Internet - 7

INTERNET č. 7

KÚR na svém zasedání dne 27.3. 2003  projednala následující materiály:

1.      Návrh změny územního plánu na pozemcích č. parc. 1394/1, 1396/1, 1397, 1398/1, 1398/2, 1399 a 1400, k.ú. Jinonice, ze stávajícího SO1,3 na OC

Dotčené pozemky se nacházejí na plošině Vidoule. Na jižní straně Vidoule se realizuje výstavba obytného souboru pro 2 500 obyvatel, za budoucí  Radlickou radiálou je sídliště Jihozápadní město. Z východní strany je zástavba Jinonic, na severní straně jsou Cibulka. Pokud dojde k zástavbě rodinnými domy, které budou obklopeny zelení, nedojde k narušení stávající siluety.

     

2.     Dokumentace k územnímu řízení stavby „Novostavba bytového domu“ na pozemcích č. parc. 28, 29, 30, k.ú. Hlubočepy.

Stavební pozemek se nachází nedaleko hranice přírodního parku Prokopské údolí a je přístupný z komunikace ul. Hlubočepská. Dle platného územního plánu se pozemky č. parc. 27 a 30 nachází z větší části v území OV „všeobecně obytné“ a parc. č. 28 leží z větší části v území s funkčním využitím ZN „přírodní nelesní plochy“. Navržený objekt má 4 NP a 1 PP pro parkovací prostory. Dům má 20 malometrážních bytů a 5 atelierů. Na pronajatém pozemku na západní straně 8 parkovacích stání.

3.     Dokumentace k územnímu řízení stavby „Nástavba bytového domu č.p. 2391, k.ú. Smíchov, Pod Klikovkou 7, Praha 5“.

Řešení respektuje původní architektonické řešení domu. Terasy stávajícího ustupujícího 4. NP budou opatřeny průběžným zasklením, členěným svislými sloupky. Nástavba je navržena jako ustupující s otevřenými terasami.

4.      Studie stavby „BYTOVÝ DŮM HLUBOČEPY“, Slivenecká 10, k.ú. Hlubočepy, Praha 5.

Nový objekt je o 4 NP, nepodsklepený. V 1. NP jsou umístěny 3 kanceláře. V 2 a 3 NP bude 5 bytových jednotek. Poslední patro je ustupující, vytváří terasu a je zastřešeno sedlovou střechou. Parkování je zajištěno na vlastním pozemku investora, ve dvoře – 4 parkovací místa.

5.      Výjimečně přípustné využití rodinného domu pro malé ubytovací zařízení ul. Holubova, k.ú. Smíchov

Malé ubytovací zařízení má být zřízeno místo stávajícího rodinného domu č.p. 2507, č. parc. 1347, zahrada č. parc. 1348, k.ú. Smíchov v ul. Holubova.

 

6.      Sportovní zařízení Motol.

Předmětem investičního záměru je vybudování sportovně rekreačního záměru na pozemcích v Motole. Jedná se o prostor bývalé deponie zeminy, počítá se s předcházející rekultivaci, vč. výškové úpravy terénu a svahování ( cyklokrosová dráha, umělá horská dráha apod.). Pozemky jsou ve vlastnictví P5, P6 a MHMP.

Přečteno: 15778x
Publikováno: 10.04.2003, poslední změna: 10.04.2003