Zápis z 3. zasedání komise územního rozvoje dne 14.2. 2008

 1. Úprava směrné části ÚPn č. U 0628 na pozemcích   č.parc. č.parc. 121/1 – 7, 122/1 -14,
    123, 124 k.ú. Radlice, ze stávajícího kódu „B“ na „F“ v území SV a OB
  Studie „Bytové domy Radlice“v již navýšeném kódu „F“ byla projednána ve 12. KÚR dne
 25.10.2007 se souhlasným stanoviskem (7/0/0) s tím, že bylo doporučeno navýšení počtu
 parkovacích míst. Novostavba bytových domů o 1 PP a 5 NP( 5 NP ustupující) v lokalitě  mezi ulicemi U Slévárny a Na Vysoké I. celkem je uvažováno s 50 bytovými jednotkami a
 celkem 58 parkovacími místy.
„ Komise bere na vědomí Úpravu směrné části ÚPn č. U 0628 na pozemcích   č.parc. 121/1
   – 7, 122/1 -14, 123, 124 k.ú. Radlice, ze stávajícího kódu „B“ na „F“ v území SV a OB, dle
   studie „Bytové domy Radlice“, zprac. v dat. 09/2007, neboť studie dat. 09/2007 byla      
   projednána na 12.KÚR se souhlasným stanoviskem.
                                                                                                                          
2. Úprava směrné části ÚPn na pozemcích č.parc. 208 k.ú. Hlubočepy ze stávajícího kódu
   „A“ na „B“ pro území SV .
   Pozemek leží v lokalitě na souběhu ulic Kosořské a Slivenecké. Z důvodu plnohodnotného využití pozemku pro stavbu rodinného domu  žádá vlastník pozemku o navýšení míry využití .Podkladem je studie zprac. v dat. 01/2008.
 
  „Komise doporučuje úpravu míry využití území na pozemku č.parc.208, v území SV ze  
 stávajícího kódu míry využití „A“ na „B“ dle studie „“ zprac. v dat. 01/2008. a souhlasí s
  výjimečně přípustným využitím území SV pro bydlení.“
3. Úprava ÚPn č. U 0630 na pozemcích č.parc. 434/1, 434/4, 434/5 k.ú. Radlice – ze stávajícího kódu „B“ na „D“ v území SV
Návrh předkládá studii zástavby předmětných pozemků sedmi bytovými viladomy o 4 NP a 2 PP s celkovým počtem 112 bytů v území všeobecně smíšeném (SV). Tato studie je podkladem pro posouzení úpravy směrné části ÚPn ze stávajícího kódu míry využití „B“ na „D“.Součástí domů jsou 2 podzemní podlaží, ve 2 PP jsou parkovací garáže, v 1 PP vstupní prostory a příslušenství domů. Nezastavěné plochy svažitých pozemků budou respektovat přirozený průběh terénu a většina bude ozeleněna.Příjezdovou cestou bude stávající komunikace Lučištníků.
 
Komise doporučuje úpravu míry využití území na pozemcích č.parc.   434/1, 434/4, 434/5 v k.ú. Radlice a to v území SV ze stávajícího kódu míry využití „B“ na „D“ dle studie „Obytný soubor Lučištníků“ zprac. v dat. 09/2007. a souhlasí s výjimečně přípustným využitím území SV pro bydlení.
  
4. Dům pro seniory -. Na pozemku č.parc. 842 k.ú. Košíře - DÚR
 Záměr byl posouzen v KÚR ve fázi studie v roce 2007 (3.5.2007) se souhlasným
 stanoviskem. Navrhovaný komplex na místě stávajícího hřiště.jedná se o území VV -
 veřejné vybavení. Navrhovaný dům má jednotlivé sekce v rozpětí 2,3,5 a 6 NP , 2 PP.  
 Navrženo cca 13O ubytovacích jednotek1 +KK až 3+ KK,122 parkovacích stání
 v podzemních garážích, na terénu 8 park. Stání.
 „Komise  požaduje doplnit dokumentaci o zákresy návaznosti navrhované stavby ke stávající 
   zástavbě a předložit komisi k posouzení
   
                                                                                                                 
Přečteno: 3305x
Publikováno: 07.04.2008, poslední změna: 07.04.2008