Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro územní rozvoj šipka doprava Zápisy z jednání komise pro územní rozvoj šipka doprava Zasedání roku 2003

 
 
 

Internet - 6

INTERNET č.  6

KÚR na svém zasedání dne 13.3. 2003 projednala následující materiály:

                                                                         

1.      Stanovisko KÚR k návrhu změny územního plánu na pozemku č. parc. 402 ze stávajícího PSZ na OC - část, k.ú. Radlice

Předmětem navrhované změny ÚPN HMP je změna funkčního využití území na části předmětného pozemku ze stávajícího „sady a zahrady“ PSZ na „čistě obytné“ OC. Uvažovaný podnět ke změně ÚPN HMP vychází z existujícího stavu v lokalitě, vedení hranice souběžně s uliční čarou je logické, proto žádost o změnu lze chápat jako nápravu ÚPN.

2.      Stanovisko KÚR k návrhu změny územního plánu na pozemku č. parc. 4748/1 ze stávajícího VVX na OC - část, k.ú. Smíchov

V souladu s usnesením RMČ č. 8/255/2003 ze dne 25.2. 2003 projednala KÚR dne     13.2. 2003 návrh změny ÚPN na části pozemku č. parc. 4748/1 k.ú. Smíchov.

3.      Stanovisko KÚR k návrhu změny územního plánu na pozemku č. parc. 1023/1, 1024, 1025, 1026 a 1027/1 ze stávajícího LR na OC a PSZ , k.ú. Košíře

Vlastník výše uvedených pozemků AMBIA – CZ,a.s., podal žádost o změnu územního plánu v ploše LR takto: 

1)      území OC „čistě obytné“, s možností výstavby navazující na stávající charakter rodinných vil. Tato část by byla při pokračování ulice Pod Šmukýřkou a končila by na hraně terénního zlomu.

2)      území PSZ „sady a zahrady“. Část na severovýchodní straně, kde lesní plocha by byla nahrazena plochou  PSZ. Dnešní neudržovaná plocha vzrostlé zeleně by byla upravena s možností přístupu a veřejného užívání.

4.      Stanovisko KÚR ke studii zahrady Hřebenka, Holečkova 26, Praha 5, k.ú. Smíchov

Pozemek zahrady Hřebenka se nachází ve vilové čtvrti Hřebenka, v bloku čistě rezidenční zástavby. Na pozemku stojí v současné době objekt původní tiskárny z roku 1893. V současnosti je objekt využíván pro administrativní účely. Dle ÚPN HMP je funkční využití pozemku určeno jako SVO – území sloužící převážně pro obchod a služby s výjimečně přípustným využitím pro bydlení. Záměr je v současné době zároveň projednáván s SPU, proto je předběžná studie navržena ve dvou variantách – demolice stávajícího objektu a návrh nové zástavby, druhá varianta zachovává objekt a navrhuje dostavbu asymetricky umístěného křídla a nového objektu do zahrady. Obě varianty předpokládají zhruba obdobný rozsah HPP.

5.      Stanovisko KÚR k dokumentaci k územnímu řízení stavby „Novostavba BD“ na pozemcích č. parc. 28, 29, 30, Praha 5, k.ú. Hlubočepy

Dokumentace k ÚŘ stavby řeší návrh BD v ul. Hlubočepská. Investorem stavby je firma QEEP a.s., zpracovatelem dokumentace je firma A-ARCHITEKTURA s.r.o., ing. arch. David Kraus v dat. 06/2002. Stavební pozemek se nachází nedaleko hranic přírodního parku Prokopské údolí. Pozemek je přístupný z komunikace ul. Hlubočepská. Dle platného ÚPN HMP leží pozemky č. parc. 27, 30 z větší části v území „všeobecně obytném“ OV, návrh BD je v souladu s ÚPN Parc. č. 28 leží z větší části v území „přírodní nelesní plochy“ ZN.

6.      Stanovisko KÚR k dokumentaci stavby „Půdní nástavby na domě Hübnerova 924/1“.

Investorem stavby „PŮDNÍ  NÁSTAVBA  NA  DOMĚ č. p. 924, ul. Hübnerova ul. č. 1, k.ú. Košíře je Středová Kateřina a Hybš Jiří. Dokumentace řeší půdní nástavbu na dvouletkovém domě, který se nachází v lokalitě Šmukýřky.

7.      Stanovisko KÚR k návrhu úpravy ÚPN – úprava indexu míry využití území“, posun hranice SVM – SVO – studie „Výstavby bytových domů Musílkova ul.“ Na pozemcích č. parc. 733, 734, 735, k.ú. Košíře

Firma S – projekt plus a.s., zplnomocněná investorem stavby LEVEL a.s. požádala o stanovisko ke studii „VÝSTAVBA  BYTOVÝCH  DOMŮ  MUSÍLKOVA ul.“ a úpravu směrné části ÚPN – úpravu indexu míry využití území „smíšené městského typu“ SVM z D4 na F a dále o stanovisko k výjimečně přípustnému využití v území SVO pro výstavbu bytových domů.Studii zpracovala firma S – projekt plus v dat. 12/2002.

8.      Stanovisko KÚR k návrhu změny územního plánu na pozemku č. parc.270 a 265 část, ze stávajícího PP na SVM, k.ú. Jinonice

Návrh na změnu podal investor stavby – společnost V INVEST CZ. Investor stavby navrhuje provést rekonstrukci Jinonického zámku a dostavbu bytových viladomů na místě nehodnotných užitkových staveb a v bývalé užitkové zahradě areálu zámku. Zahradu uvažuje využít jako veřejný park. V hlavní budově vznikne restaurace, kanceláře a v nárožích budovy, kde se vždy bydlelo, vzniknou atypické byty. Dále zde vzniknou sportovní aktivity. V místě horního dvora vzniknou stavby řadových obytných domů o 2 – 3 podlažích. U rybníka jsou navrženy dva viladomy o 3+1 ustupujících podlažích. Uvnitř zahrady mají být další dva viladomy. Na základě tohoto záměru zástavby a rekonstrukce navrhuje investor změnu ÚPN, neboť součástí stavby je povrchové parkoviště sloužící pro objekt stávajícího zámku. Toto parkoviště využívá dnes existující asfaltovou plochu, která doposud sloužila jako vrakoviště automobilů a investor navrhuje pouze změnu zpevněné plochy. Tato asfaltová plocha je dnes zařazena do „parků a parkově upravených ploch“ PP. Na základě toho byla provedena konzultace na MHMP – odboru životního prostředí, a závěrem dle sdělení investora předběžný souhlas s touto navrhovanou změnou.

9.      Stanovisko KÚR k návrhu změny územního plánu na pozemku č. parc. 3737/1, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, ze stávajícího PSZ na OC, k.ú. Smíchov

Podnět na pořízení změny ÚPN na výše uvedených pozemcích podali vlastníci pozemků a to ze stávajícího funkčního využití „sady a zahrady“  PSZ na „čistě obytné“ OC. Pozemky leží při ulici Pod stadióny, kde jsou inženýrské sítě a přímé napojení pozemků na komunikaci, takže splňují požadavky na stavební pozemek. Žádost o změnu předložili vlastníci pozemků již v r. 2001, městská část Praha 5 souhlasila s návrhem změny (kladné vyjádření 23. zasedání Rady MČ P5 usnesení 23/982/2001 a 20. zasedání Zastupitelstva MČ P5 ze dne 20.9.2001, č. usnesení Z 20/4/2001). Z usnesení ZHMP č. 42/15 ze dne 30.5. 2002, příl. č. 1 vyplývá, že tento návrh na změnu byl neschválen z důvodu zamítavého stanoviska OŽP – MHMP. Protože vlastníci pozemků nesouhlasí s tímto rozhodnutím, předkládají opět návrh na pořízení změny na pozemcích č. 3731/1, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, k.ú. Smíchov.

10.  Stanovisko KÚR ke změně stavby před dokončením, objekt č.p. 1143, ul. Svornosti,  Praha 5, k.ú. Smíchov

Místo stavby: objekt č.pop. 1143/10, ul. Svornosti, parc.č. 478, k.ú. Smíchov, Praha 5. Investor: ARTI, s.r.o., Projekt: atelier Fara, s.r.o.

Jedná se o změnu užívání stavby. Mění se tak před dokončením z důvodu změny majitele administrativní objekt na malý hotel kategorie*** s nezbytným rozsahem služeb o kapacitě 40 lůžek. Objekt se nachází v zátopovém území. Opatření, vycházející z této skutečnosti budou po projednání s dotčenými orgány zapracována do dokumentace.

Podle platného územního plánu hl.m. Prahy spadá pozemek parc. č. 478, k. ú. Smíchov, na kterém se objekt nachází, do území všeobecně obytného (OV), sloužící pro bydlení s možností umísťovat funkce pro obsluhu obyvatel nad rámec území vymezeného danou funkcí. V území je možné v rámci výjimečně přípustného funkčního využití umístění ubytovacího zařízení. Vzhledem k tomu, že původní objekt neobsahoval nikdy bytové plochy, nevztahuje se na něj požadavek dodržení minimálního podílu bytových ploch.

 

Přečteno: 15933x
Publikováno: 28.03.2003, poslední změna: 28.03.2003
Vytisknout