Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro územní rozvoj šipka doprava Zápisy z jednání komise pro územní rozvoj šipka doprava Zasedání roku 2003

 
 
 

Internet - 8

INTERNET č. 8

  

KÚR na svém zasedání dne 10.4. 2003  projednala následující materiály:

1.      DUR stavby „Rezidence Barrandov – Filmařská“, 40 bytových jednotek.

Jde o výstavbu 3 bytových domů o 3 NP s ustoupeným podkrovím – I. stavba je situována na pozemcích č. 781/1 až 781/5, k.ú. Hlubočepy. Navrženy jsou 3 domy označené v situaci SO14, která má 2 PP a v 2. PP jsou garážová stání, další 2 domy označené SO15,16 jsou o 3 NP a 1 PP. Je zajištěno 58 garážových stání v podzemních podlažích domů a na vlastním pozemku jsou zajištěna 3 stání. V objektu SO14 jsou v 1. PP fitnes, masáže a posilovna.

2.      Studie nástavby garáží v ul. Na Pláni na pozemku č. parc. 1430/7, k.ú. Smíchov – dokončení

Studie řeší stavbu BD v místě stávající stavby dvoupodlažních garáží s počtem16+22 celkem 38 stání, které sloužily jako technická část vedlejších bytových objektů. Studie řeší garážová stání v počtu 16 pouze pro vlastní BD. Pro sousední domy budou garáže zrušeny.

3.      DUR k návrhu stavby „Zástavba proluky Holečkova č.p. 1259, Praha 5 – Košíře Apartmánový dům pro krátkodobé ubytování – vysokoškolská kolej“

Objekt vysokoškolské koleje je navržen o 4 NP + střešní nástavbou s terasami. Střecha je navržena sedlová s taškovou krytinou. V objektu je umístěno 14 apartmánů (9 bytových jednotek a 5 dvoupokojových pro 3-5 osob), ve 4. NP a podkroví jsou 4 byty. Šest parkovacích stání je situováno v suterénu objektu. Dle ÚPN leží pozemek č. parc. 1259, k.ú. Košíře v území s funkčním využitím OV – všeobecně obytné, kde je umístění vysokoškolské koleje - výjimečně přípustné.

4.      Studie bytového domu v ul. Tůmově, parc. č. 476, 477 v Praze 5 – Košířích

Pozemek proluky navržený k zástavbě je v současné době zastavěn přízemními objekty využívanými pro pneuservis, bez zeleně. BD je navržen o 5 NP se 4. NP ustupujícím a v 5. NP podkroví. Byty v 1. NP mají k dispozici zahradu na střeše nad garážemi. BD má 8 bytů, v suterénu garážová stání přístupná rampou z ul. Tůmova, kde je hlavní vstup do domu.

5.      Návrh změny ÚPN na pozemku č. parc. 396 k.ú. Motol, ul. Upolínova Praha 5

Současné funkční využití parc. č. 396 v k.ú. Košíře je ZN – přírodní nelesní plochy. Vlastníci navrhují změnu poloviny pozemku na OC – čistě obytné a druhou polovinu na PSZ – sady a zahrady. Polovina pozemku při ul. Upolínova by měla být využita pro výstavbu RD. Parcela bezprostředně navazuje na pozemky s funkčním využitím OC – čistě obytné.

6.      Dokumentace k územnímu řízení stavby „Obytná soubor v ul. Naskové“, Praha 5

Jde o návrh výstavby 26 bytových jednotek ve dvou bytových domech orientovaných delší stranou směrem jihovýchod – severozápad se 2 – 3 NP, se společným suterénem při ulici Naskové, kde je navržen zelený pás s chodníkem, vchody do jednotlivých sekcí a vjezdy do suterénních garáží. V halové garáži v suterénu domu je 41 stání, 2 odstavná stání na pozemku jako venkovní stání. Pozemek parc. č. 1838 v k.ú. Košíře se nachází v území s funkčním využitím SVM – smíšené městského typu s koeficientem míry využití území E5 s koeficientem zeleně 0,35 při ulici Naskové, který předepisuje zachování zeleného pásu v šíři cca 10 m (PP). Při jižní straně řešeného pozemku bude realizována plocha zeleně, která ukončí tuto stranu trvalého záboru a bude součástí budoucí zelené plochy oddělující budovu bývalého závodu „Křižík“ a novou zástavbu.

7.      Novostavba objektu ve dvoře Vrchlického č.p. 634/38, Praha 5

Stávající obj. č.p. 634/38 v ul. Vrchlického slouží pro ubytování zaměstnanců. Investor navrhuje dostavbu dvorního objektu za účelem zvýšení kapacity ubytování. Objekt je navržen na místě stávajících garáží. Nové garáže jsou umístěny v suterénu pod dostavbou a částí dvora s počtem stání 6. V přízemí je umístěn kancelářský provoz, v 1. a 2. NP je umístěno 8 malometrážních bytů k ubytování. Objekt je situován na severní hraně pozemku.

Přečteno: 15640x
Publikováno: 25.04.2003, poslední změna: 25.04.2003
Vytisknout