Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro územní rozvoj šipka doprava Zápisy z jednání komise pro územní rozvoj šipka doprava Zasedání roku 2008

 
 
 

Zápis z 1.zasedání komise územního rozvoje dne 17.1.2008

 1. SACRE COEUR II – ulice Grafická – Holečkova  na pozemcích č.parc. 3109/1,5, 3435/1,
 3436, 3440, 3443, 3447/1, 3456/2, 3459/5, 3461/4, 3462, 3463/1, 3464/7, 3475/14 k.ú.
     Smíchov– DÚR prezentace
     Prezentaci návrhu přednesli členům komise  zástupci atelieru 4A Architekti a zástupce
 investora
 Jedná se o stavby Polyfunkčního bloku a Domu pro seniory včetně sadových a terénních
 úprav.Převážná část polyfunkčního bloku se nachází nad podzemní stavbou Strahovského
 tunelu .Obsahuje celkem 66 bytových jednotek. Dům pro seniory stojí na podnoži, která
 obsahuje prostory pro obchod a služby.V 5ti třípatrových pavilonech bude 64 bytových
 jednotek.
 
    Komise souhlasí s umístěním stavby “ SACRE COEUR II na pozemcích č.parc. 3109/1,5,
 3435/1,   3436, 3440, 3443, 3447/1, 3456/2, 3459/5, 3461/4, 3462, 3463/1, 3464/7, 3475/14
 k.ú.  Smíchov, dle dokumentace dat. 12/2007
  2. „ Polyfunkční soubor Musílkova“ na pozemcích č.parc. 733/4, 733/5, 733/6, 734, 735 k.ú.
    Košíře, změna ÚR 
          Na základě vydaného územního rozhodnutí ze dne 20.7. 2005 pod. č.j. OÚR Koš.p. 735 –
          501/05 – Za - UR je zpracována nová koncepce zástavby výše uvedených pozemků a
          požádáno o změnu územního rozhodnutí.
          Výsledkem návrhu je rozvolněná dostavba bloku s věžovitými akcenty ve významných
          pozicích tak, aby byla vytvořena vnitřní zahrada se vzrostlými stávajícími stromy, určená
          pro pobyt rezidentů, která je od rušné ulice Musílkovy chráněna 2 až 3-podlažním
          objektem, který sleduje uliční čáru podél ulice Musílkova a vytváří parter. Půdorysný
          koncept dostavby   bloku umožňuje zachování vzrostlých stromů v jeho středu.
          Celkem je v bytovém souboru navrženo 97 bytů, 29 ateliérů. Počet parkovacích stání 129
          v podzemních garážích.Celková plocha obchodu, služeb – 150m2. Objekty jsou navrženy 
          o 6 až 8 NP a 3 PP.
         Komise souhlasí/nesouhlasí s umístěním stavby „Obytný soubor Musílkova“ na pozemcích
        č.parc. 733/4, 733/5, 733/6, 734, 735 k.ú. Košíře, dle dokumentace dat. 05/2007 a
         výjimečně  přípustným funkčním využitím území SV pro bydlení. Dle dokumentace dat.
        05/2007.
 Samostatné usnesení:
 KÚR vyzývá komise RMČ Praha 5 – KOD, VŽP a KÚR ke svolání společného zasedání
 k projednání problematiky dopravní situace v této  lokalitě ( křižovatky Plzeňská –
  Musílkova, komunikace Na Pomezí) a možnosti jejího řešení.
  3. „Obytný dům Božínka“ na pozemku č.parc. 1439, 1440 k.ú. Košíře - DÚR.
      Předmětem návrhu je zástavba pozemku obytným objektem při ulici Jinonické.
  Celkem je umístěno 20 bytů, z toho 4 mezonetové a 42 parkovacích stání v podzemních
  garážích. Komise v roce 2005 posoudila a souhlasila se studií návrhu stavby „Bytový dům
   Božínka“. Dokumentace k územnímu řízení dat. 08/2005 je zcela identická s již 
   posuzovanou a schválenou studií. 

 Komise souhlasí s umístěním stavby „Obytný dům„Božínka „ na pozemcích č.parc. 1439 a
 1140 k.ú. Košíře, při ulici Jinonická, dle dokumentace , zprac. v dat. 08/2005.
4. Prodloužení trasy „ A“ metra ze stanice Dejvická - Petřiny - DÚR
  
   Komise souhlasí s umístěním stavby prodloužení trasy A metra – úseky V.A1 a V.A2, dle
      předložené dokumentace, dat. 11/2007. požaduje časově nedělit výstavbu úseků V.A1 a
       V.A2 a realizovat a uvést je do provozu současně.     
Přečteno: 3766x
Publikováno: 07.04.2008, poslední změna: 07.04.2008
Vytisknout