Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro územní rozvoj šipka doprava Zápisy z jednání komise pro územní rozvoj šipka doprava Zasedání roku 2003

 
 
 

Internet - 10

INTERNET č. 10

KÚR na svém zasedání dne 15.5.2003  projednala následující materiály:

1.      Architektonické dořešení tunelových portálů tunelu Mrázovka - sever

PUDIS a.s. předložil MČ Praha 5 k posouzení dokumentaci „Architektonické dořešení tunelových portálů tunelu Mrázovka“ (č. stavby 9543) zprac. PUDIS a.s. datum 03/2003. Předmětem dokumentace je architektonický návrh severních portálů tunelu Mrázovka, spočívající v jeho ozelenění. Cílem řešení je vhodné začlenění této technické stavby do zeleně svahu Mrázovka. Autorem architektonického řešení je Prof. ing. arch. Arnošt Navrátil CSc. z ČVUT Praha fakulty architektury, který podal výklad a předložil vizualizaci řešení.

2.      Dokumentace k územnímu řízení ke stavbě bytového domu na pozemcích č. parc. 438/3 a 440 v k.ú. Radlice mezi ul. Tetínská a U Dívčích Hradů.

Dokumentace je předkládína podruhé, po úpravě na základě připomínek účastníků řízení. Původní dokumentace byla projednána kladně na 13. zasedání KÚR dne 12.9.2002, na 13. zasedání KŽP dne 27.8.2002 a  na 24. zasedání RMČ P5 dne 15.10.2002.

Jedná se vybudování menšího bytového domu s byty do osobního vlastnictví. V domě je celkem 13 bytových jednotek ve třech sekcích s odpovídajícím počtem 15 parkovacích míst v garážích. Objekt je dopravně napojen na komunikaci U Dívčích hradů – vjezdy do garáží i možnost vstupu, další vstupy do domu jsou z ulice Tetínská.

3.      Studie „Jinonický zámek“ Praha 5, Jinonice

Zpracovatelem dokumentace je D a M architektonická kancelář v dat. 03/2003. Areál zámku je nemovitou kulturní památkou. Stávající historický objekt zámečku leží v území SVO – smíšené obchodu a služeb a předpokládá se zde využití pro restaurace,  živnostenské a umělecké ateliery v souladu s územním plánem. Bývalá užitková zahrada se nachází v území SVO a navrhované využití pro bydlení, které je v tomto území výjimečně přípustné. Bydlení nepřesahuje 50% celkových hrubých podlažních ploch. Navržené parkoviště se nachází v území s funkčním využitím PP – parkové plochy. Pro tuto plochu na pozemcích č. parc. 265 a 270 v k.ú. Jinonice požádal investor o změnu ÚPN. Navrženou změnu schválilo ZMČ P5 dne 17.4.2003 – č. usnesení Z/5/40/2003. Do doby provedení změny je požadováno variantní řešení parkování mimo areál. Počet bytů ve viladomech o 3 NP+1 ustupující patro je celkem 86. Parkování v klidu je řešeno pro návštěvy z ul. Řeporijské, do dvoupodlažní garáže s kapacitou 70 stání z ul. Pod Vidoulí. Vjezd pro rezidenty je situován ze západní strany do garáže o kapacitě 142 míst.

4.      Objemová architektonická studie „Bytový dům na Neklance“ č. parc. 1143/1 a 1131 v k.ú. Smíchov

Investor S – DEVELOPMENT a.s. uvažuje s výstavbou bytového domu na pozemcích č. parc. 1133 a 1134/1 při ul. Na Neklance, k.ú. Smíchov. Studie je zpracovaná v dat. 04/2003. Obytný dům o 4 NP a 1 PP je členěn od 1. NP na 3 bodové domy propojené parkingem, na jehož střeše jsou vytvořeny terasy. V objektech bude celkem 35 bytů, v 1. PP – 28 garážových stání, 4 návštěvnická stání na vlastním pozemku. Pozemky č. parc. 1133 a 1134/1 v k.ú. Smíchov leží v území SVM – smíšené městského typu s indexem míry využití území „D3“.

5.      Různé  

Informace – VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o vystavení návrhu změn ÚPN HMP  ZMĚNY  03   Veřejné projednání – 22.5. 2003  v 10.00 hod.  ve velkém zasedacím sále Sekce Útvar rozvoje HMP – Hradčanské náměstí 8, Praha 1  (Martinický palác).

K veřejnému nahlédnutí od 25.4. 2003 do 26.5. 2003 včetně, po – pá  9.00 – 15.00  hod. v podatelně SURM a v úředních dnech: po – pá v kanceláři č. 19 - SURM.

Do 15ti dnů od posledního dne vystavení, tj. do 10.6. 2003 včetně, je možno podávat stanoviska, námitky a připomínky k vystavenému návrhu změn 03 ÚPN SÚ HMP. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží. Stanoviska, námitky a připomínky podané písemnou formou do podatelny nebo na adresu:

Magistrát hlavního města Prahy

Sekce Útvar rozvoje Hl.m. Prahy

Hradčanské náměstí č. 8

118 54  Praha 1

Při podávání stanovisek, námitek a připomínek k jednotlivým návrhům změn 03 ÚPN SÚ HMP je vždy nutné přesně uvést celé identifikační číslo příslušné změny územního plánu. Pokud bude stanovisko, námitka či připomínka k návrhu změny uvedena bez této identifikace nebo bude identifikační číslo neúplné, nebude obsah vyjádření brán pořizovatelem v úvahu. Identifikační číslo se skládá z následujícího označení:

§         písmeno Z

§         čtyřmístné pořadové číslo příslušné změny

§         lomítko s číselným označením  03

Stanoviska – vydávají dotčené orgány státní správy

Námitky – podávají vlastníci dotčených pozemků a staveb (doložit  platným výpisem z listu vlastnictví, případně osoba vlastníkem zmocněná – kopie plné moci)

Připomínky – může podat každý

Formulář pro vlastníky pozemků a nemovitostí k vyplnění  pro podání námitky je k dispozici v SURM nebo na internetové adrese www.praha-město.cz / chci vědět / územní rozvoj města / územní plán.

Přečteno: 15542x
Publikováno: 30.05.2003, poslední změna: 30.05.2003
Vytisknout