Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

bezmotorová doprava

Interpelace číslo 3

JUDr. Tomáš Homola
Radní ÚMČ Praha 5

Věc: Plán na bezmotorovou dopravu v roce 2017 na území MČ Praha 5

 

Vážený pane radní,

 

světovým trendem vývoje dopravy i urbanismu je humanizace veřejného prostoru. V rozvinutých zemích dochází k usměrňování motorové dopravy ve prospěch nemotorových vozidel, ekologické mobility a hromadné dopravy. Příkladem je plošné budování bezmotorových zón v centrech, zklidněných oblastí v obytných územích a vytváření "umělých" překážek motorové dopravě tak, aby byla umožněna nezbytná dopravní obslužnost motorovými vozidly rezidentům, ale které zabraňují tranzitu motorové dopravy mimo k tomu určené koridory. Oproti tomu pro bezmotorovou dopravu je zajišťována dopravní preference a plošná prostupnost území. Příkladem mohou být jak legislativní opatření, kdy Francie povolila jízdu v protisměru všemi jednosměrkami, kde je nižší povolená rychlost než 30 km/hod (typicky centra velkých měst, jako je Paříž), a není to vysloveně zakázáno dopravním značením. V Berlíně díky politice zklidňování motorové dopravy, snižování počtu parkovacích míst a podpory hromadné a bezmotorové dopravy již sedm let klesá počet registrovaných vozidel (aktuálně cca 350 vozidel na 1 000 obyvatel), stoupá podíl přepravních výkonů a ziskovost MHD i přepravní výkony cyklistické a pěší dopravy.
 
Je prokázáno, že zvyšování podílu bezmotorové dopravy příspívá ke:

 • snižování emisí motorové dopravy, otěru pneumatik a brzd a sekundárních zdrojů prašnosti. Motorová doprava je v Praze původcem více než 70 % plynných emisí a hlavním faktorem, působícím smog a zvyžujícím riziko vzniku kardiovaskulárních chorob a chorob dýchacího ústrojí;
 • snižování hluku;
 • zlepšování zdravotní kondice jejích účastníků;
 • zvyšování plynulosti motorové a veřejné dopravy;
 • zvyšuje kvalitu veřejného prostoru a jeho užitnou hodnotu.

 

Za podobu veřejného prostoru a organizaci cílové a zdrojové dopravy i její regulaci zodpovídá vždy především městská část. Městská část má největší přímý vliv na kvalitu veřejného prostoru a tedy i života svých obyvatel.

 

Městská část vykonává roli silničního správního úřadu (SSÚ) pro všechny komunikace, které nejsou ve správě MHMP. V kompetencích SSÚ však není územní rozvoj, ani rozvoj veřejné dopravy, kultivace veřejného prostoru či zajišťování bezpečných, rychlých a souvislých dopravních vazeb pro bezmotorovou dopravu.

 

Ptámse Vás, pane radní:

 • Co dělá MČ pro to, aby byla zajištěna plošná prostupnost území pro pěší a cyklistickou dopravu? Jak MČ podporuje plynulost a bezpečnost bezmotorové dopravy? Který odbor tuto činnost vykonává, jaké má personální a rozpočtové možnosti, jaké úkoly má v plánu na tento rok. Čeho chce městská část dosáhnout?
 • Jakým způsobem MČ vyhodnocuje intenzitu bezmotorové dopravy na svém území?
 • Jakým způsobem MČvyhodnocuje bezpečnost bezmotorové dopravy na svém území?
 • Jak chce MČ podpořit zvyšování přepravních výkonů bezmotorové dopravy?
 • Jaké konkrétní kroky v oblasti bezmotorové mobility MČ plánuje na nejbližší období?

Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná

Členka ZMČ Praha 5                                                                                   V Praze dne 16. 2. 2017

Odpověď

Městská část Praha 5                                                                                 

JUDr. Tomáš Homola                                                                         

radní MČ P5                                                                                       

 

 Vážená paní

Mgr. M. Pokorná,  zastupitelka

 

                                                                                                          

 

MC05 16643/2017                                                                                             V Praze dne 20.03.2017

                                                                                             

 

Vážená paní magistro,

 

k Vaší interpelaci ze dne 16.02.2017, ve věci plánu na bezmotorovou dopravu v roce 2017 na území MČ Praha 5, uvádím následující:

 

 1. Městská část Praha 5 si v roce 2016 nechala zpracovat aktualizaci Akčního plánu rozvoje cyklistické infrastruktury na území MČ Praha 5 v letech 2016 – 2017 s tím, že v rámci doporučení uvedených v tomto materiálu je v současné době prováděna rekapitulace dosažených opatření a prioritizace  navrhovaných opatření. Tuto činnost vykonává odbor územního rozvoje Ú MČ P5, a to v rámci svého personálního složení a finančního rozpočtu schváleného ze strany ZMČ Praha 5. Cílem Městské části Praha 5 je zlepšit prostředí pro cyklistickou dopravu na svém území a zlepšit návaznost na cyklistické trasy a stezky ležící mimo MČ Praha 5.
 2. Intenzita bezmotorové dopravy je prvkem, který je jedním z rozhodujících faktorů při zadávání studií či projektů a vychází ze znalostí pracovníků odboru územního rozvoje a dalších zúčastněných osob či institucí. Konkrétní údaje týkající se intenzity bezmotorové dopravy lze dovodit z čítačů, které jsou umístěny na některých trasách cyklistické dopravy.   
 3. Pro účely vyhodnocování bezpečnosti bezmotorové dopravy slouží zejména portál nehodovosti na komunikační síti, který je veřejně přístupný (např. http://www.jdvm.cz/cz/s477/Rozcestnik/c7315-Statistika-nehod-v-mape).
 4. Zvyšování přepravních výkonů bezmotorové dopravy hodlá MČ P5 podpořit přípravou realizace opatření ve smyslu bodu č. 1 této odpovědi.
 5. MČ Praha 5 hodlá zadat např. studii prostupnosti území Hlubočep (Barrandova) od cyklotrasy A1 po západní hranici MČ P5 (za sídlištěm Barrandov) tak, aby bylo jednoznačně definováno vedení a nutná opatření pro prostupnost bezmotorové dopravy tímto územím, a to jak stávajícím zastavěným, tak zejména územím připravovaným k urbanizaci.  

 

K výše uvedenému podotýkáme, že Městská část Praha 5 může v rámci svého omezeného rozpočtu provádět pouze dílčí úkony vedoucí k provedení opatření zlepšujících pozici bezmotorové dopravy (zadání jednoduchých projektů, studií apod.) avšak realizace těchto opatření, včetně zásadních, by měla náležet obci tj.,  hl. m. Praze v rámci celoměstské podpory bezmotorové dopravě.

 

 

S pozdravem

 

  

 

JUDr. Tomáš Homola

Radní MČ Praha 5

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534