Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Hořejší nábřeží

 

15. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 22. 11. 2016

 

Interpelace číslo 1

 

MUDr. Radek Klíma

starosta MČ Praha 5

 

 

Věc: Smlouva o části pozemků na smíchovském Hořejším nábřeží se společností Timsbury Capital, s.r.o. a realizace projektu vyhlídkového kola - č. II

 

 

Vážený pane starosto,

 

vzhledem k tomu, že ve své odpovědi na moji interpelaci k uzavření smlouvy na pronájem pozemků na Hořejším nábřeží jste ignoroval většinu položených dotazů, případně jste se vyjádřil obecně a nedostatečně, dovoluji si zopakovat konkrétní otázky ještě jednou:

 

  1. Proč k výše zmíněnému      neproběhla veřejná diskuze s občany?
  2. Proč se podmínky      výběrového řízení na pronájem zmíněných pozemků neprojednaly nejprve      v příslušných komisích a výborech za přizvání dotčených orgánů MHMP a      státní správy?
  3. Proč byla soutěž      zveřejněna pouze 15 dní? Domníváte se, že tato zákonem daná minimální      délka zveřejnění byla dostatečná a nedošlo to tak k obcházení smyslu zákona      a tedy k jeho porušení?
  4. Připadá Vám      v pořádku, že zakázku za 200 milionů by měla realizovat společnost se      základním kapitálem 12 tisíc Kč?

 

K e smlouvě se společností Timsbury Capital, s.r.o, kterou nejenom já považuji za nehorázně drzou a nevýhodnou pro Prahu 5 a vlastně v tuto chvíli nevypověditelnou:

  1. Na základě čeho byla      určena výše nájemného?
  2. Na základě čeho byla      určena smluvní pokuta 2 milióny za každý rok platnosti smlouvy      z důvodu jejího předčasného vypovězení?
  3. Proč podobná smluvní      pokuta či další pojistky nejsou ve smlouvě zakomponovány i vůči Timsbury      Capital?
  4. Z jakého důvodu      nejsou ve smlouvě zakomponovány další podmínky pro odstoupení od smlouvy?
  5. Jak jsou smlouvou      nastaveny mechanismy, které zajistí, že investice do projektu budou      skutečně provedeny? Jaké záruky a nástroje vyplývající z této smlouvy      má MČ Praha 5 vůči smluvnímu partnerovi?
  6. Na základě čeho by se při      vypovězení smlouvy vyčíslila ztráta z předpokládaných zisků      z provozu pro společnost Timsbury? Proč tato další sankce byla do      smlouvy zakomponována, navíc takto neurčitě?

 

 

Pevně věřím, že konečně obdržím na konkrétní dotazy konkrétní odpovědi.

Mgr. Lukáš Budín

Člen ZMČ Praha 5

 

V Praze dne 22. 11. 2016

Odpověď

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

         Starosta

                                                                                              Vážený pan

                                                                                         zastupitel MČ Praha 5

                                                                                         Mgr. Lukáš Budín

 

                                                                                                                  V Praze dne 16. 1. 2017

 

Vážený pane zastupiteli,

reaguji tímto na vaši interpelaci, přednesenou na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, dne 22. 11. 2016, a to ohledně realizace projektu vyhlídkového kola.

 Jelikož se v předmětné věci v době vypsání výběrového řízení jednalo o pronájem pozemku městské části, tedy o věc zcela elementárního charakteru, neprobíhala k dotčenému záměru veřejná diskuse s občany ani s dotčenými orgány MHMP.

V průběhu výběrového řízení jsme totiž jako zástupci pronajímatele nevěděli a ani jsme vědět nemohli, jaký bude obsah a co bude předmětem jednotlivých nabídek.

Jak jsem již uvedl v odpovědi na Vaši předchozí interpelaci v totožné věci, s veřejným projednáním dotčené problematiky s občany naší městské části samozřejmě počítáme, dojde k němu neprodleně poté, co obdržíme od vítězného uchazeče návrh projektu.

Upřímně, nerozumím Vaší další otázce směřující k tomu, že dodržením zákonem stanovené 15-ti denní lhůty pro zveřejnění záměru mohlo dojít k obcházení, případně přímo k porušení zákona.

Nevím, jak lze porušit či obcházet zákon tím, že jsou přesně dodržována jeho ustanovení a je postupováno lege artis.

Dodávám, že založení firmy účelově pro jeden konkrétní daný projekt je běžnou praxí v podnikatelském prostředí, nejedná se tedy o nic mimořádného.

Opět se musím v další odpovědi na Vaši otázku uvedenou v interpelaci opakovat a parafrázovat svou odpověď dřívější. V uvedené věci bylo postupováno za dodržování veškerých platných právních předpisů, které dotčenou problematiku upravují. Proběhlo standardní otevřené a transparentní výběrové řízení, do kterého se mohl přihlásit neomezený počet subjektů a navrhnout libovolné využití pozemku. Stejně tak nabídnout libovolnou částku jako nájem za dotčenou nemovitost.

Dodávám, že cena vzešlá na základě výběrového řízení za nájem jednoho metru čtverečního je v daném případě jednou z nejvyšších, za kterou městská část své pozemky pronajímá.

Výše smluvní pokuty vychází z premisy proinvestování částky 200 milionů korun českých investorem. Při tomto předpokladu, ke kterému se vítězný uchazeč smluvně zavázal, tvoří smluvní pokuta ve výši 2 milionů Kč 1% z výše částky budoucí investice.

Stejná smluvní pokuta svědčící ve prospěch městské části není ve smlouvě zakomponována z důvodu, že městské části nehrozí vznik potenciální škody, případně ušlého zisku v takové výši a v případě soudního sporu by soud s největší pravděpodobností, a to i s ohledem na ustálenou judikaturu, přistoupil ke snížení, tzv. „moderaci“ smluvní pokuty, s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti.

Ve prospěch městské části svědčí proto jiné zajišťovací instituy, např. jistota a rovněž i ustanovení o zániku smlouvy v případě, že nájemce nezíská pravomocná rozhodnutí o povolení ke stavbě do 1. 11. 2017.

Stejně tak pokud nájemce požadovanou atrakci nezprovozní do 18-ti měsíců od vydání platného stavebního povolení, má pronajímatel právo smlouvu vypovědět, a to bez nároku nájemce na jakoukoli smluvní pokutu.

Smlouva dává rovněž pronajímateli, tedy městské části, možnost smlouvu vypovědět v případě prodlení nájemce s placením nájemného. 

 

 

S pozdravem

 

 

 

MUDr. Radek Klíma

starosta Městské části Praha 5

 

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534