Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro územní rozvoj šipka doprava Zápisy z jednání komise pro územní rozvoj šipka doprava Zasedání roku 2008

 
 
 

Zápis ze 7. zasedání KÚR dne 24.4.2008

1. Obytný soubor Cibulka ul. Naskové – DÚR na pozemcích č.parc. 1838/1, 9, 12, 13,
     14,  15, 26 k.ú. Košíře - prezentace

   Řešené území je na severu  vymezeno průmyslovým objektem Meopty, na západě a jihu
   přírodním parkem Košíře – Motol a přírodní památkou Vidoule, na východě obytným
   souborem. Návrh předkládá stavbu obytného souboru, který sestává z jedenácti objektů,  
   které jsou řazeny do dlouhé linie, která je zvlněna a prolomena v nepravidelných
   intervalech. Střechy všech objektů budou řešeny jako střešní zahrady. Polovina objektů má
   5 NP, 2 objekty mají ustoupené 6 NP a 3 objekty mají 6 NP + 1 ustoupené. Nejvyšší
   objekty nepřesahují svou výškou budovu Meopty.

   Prezentaci  přednesli členům komise: autor návrhu Ing.arch.Petr Franta , ing. arch.
   Laštovičková a  ing. Janouch.

 

Komise souhlasí s umístěním stavby „Obytný soubor Cibulka – Naskové“ na pozemcích
č..parc. 1838/1, 9, 12, 13, 14,      15,     26 k.ú. Košíře, dle dokumentace dat. 04/2008 a s výjimečně přípustným využitím území pro bydlení.

2. Koncept změn ÚPn  vlny Z/06 včetně SEA

Veřejnou vyhláškou je oznámeno projednání změn ÚPn z kola Z/06, které byly posuzovány procesem SEA – posouzení vlivu záměru na životní prostředí. Území MČ Praha 5 se týkají 4 změny:

Z 1203/06  (Na Stárce)

Z 1257/06 (Grafoprint)

Z 1267/06 (redukce VRÚ Smíchov-jih)

Z 1349/06 (upřesnění TT Barrandov, zrušení podmíněnosti staveb)

 

Komise KÚR

- ztvrzuje souhlasné stanovisko (z 2. zasedání dne 31.1.2008)) ke změně ÚPn  Z 1203/06  (Na Stárce) v rozsahu 3.etapy výstavby.

   

- souhlasí s pořízením změny ÚPn Z 1257/06 (Grafoprint) ve variantě 1. (funkční využití všeobecně obytné - OV), s mírou využití „I“.

- souhlasí s pořízením změny ÚPn  Z 1267/06 (redukce VRÚ Smíchov-jih) v navrhovaném rozsahu, s tím, že konkrétní rozložení funkčních ploch může být dotčeno MČ Praha 5 Náměty do nového ÚPn a při projednávání nového ÚPn.

- souhlasí s pořízením změny ÚPn  Z 1349/06 (upřesnění TT Barrandov, zrušení podmíněnosti staveb), s tím, že konkrétní rozložení funkčních ploch může být dotčeno MČ Praha 5 Náměty do nového ÚPn a při projednávání nového ÚPn.

3. Výjimečně přípustné umístění regulační stanice v  k.ú. Radlice

Dokumentace k územnímu řízení řeší přeložení stávající nevyhovující VTL regulační stanice č. 302 do místa s přijatelným přístupem účelovou komunikací, která bude v rámci akce kompletně rekonstruována. Nové umístění v ploše ZMK je výjimečně přípustné. (Doložen souhlas URM, MHMP OÚP.)

Komise souhlasí s výjimečně přípustným funkčním využitím území ZMK pro umístění stavby regulační stanice na pozemku  č.parc. 95/1 k.ú. Radlice                                                 

                                                                                                                                                        

4. MEDAK HOUSE  - záměr výstavby BD ul. Pražského č.parc. 1017/5,6,30, 35, 36 k.ú.
   Hlubočepy – doplněná dokumentace

 

Komise vydá stanovisko k výše uvedené dokumentaci k územnímu řízení po vysvětlení zpracovatelem k některým sporným bodům návrhu na příštím zasedání KÚR.

                                                                                                            

5. Projednání Z 1000/00 (Revize)    + VVV Dům pro seniory Barrandov – č.parc. 887/3 k.ú. Hlubočepy

Veřejnou vyhláškou je oznámeno zahájení řízení o vydání  změny ÚPn č. Z 1000/00 – revize (dle nového stav. zákona). Připomínky a námitky lze uplatnit nejpozději při veřejném jednání dne 23.5.2008.

MČ Praha 5 uplatnila připomínky ke změně v rámci původního projednávání.  Revize nově doplňuje v textové části Veřejně prospěšné stavby (VPS) stávající VPS č. 8/VS/5 (Barrandov-střední škola, základní škola) o sociální péči (pro „Dům pro seniory Barrandov“).

 

 

Komise souhlasí s doplněním VPS č. 8/VS/5 o sociální péči.

                                                                                                            

6 informace o projednávání návrhu změny ÚPn č. Z 1344/00 (prodloužení metra trasy A)

Společné jednání k návrhu změny ÚPn č. Z 1344/00 se konalo dne 10.4.2008. Do 30 dnů je možné podávat stanoviska a připomínky (do 9.5.2008).

Na základě projednání  konceptu změny je potvrzena  stanice Staré letiště.

MČ Praha 5 opakovaně požaduje výstavbu 1. etapy realizovat včetně stanice Motol.

Body programu 7 až 13. (podněty na změny ÚPN ) byly odloženy na příští zasedání KÚR.

Přečteno: 4126x
Publikováno: 27.05.2008, poslední změna: 27.05.2008
Vytisknout