Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

stavební úřad

V Praze dne 16.4.2017

 

Vážený pane starosto,

 

obracím se na Vás s dotazem, jak pracuje odbor Stavební úřad?.

 

 

Na srdci mi leží především tyto dlouhodobě neřešené kauzy:

 

1) V ulici Hlubočepská č.p. 1220/66  byl v rozporu se stavebním povolením a kolaudačním rozhodnutím umístěn plot, který znemožňuje používat vyprojektované místo pro návštěvníky bytového domu. Chodník byl zatarasen technickým zázemím pro popelnice, které zde samozřejmě nemají být.

 

2) Na pozemku parc.č. 1198 k.ú. Jinonice vznikla černá stavba, na kterou upozornila ing.arch. Hamanová na VÚR za přítomnosti vedoucího stavebního úřadu. Stavba pokračuje bez omezení. A to vše v přírodní rezervaci.

 

 

3) Další nepovolená stavba objektu, který slouží i jako restaurace na parc.č. 1528 k.ú. Jinonice

Jedná se nepovolenou přístavbu několika teras a parkoviště k bývalému drážnímu domku- hradlu.

 

 

4) Další nepovolená stavba v přírodní rezervaci se nachází n pozemku 1280/1 k.ú. Hlubočepy. Protože jsem účastníkem správního řízení ve všech případech, které mohou ovlivnit chráněná území – dotázal jsem se stavebního úřadu, proč zde trpí nepovolenou stavbu. Úřední osoby mi odpověděly, že tento patrový dům, není dům, ale jen jímka na dešťovou vodu, která stavební povolení nevyžaduje. Pane starosto, chodím zde téměř každý den. Je to dům a bydlí v něm lidé. Buďto jsou to vodníci, anebo lze při pečlivém zkoumání shledat určité rezervy v práci stavebního úřadu .

  

 

Děkuji za spolupráci

Josef Matoušek

zastupitel

 

Odpověď

 

 

 

 

 Městská část Praha 5                                                                                  

   Ing. Pavel Richter

       STAROSTA

 

 

                                                                                               V Praze dne 12. června 2017

 

 

 

Vážený pane Matoušku,

 

 

ve věci Vaší interpelace podané na Zastupitelstvu městské části Praha 5 dne 25. 4. 2017 a na základě zjištěných skutečností Vám sděluji následující:

 

 

Úřad městské části Praha 5, odbor Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební úřad"), obdržel podněty ve věcech provádění staveb:

 

 

„1) V ulici Hlubočepská č.p. 1220/66  byl v rozporu se stavebním povolením a kolaudačním rozhodnutím umístěn plot, který znemožňuje používat vyprojektované místo pro návštěvníky bytového domu. Chodník byl zatarasen technickým zázemím pro popelnice, které zde samozřejmě nemají být.“

 

„2) Na pozemku parc.č. 1198 k.ú. Jinonice vznikla černá stavba, na kterou upozornila ing.arch. Hamanová na VÚR za přítomnosti vedoucího stavebního úřadu. Stavba pokračuje bez omezení. A to vše v přírodní rezervaci.“

 

„3) Další nepovolená stavba objektu, který slouží i jako restaurace na parc.č. 1528 k.ú. Jinonice

Jedná se nepovolenou přístavbu několika teras a parkoviště k bývalému drážnímu domku- hradlu.“

 

„4) Další nepovolená stavba v přírodní rezervaci se nachází n pozemku 1280/1 k.ú. Hlubočepy. Protože jsem účastníkem správního řízení ve všech případech, které mohou ovlivnit chráněná území – dotázal jsem se stavebního úřadu, proč zde trpí nepovolenou stavbu. Úřední osoby mi odpověděly, že tento patrový dům, není dům, ale jen jímka na dešťovou vodu, která stavební povolení nevyžaduje. Pane starosto, chodím zde téměř každý den. Je to dům a bydlí v něm lidé. Buďto jsou to vodníci, anebo lze při pečlivém zkoumání shledat určité rezervy v práci stavebního úřadu.“

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 1)

 

Stavební úřad ve věci učinil následující kroky:

Dne 24.10.2015 – byl učiněn podnět k provedení kontrolní prohlídky.

Dne 19.11.2015 – byla provedena kontrolní prohlídka (referent Ing.Jelínek)

Dne 15.05.2016 – spis předán po odcházejícím Ing.Jelínkovi panu Ing.Bzirskému

Dne 26.05.2016 – zahájeno řízení o odstranění stavby

Dne 27.06.2016 – podána žádost o dodatečné povolení stavby

Dne 22.08.2016 – přerušeno řízení o odstranění stavby a současně vydána výzva k doplnění podání žádosti o dodatečné stavební povolení se lhůtou do 30.11.2016

Dne 30.11.2016 – požádáno stavebníkem o prodloužení lhůty k doplnění žádosti o dodat.povolení

Dne 19.01.2017 – prodloužena lhůta k doplnění podání do 31.05.2017

 

K bodu 2)

 

Stavební úřad ve věci učinil následující kroky:

Dne 17.10.2014 – vydán územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby (objekt RD)

Dne 01.12.2014 – byl vydán územní souhlas na umístění stavby (infrastruktura objektu – stavba dvou zahradních jezírek, objekt pro správce, čistička odpadních vod)

Dne 21.04.2014 – byl vydán územní souhlas na umístění stavby (infrastruktura objektu – úprava sítě 1kV)

Dne 14.05.2015 – byl vydán územní souhlas na umístění stavby (jímka)

Dne 09.12.2015 – byl podán podnět na prošetření stavby RD

Dne 16.02.2016 – byla provedena kontrolní prohlídka stavby za nepřítomnosti stavebníka

Dne 28.06.2016 – byla provedena další kontrolní prohlídka stavby

Dne 25.07.2016 – bylo zahájeno řízení o odstranění stavby

Dne 01.07.2016 – byla podána žádost o dodatečné povolení stavby

Dne 26.07.2016 – bylo řízení o dodatečném povolení přerušeno pro neúplnost podkladů

Dne 26.07.2016 – byla zároveň vydána výzva k doplnění žádosti o dodatečné povolení stavby a přerušení řízení do 30.11.2016

Dne 09.01.2017 – byla na základě žádosti stavebníka prodloužena lhůta k doplnění žádosti o dodatečné stavební povolení do 30.4.2017

Dne 28.04.2017 – byla žádost částečně doplněna a lhůta k doplnění podání byla prodloužena do 31.07.2017

 

 

K bodu 3)

 

Stavební úřad k dotazu žadatele uvádí:

Dne 26.09.2016 byl vydán Souhlas se změnou užívání pod spis.zn. MC05/OSU/5224/2016/Po/Jin.281 na užívání části stavby „Prostor bydlení na prostory pro provozovnu občerstvení v 1.NP rodinného domu č.p.281, Prokopské údolí 12, Praha 5“ na pozemku parc.č.1528, k.ú.Jinonice.

Změna v užívání části stavby je v souladu územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, neboť se budova č.p. 281 na pozemku parc. č. 1528 v katastrálním území Jinonice, nachází v ploše s funkčním využitím ZMK - zeleň městská a krajinná,kde prostory pro provozovnu občerstvení spadají do výjimečně přípustného funkčního využití.

 

 

 

 

 

 

 

Způsob využití je podle KN rodinný dům, změnou v užívání v části výše uvedené stavby došlo ke změně způsobu využití rodinného domu, nedošlo ani ke zhoršení životního prostředí a jiného znehodnocení nebo ohrožení navazujících ploch a funkcí.

Jedná se o stavbu, která byla postavena a zkolaudována před účinností územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Není proto důvod, aby tyto prostory v 1.NP rodinného domu nebyly povoleny na prostory pro provozovnu občerstvení, které slouží k občerstvení cyklistů a pěších turistů na přilehlé cyklostezce.

 

 

K bodu 4)

 

Stavební úřad k dotazu žadatele uvádí:

Dne 02.01.2012 bylo na předmětném pozemku vydáno Územní rozhodnutí na stavbu označenou jako „RD Prokopské údolí“ na pozemcích parc.č.1280/1 a 1280/2, k.ú. Hlubočepy, Praha 5, pod spis.zn.OSU.Hl.p.1280/1-63716/2011-Hav-R s nabytím právní moci dne 20.08.2012.

Následně dne 06.11.2012 bylo vydáno Stavební povolení na stavbu označenou jako „Novostavba RD v Prokopském údolí, na pozemku parc.č.1280/1 a 1280/2, Praha 5, k.ú. Hlubočepy“ při ul. Na Placích, pod spis.zn.OST.Hl.p.1280/1-2497/2012-Nov-R s nabytím právní moci dne 06.12.2012.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Ing. Pavel Richter

                                                                                                              starosta MČ Praha 5

 

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534