Internet - 10

INTERNET č. 10

KÚR na svém zasedání dne 15.5.2003  projednala následující materiály:

1.      Architektonické dořešení tunelových portálů tunelu Mrázovka - sever

PUDIS a.s. předložil MČ Praha 5 k posouzení dokumentaci „Architektonické dořešení tunelových portálů tunelu Mrázovka“ (č. stavby 9543) zprac. PUDIS a.s. datum 03/2003. Předmětem dokumentace je architektonický návrh severních portálů tunelu Mrázovka, spočívající v jeho ozelenění. Cílem řešení je vhodné začlenění této technické stavby do zeleně svahu Mrázovka. Autorem architektonického řešení je Prof. ing. arch. Arnošt Navrátil CSc. z ČVUT Praha fakulty architektury, který podal výklad a předložil vizualizaci řešení.

2.      Dokumentace k územnímu řízení ke stavbě bytového domu na pozemcích č. parc. 438/3 a 440 v k.ú. Radlice mezi ul. Tetínská a U Dívčích Hradů.

Dokumentace je předkládína podruhé, po úpravě na základě připomínek účastníků řízení. Původní dokumentace byla projednána kladně na 13. zasedání KÚR dne 12.9.2002, na 13. zasedání KŽP dne 27.8.2002 a  na 24. zasedání RMČ P5 dne 15.10.2002.

Jedná se vybudování menšího bytového domu s byty do osobního vlastnictví. V domě je celkem 13 bytových jednotek ve třech sekcích s odpovídajícím počtem 15 parkovacích míst v garážích. Objekt je dopravně napojen na komunikaci U Dívčích hradů – vjezdy do garáží i možnost vstupu, další vstupy do domu jsou z ulice Tetínská.

3.      Studie „Jinonický zámek“ Praha 5, Jinonice

Zpracovatelem dokumentace je D a M architektonická kancelář v dat. 03/2003. Areál zámku je nemovitou kulturní památkou. Stávající historický objekt zámečku leží v území SVO – smíšené obchodu a služeb a předpokládá se zde využití pro restaurace,  živnostenské a umělecké ateliery v souladu s územním plánem. Bývalá užitková zahrada se nachází v území SVO a navrhované využití pro bydlení, které je v tomto území výjimečně přípustné. Bydlení nepřesahuje 50% celkových hrubých podlažních ploch. Navržené parkoviště se nachází v území s funkčním využitím PP – parkové plochy. Pro tuto plochu na pozemcích č. parc. 265 a 270 v k.ú. Jinonice požádal investor o změnu ÚPN. Navrženou změnu schválilo ZMČ P5 dne 17.4.2003 – č. usnesení Z/5/40/2003. Do doby provedení změny je požadováno variantní řešení parkování mimo areál. Počet bytů ve viladomech o 3 NP+1 ustupující patro je celkem 86. Parkování v klidu je řešeno pro návštěvy z ul. Řeporijské, do dvoupodlažní garáže s kapacitou 70 stání z ul. Pod Vidoulí. Vjezd pro rezidenty je situován ze západní strany do garáže o kapacitě 142 míst.

4.      Objemová architektonická studie „Bytový dům na Neklance“ č. parc. 1143/1 a 1131 v k.ú. Smíchov

Investor S – DEVELOPMENT a.s. uvažuje s výstavbou bytového domu na pozemcích č. parc. 1133 a 1134/1 při ul. Na Neklance, k.ú. Smíchov. Studie je zpracovaná v dat. 04/2003. Obytný dům o 4 NP a 1 PP je členěn od 1. NP na 3 bodové domy propojené parkingem, na jehož střeše jsou vytvořeny terasy. V objektech bude celkem 35 bytů, v 1. PP – 28 garážových stání, 4 návštěvnická stání na vlastním pozemku. Pozemky č. parc. 1133 a 1134/1 v k.ú. Smíchov leží v území SVM – smíšené městského typu s indexem míry využití území „D3“.

5.      Různé  

Informace – VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o vystavení návrhu změn ÚPN HMP  ZMĚNY  03   Veřejné projednání – 22.5. 2003  v 10.00 hod.  ve velkém zasedacím sále Sekce Útvar rozvoje HMP – Hradčanské náměstí 8, Praha 1  (Martinický palác).

K veřejnému nahlédnutí od 25.4. 2003 do 26.5. 2003 včetně, po – pá  9.00 – 15.00  hod. v podatelně SURM a v úředních dnech: po – pá v kanceláři č. 19 - SURM.

Do 15ti dnů od posledního dne vystavení, tj. do 10.6. 2003 včetně, je možno podávat stanoviska, námitky a připomínky k vystavenému návrhu změn 03 ÚPN SÚ HMP. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží. Stanoviska, námitky a připomínky podané písemnou formou do podatelny nebo na adresu:

Magistrát hlavního města Prahy

Sekce Útvar rozvoje Hl.m. Prahy

Hradčanské náměstí č. 8

118 54  Praha 1

Při podávání stanovisek, námitek a připomínek k jednotlivým návrhům změn 03 ÚPN SÚ HMP je vždy nutné přesně uvést celé identifikační číslo příslušné změny územního plánu. Pokud bude stanovisko, námitka či připomínka k návrhu změny uvedena bez této identifikace nebo bude identifikační číslo neúplné, nebude obsah vyjádření brán pořizovatelem v úvahu. Identifikační číslo se skládá z následujícího označení:

§         písmeno Z

§         čtyřmístné pořadové číslo příslušné změny

§         lomítko s číselným označením  03

Stanoviska – vydávají dotčené orgány státní správy

Námitky – podávají vlastníci dotčených pozemků a staveb (doložit  platným výpisem z listu vlastnictví, případně osoba vlastníkem zmocněná – kopie plné moci)

Připomínky – může podat každý

Formulář pro vlastníky pozemků a nemovitostí k vyplnění  pro podání námitky je k dispozici v SURM nebo na internetové adrese www.praha-město.cz / chci vědět / územní rozvoj města / územní plán.

Přečteno: 15621x
Publikováno: 30.05.2003, poslední změna: 30.05.2003