Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro územní rozvoj šipka doprava Zápisy z jednání komise pro územní rozvoj šipka doprava Zasedání roku 2003

 
 
 

Internet - 9

INTERNET č. 9

KÚR na svém zasedání dne 24.4. 2003  projednala následující materiály:

1.      Dokumentace „Studie regulace části území Smíchov – CÍSAŘKA“

Předmětem studie je regulace části území Smíchova na jižním svahu mezi ulicí Pod Kotlářkou a Podbělohorská v souvislosti s ověřením návrhu na úpravu míry využití území. Jedná se o 2 plochy v území OC – čistě obytném na pozemcích parc. č. 4778/1 a 4812, k.ú. Smíchov, pro které je Územním plánem daná míra využití. Studie je zpracována na základě požadavků orgánů státní správy pro ověření předmětné nové obytné zástavby s ohledem na návaznosti v širším okolí (obč. vybavenost, doprava, techn. vybavení a všechny složky životního prostředí) za účelem zdokumentovat podrobnější regulaci funkční a prostorové (hmotové, kompoziční) uspořádání ploch a ověří možnost úpravy míry využití území. Řešené území má rozlohu 14 ha. Území širších vztahů má rozlohu   40 ha.                                                

2.      Informace „Sběrná komunikace mezi ulicemi Podbělohorskou a Weberovou

S dopravním napojením bytové zástavby na jižním svahu pod ul. Podbělohorskou úzce souvisí dlouhodobý dopravní záměr MČ P5 propojení ul. Weberovy s ul. Podbělohorskou. Tento záměr byl obsažen v připomínkách k návrhu územního plánu HMP v roce 1998 (připomínka MČ P5 č. V. 12). V souvislosti se studií „Studie regulace části území Smíchov – CÍSAŘKA) je třeba tento záměr znovu řešit. Komise dopravy doporučila, aby nová spojovací komunikace měla parametry ulice „sběrné“.

3.      Návrh změny Územního plánu na pozemku č. parc. 1233/3, k.ú. Jinonice

Vlastník pozemku žádá o zrušení biokoridoru L4/242, který znehodnocuje pozemek         č. parc. 1233/3, k.ú. Jinonice. Pozemek leží z větší části ze západní strany v území OC     – čistě obytném a z východní části leží v území ZN – přírodní nelesní plochy. Touto částí probíhá nefunkční biokoridor L4/242. Vlastník uvažuje o změně ze ZN na OC. Biokoridor probíhá mezi územím OC a stávající čističkou odpadních vod TK.

Ing. Langhammer upozornil, že dle vyhl. č. 32/1999 Sb., oddíl 7, odst. 2) mohou být plochy pro ÚSES – územní systém ekologické stability využívány pouze jako plochy zeleně a vodní plochy.

4.      Návrh změny Územního plánu na pozemku č. parc. 1151, k.ú. Jinonice

Vlastník pozemku žádá o změnu územního plánu ze stávajícího funkčního využití OP       – orná půda na OC – čistě obytné. Pozemek č. parc. 1151 leží z větší části ze západní strany v území s funkčním využitím v ZN – přírodní nelesní plochy a východní část pozemku v území s funkčním využitím OP – orná půda. Pozemek má celkovou výměru 5162 m2. Vlastník uvažuje ponechat pouze na části pozemku ornou půdu – OP. Celá lokalita leží v přírodním parku Prokopské a Dalejské údolí. Pozemek není napojen na stávající funkční komunikaci ani na inženýrské sítě.

5.      Návrh změny Územního plánu na pozemku č. parc. 1152, k.ú. Jinonice

Vlastník pozemku navrhuje změnu Územního plánu ze stávajícího funkčního využití ZN – přírodní nelesní plochy a nepatrné části OP – orná půda na OC – čistě obytné. Dle platného Územního plánu leží pozemek v území převážně ZN  a celá lokalita je součástí přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Pozemek nemá přístup ke stávající komunikaci ani ke stávající infrastruktuře.

6.      Podnět MHMP odboru městské zeleně na provedení úpravy územního plánu sídelního útvaru HMP – úprava hranice využití území v rámci kategorie zeleň v k.ú. Jinonice

MHMP navrhuje úpravu územního plánu na pozemcích č. parc. 1208, 1209, 1210 (část) k.ú. Jinonice a to posunutím hranice s funkcí PSZ – sady a zahrady a NL – louky a pastviny na LR - lesní porosty z důvodu propojení dvou stávajících lesních komplexů, které jsou ve správě odboru městské zeleně MHMP. Hlavním důvodem je správa a údržba pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy. Pozemky mohou být spravovány OMZ MHMP pouze tehdy, pokud jsou lesními pozemky.

7.      Návrh na pořízení generelu cyklostezek na území MČ Praha 5

MČ Praha 13 začala pořizovat generel cyklistických stezek pro své území. Zadání generelu připravuje oddělení rozvoje. Cílem je prověřit a doplnit trasy stanovené územním plánem. Současně je také nezbytná koordinace s ostatními městskými částmi. Ke koordinaci byli přizváni zástupci MČ P5, Řep a Zličína.

Rovněž pro MČ P5 by bylo účelné zpracovat generel cyklostezek a zkoordinovat stav územního plánu s řešením urbanistických studií již dříve zpracovaných (košířské údolí, Smíchov US PPR) a rozpracovaných (Smíchov – jih, Radlice – Jinonice, Hlubočepy). Generel by byl současně podkladem pro US Motol, která má být zadána koncem roku 2003.

Garantem za pořízení generelu cyklostezek na ÚMČ P5 by měl být odbor územního rozvoje, s nímž by měl spolupracovat odbor dopravy a odbor ochrany prostředí. Práce na generelu by probíhaly obdobně jako u urbanistických studií, první etapou by byl koncept s nezbytnou fází zadání a průzkumů a rozborů. Koncept umožňuje prověřit variantní řešení. Úhradu I. etapy lze pořídit z rozpočtu odboru územního rozvoje. Fázi průzkumů a rozborů lze spojit s vystavením stávajících podkladů a anketou ve výstavní síni.

Přečteno: 15451x
Publikováno: 15.05.2003, poslední změna: 15.05.2003
Vytisknout