Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

výstavba na Císařské louce

18. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 25. 04. 2017

 

Interpelace číslo 1

 

Ing. Pavel Richter

starosta MČ Praha 5

Bc. Josef Žebera

pověřen výkonem funkce tajemníka ÚMČ Praha 5

 

Věc: Výstavba na Císařské louce

 

Vážení pane starosto a pane pověřený tajemníku,

 

 

     obracím se na Vás jako na nejvyššího zástupce radnice a nejvyššího zástupce ÚMČ Praha 5 včetně státní správy, a to věci výstavby v lokalitě Císařská louka a dle mého názoru s podezřením na nedostatečnou činnost Stavebního úřadu Prahy 5.

    


Konkrétně se jedná o v současné době probíhající výstavbu na Císařské louce, na pozemku č. par. 5048/1, k.ú. Smíchov, s funkčním využitím v ÚP SP, tedy sportovní plocha, ve vlastnictví Českých přístavů, a.s., který je i investorem projektu. Počátkem roku 2017 začalo bourání původní dřevěné "boudy" pro uskladnění kánoí. "Bouda" byla dřevěná konstrukce, bez základů, nezapsaná v KN, bez přípojky na inženýrské sítě (IS). Stavba začala nejprve základy s injektážemi a rozvody IS pro první dvě jednotky, zbytek "boudy" stále stojí - první dvě jednotky jsou vyzděny do I.patra. V současné době se plánuje dobourání zbytku "boudy" a základy pro třetí jednotku. Celá výstavba je vedena jako rekonstrukce stávajícího a nezkolaudovaného objektu a je prováděna pouze na ohlášení, byť je na první pohled patrné, že se jedná o výstavbu zcela nových a velmi pravděpodobně bytových jednotek. Stavebník postupuje tak, že postupně bourá část stavby, aby tak nedošlo k celkové demolici a na zbouraném prostoru provádí  novou výstavbu. Stavebník se tak záměrně vyhýbá standardním procesům výstavby, tedy územnímu a stavebnímu řízení, včetně dotazování a odsouhlasení dotčených úřadů jako je Povodí Vltavy, památkáři a další. Zjevně se zde za tichého souhlasu a přihlížení  Stavebního úřadu Prahy 5 jedná o záměrné obcházení zákona.

Přikládám i odkaz, jak by měla stavba podle projektu vypadat: http://atelier-fna.cz/cechie.htm. Konkrétně z projektu vyplývá, že bylo zamýšleno vybudovat  "průtočné" přízemí, což je podmínkou pro stavby v zátopových oblastech jako je tato. Ve skutečnosti jsou příčky vyzděny nosnou stěnou. Zužují tak průtočný profil řeky!

Stavba navíc narušuje komunikaci na úrovni I. patra a zároveň invazivně a nepřípustně zasáhla do ochranného opevnění hráze ochranného přístavu Praha Smíchov. V případě opakování povodně v rozsahu z roku 2002 hrozí protržení a ohrožení plavidel v přístavu (v době od vyhlášeného I. povodňového stupně se do přístavu stahuji všechna plavidla z náplavek Rašínovo nábřeží/Na Františku - cca 60 velkých plavidel).

Stavebník se zároveň pokouší nelegálně napojit do kanalizace v sousedství, bez vědomí PVK  Jednoznačně se nejedná o rekonstrukci. Byly změny základy, zcela změněna povaha, vzhled i účel stavby. Zcela byl zbourán původní objekt. Jsou dodatečně uskutečňovány budování IS.

Ptám se tedy:

 

  1. Opravdu vyčerpal Stavební úřad všechny prostředky k zastavení této „černé“ stavby? Opravdu mu zákon neumožňuje adekvátně zasáhnout?
  2. Je MČ Praha 5 připravena vstoupit do jednání se stavebníkem a případně se vymezit proti této výstavbě, minimálně tím že dochází k obcházení zákona?
  3. Jste jako nadřízený vedoucího Stavebního úřadu Prahy 5 ochoten v této věci ho pověřit podrobným prošetřením celé situace včetně místního šetření? Minimálně prověřit snahu se nelegálně napojit na IS?
  4. Je legální rekonstruovat na ohlášku nezkolaudovanou stavbu?

 

Předem děkuji za odpověď.

Mgr. Lukáš Budín

Člen ZMČ Praha 5

V Praze dne 25. 04. 2017

 

 

Odpověď

 

 

 

                                                                                                                   V Praze dne 24. května 2017

Vážený pane magistře,

ve věci Vaší interpelace  ze dne 25. dubna 2017 Vám sděluji následující:

Úřad městské části Praha 5, odbor Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební úřad"), obdržel podmět ve věci provádění stavby s názvem:

,,Stavební úpravy objektu loděnice ,,ČECHIE - CÍSAŘSKÁ LOUKA", na pozemku č.parc. 5047/1 (ostatní plocha) a č.parc.5048/1 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Smíchov, Císařská louka n.č.28, Praha 5“ (dále jen ,,stavba"),

kterou dne 25.04.2017 podalo Zastupitelstvo městské části Praha 5, (dále jen "žadatel"), a na základě zjištěných skutečností stavební úřad sděluje:

-        výše uvedená stavba byla povolena ve stavebním řízení pod č.j OSI.Sm.p.5048/1-49587/15-Šev-R, ze dne 24.11.2015, spis.: zn. MC05-S 5071/2015/OSI s doložkou právní moci dne 19.12.2015.

-        Kabelová přípojka NN o délce cca 5 m,  přípojné komunikační vedení sítě elektronických komunikací o délce cca 23 m a  požární stěna o délce 18 m, šířce 0,3 m a max. výšce 7,10, na pozemku č.parc.5047/1 k.ú. Smíchov, byla umístěné v rámci územního souhlasu pod č.j.MC05/OSI/5063/2015-Ka ze dne 02.11.2015 a usnesení pod č.j. MC05 69240/2015 ze dne 02.12.2015 MC05/OSI/6850/2015/Ka .

-        dne 23.02.2016 bylo oznámeno stavebníkem zahájení stavby v souladu s ustanovení §152 odst.3 stavebního zákona

-        změna stavby před dokončením byla povolena pod č.j.MC05 40738/2016 ze dne 29.06.2016 s doložkou právní moci dne 26.07.2016 spis. zn.: MC05/OSU/3733/2016/Šev.

-        výše uvedená stavba loděnice ,,ČECHIE- CÍSAŘSKÁ LOUKA“ probíhá v souladu s výše uvedeným pravomocným stavebním povolením a pravomocnou změnou stavby před dokončením, podle projektové dokumentace zpracované generálním projektantem společnosti LILA s.r.o. na základě které byla vydána zmíněna pravomocná rozhodnutí. Jedná se  o poměrně komplikovaný postup prací, které zajišťuje společnost ALSTAP s.r.o. se sídlem V Korytech 972/12, Praha 10, IČO 29000238. S touto společností se  s ohledem na rozsah zajišťovaných prací jedná jako s hlavním dodavatelem stavby. Při postupu prací bylo nevyhnutelné odstranit základní část nosné konstrukce s ohledem na její značnou nestabilitu, která ohrožovala bezpečnost práce při provádění rekonstrukce objektu. V současné době je nestabilní část konstrukce nahrazena konstrukcí novou.

-        účel využití výše uvedené stavby se nemění, tzn. o dvoupodlažní stavba určená pro sportovní a rekreační využití vodáckých oddílů s loděnicí a sklady v prvním zapuštěném patře a se zázemím a klubovnami ve druhém odstoupeném podlaží od komunikace.

-        stávající objekt loděnice Čechie byl napojen na všechny potřebné inženýrské sítě: kanalizace, vodovod, sítě NN PRE a.s. a telekomunikační síť CETIN, a.s na pozemku . č.parc.5048/1.

Dle vyjádření k výše uvedené stavbě správce sítě PVS a.s. pod zn.01387/15/202 ze dne 21.04.2015 ,,Stavba bude napojena stávající přípojkou kanalizace na stávající kanalizační řad a stávající přípojkou vody na stávající vodovodní řad. Přípojky budou ve své trase doplněny vodovodní šachtou a revizní šachtou. Dešťové vody budou likvidovány stávajícím způsobem vsakováním na pozemku stavebníka.“ Stav stávající vodovodní a kanalizační přípojky bude ověřen (u kanalizační přípojky kamerovým průzkumem), v případě nevyhovujícího stavu budou provedeny udržovací práce na stávajících přípojkách – tzn.  přípojky budou v původní trase a dimenzi vyměněny. Dle §103 odst,1 písm.c10) – vodovodní a kanalizační přípojky, včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu nevyžadují ohlášení stavebnímu úřadu nebo stavební povolení. Výše uvedené udržovací práce na stávající vodovodní a kanalizační přípojce, spočívající v jejich výměně jsou prováděny v režimu údržby stavby dle §139 stavebního zákona, který upravuje problematiku údržby stavby.

Přípojka datové sítě a NN byla umístěna v rámci územního souhlasu pod č.j.MC05/OSI/5063/2015-Ka ze dne 02.11.2015 a usnesení pod č.j. MC05 69240/2015 ze dne 02.12.2015 MC05/OSI/6850/2015/Ka. Připojení na distribuční síť PRE bylo již realizováno (nová kabelová skříň s elektroměrovým rozvaděčem) ve stávajícím oplocení pozemku.

-        z hlediska povodňové ochrany se stavba nachází v záplavovém území v  neprůtočné zóně s nerealizovanými protipovodňovými ochranami. Je počítáno se zaplavením objektu. Hladina stoleté vody (Q100 = 191,32 m n.m) je 50 mm pod úrovní podlahy v 1NP, povodeň v roce 2002 (Q2002 = 192,26 m n.m.) cca 900mm nad úrovní podlahy prvního podlaží. Na zateplení spodní stavby budou použity minimálně nasákavé materiály. Použita budou plastová okna. Rozvaděč silnoproudu je umístěn ve 2NP. Slaboproudý rozvaděč je v exteriéru pod střešním přesahem.

Staveniště podléhá řešení povodňových situací dle povodňového plánu staveniště zpracovaný LILA architektonickým ateliérem, s.r.o. ( viz Protipovodňové řešení: Příloha 1 - Povodňový plán staveniště. Objekt loděnice leží v záplavové oblasti a bude uměle zaplavována. Loděnice bude podléhat řešení povodňových situací dle povodňového plánu zpracovaného spol. LILA architektonickým ateliérem, s.r.o., schváleno dne 13.07.2015 pod č.j.MC05 40666/2015 OBK ÚMČ Praha 5)

-        architektonická studie prezentována na webových stránkách htpp://atelier-fina.cz/cechie.htm, byla stavebnímu úřadu předložena k posouzení v rámci územního řízení o umístění stavby pod spis. zn: OSI 45197/14. Stavební úřad návrh posoudil a územní řízení zastavil dne 06.01.2015 pod č.j. OSI.Sm.p.5048/1-45197/2014-Pak-Z. Stavební úřad nemůže ovlivnit vzhled webových stránek soukromých subjektů

-        kontrolní prohlídka stavby byla provedena dne 20.05.2017.  Stavební úřad ujistil, že stavba je prováděna v souladu s projektovou dokumentací schválenou ve stavebním řízení pod č.j. OSI.Sm.p.5048/1-49587/15-Šev-R, ze dne 24.11.2015, spis.: zn. MC05-S 5071/2015/OSI s doložkou právní moci dne 19.12.2015 a změny stavby před dokončením pod č.j.MC05 40738/2016 ze dne 29.06.2016 s doložkou právní moci dne 26.07.2016 spis. zn.: MC05/OSU/3733/2016/Šev. K datu 20.05.2017 je provedena hrubá stavba 1.NP a částečně 2.NP, elektropřípojka NN, která je ukončena v elektroměrové skříní v oplocení pozemku.

 

 

Ing. Pavel Richter

starosta MČ Praha 5

 

 

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534