorňuji na fakt, že na základě oficiálního dokumentu MČ Praha 5 o zrušení zasedání zastupitelstva jsme se neúčastnili tohoto zasedání. Tím, že proběhlo a nemohli jsme se ho z tohoto důvodu účastnit, byly porušeny naše práva zastupitele.

Jelikož chceme být konstruktivní opozicí navrhujeme, aby na příštím zastupitelstvu byla zopakována volba nového starosty a nového radního, především z důvodu naprosté právní jistoty. Do té doby by měl podepisovat dokumenty MČ Praha 5 pan 1 místostarosta Martin Slabý.

 

 

Děkuji za odpověď.

Odpověď

 

Vážený pan

Mgr. Jan Smetana

předseda klubu zastupitelů

za ČSSD při MČ Praha 5

 

 

Praha, 11. 5. 2017                   

 

 

k Vaší interpelaci ze dne 25. 04. 2017 ve věci platnosti 17. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5, v jehož rámci byla usnesením č. 17/2/2017 vzata na vědomí rezignace dosavadního starosty Městské části Praha 5, MUDr. Radka Klímy, na jeho funkci a zároveň bylo přijato usnesení č. 17/3/2017, jehož prostřednictvím byl do funkce starosty Městské části Praha 5 zvolen Ing. Pavel Richter, Vám sděluji následující.

V úvodu mé odpovědi mi dovolte poděkovat Vám za konstruktivní přístup, se kterým k celé věci v zájmu „naprosté právní jistoty“ přistupujete.

Pro posouzení předmětné věci je kruciální, že výše zmíněné zasedání zastupitelstva bylo svoláno způsobem předpokládaným v ustanovení §60 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění (dále jen „zákon o hlavním městě Praze“), tedy na základě písemné žádosti alespoň jedné třetiny všech členů zastupitelstva (v daném případě na základě písemné žádosti podepsané sedmnácti /17/ členy zastupitelstva). Ustanovení § 60 odst. 2 zákona o hlavním městě Praze svěřuje členům zastupitelstva (resp. zákonem předpokládanému počtu jeho členů) důležitý právní nástroj spočívající v možnosti zajistit rychlé konání zasedání zastupitelstva pro projednání záležitostí, které jeho členové považují za důležité či potřebné.
V existenci tohoto ustanovení se promítá povaha zastupitelstva územního samosprávného celku (zde městské části) jako jeho základního orgánu v samostatné působnosti, od kterého je odvozen další orgán v samostatné působnosti městské části, tj. rada městské části, včetně starosty městské části.

Váš názor, respektive pochybnost o platnosti konání zmíněného zasedání zastupitelstva a na něm přijatých usnesení, je opřen o stanovisko Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra České republiky ze dne 26. 01. 2012. Dle názoru Oddělení právního a vymáhání pohledávek Odboru legislativního ale toto stanovisko připouští možnost zrušení zasedání zastupitelstva pouze v případě zasedání svolaného způsobem předpokládaným v ustanovení § 60 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze, dle kterého je zastupitelstvo svoláváno starostou městské části dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Předmětné stanovisko navíc dle názoru Oddělení právního a vymáhání pohledávek Odboru legislativního zrušení zastupitelstva svolaného na základě písemné žádosti zákonem předpokládaného počtu jeho členů výslovně vylučuje.

Pro vyloučení jakýchkoli nejasností se proto Oddělení právní a vymáhání pohledávek Odboru legislativního obrátilo s tímto stanoviskem na příslušný odbor Magistrátu hlavního města Prahy jako na subjekt vykonávající v souladu s ustanovením §110 zákona o hlavním městě Praze dozor nad výkonem samostatné působnosti městských částí a na Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra České republiky jako na subjekt nadaný dozorovými pravomocemi nad působností obcí, krajů i hlavního města Prahy, který je navíc autorem Vámi zmiňovaného stanoviska. K žádosti o vyjádření byly připojeny všechny relevantní dokumenty, tedy žádost zastupitelů MČ Praha 5 o svolání zasedání zastupitelstva Městské části Praha 5, oznámení o zrušení 17. zasedání zastupitelstva Městské části Praha 5 i odůvodnění zrušení 17. zasedání zastupitelstva Městské části Praha 5.

Oba výše zmíněné subjekty ve svých vyjádřeních správnost stanoviska Oddělení právního a vymáhání pohledávek Odboru legislativního potvrdila, kdy shodně konstatují, že zrušení zasedání zastupitelstva svolaného na základě žádosti minimálně jedné třetiny jeho členů není právně relevantní, zasedání zastupitelstva při splnění zákonem stanovených podmínek mohlo proběhnout a usnesení přijatá v jeho rámci nelze považovat za neplatná, přijatá v rozporu se zákonem či nicotná. Obě vyjádření těchto orgánů ke své odpovědi přikládám.

Vzhledem k výše uvedenému, zejména k obsahu vyjádření dozorových orgánů, proto opakování volby nového starosty MČ Praha 5 a nového člena Rady MČ Praha 5 nepovažuji za nutné.

Velice lituji, že v důsledku právně neplatného zrušení 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha se zastupitelé sdružení v klubu ČSSD tohoto jednání nezúčastnili, což nyní pociťují jako újmu na svých zastupitelských právech. Této situací jsem se jako místostarosta snažil předejít svým vyjádřením reagujícím na oznámení o zrušení 17. zasedání zastupitelstva Městské části
Praha 5, jehož prostřednictvím jsem zastupitelům sdělil, že zrušení zasedání zastupitelstva svolaného na základě žádosti jeho členů není možné a že takové jednání by znamenalo neoprávněný zásah do principů zastupitelské demokracie, což následná stanoviska dozorových orgánů v podstatě potvrdila. Ve své interpelaci toto vyjádření označujete jako neoficiální dokument. Jsem přesvědčen, že jako místostarosta jsem k takovému jednání byl oprávněn na základě ustanovení § 3 odst. 3 jednacího řádu Zastupitelstva MČ Prahy 5, dle kterého je místostarosta oprávněn činit kroky ke svolání zastupitelstva, pokud o to požádala alespoň jedna třetina jeho členů a starosta takovému požadavku nevyhověl (v daném případě nevyhověl, když takto svolané zasedání ZMČ Praha 5, byť právně neplatně, zrušil).

Závěrem je ale nutné konstatovat, že politováníhodná neúčast zastupitelů sdružených v klubu ČSSD neměla na platnost 17. zasedání zastupitelstva Městské části Praha 5 vliv, protože zastupitelé se k okamžiku jeho zahájení sešli v dostatečném počtu pro jeho konání.

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:

  • Vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 20. 04. 2017
  • Vyjádření Ministerstva vnitra České republiky ze dne 26. 04. 2017

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534