Zápis z 33. zasedání KV dne 11. 11. 2013

Zápis č. 33

ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen KV) konaného dne 11. 11. 2013

  

Přítomni:    Bc. Lukáš Herold, Adam Holub, Mgr. Diana Bubníková, Ing. Bohumil Dvořák,   Ing. Michal Pavel, Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D., Ing. Ondřej Velek, Vojtěch Zapletal

Hosté:        

Omluveni:  RNDr. Miroslav Škaloud, Mgr. Martina Atlasová, Karel Novotný

Program:

1)             Schválení programu 33. zasedání KV ZMČ Praha 5

2)             Kontrola zápisu z 32. zasedání KV ZMČ Praha 5

3)             Kontrola objednávek do 100 tis. Kč

4)             Kontrola údržby zeleně ve správě MČ Praha 5 společností Centra a. s. – květníky

5)             Kontrola způsobu zadávání veřejných zakázek

6)             Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5

7)             Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5

8)             Kontrola vyřizování stížností za I. pololetí 2013

9)             Různé

 

 ad 1)    Schválení programu 33. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schválil program 33. zasedání  KV ZMČ Praha 5                           

                                                                                                          7 / 0 / 0           

 ad  2/   Schválení zápisu 32. zasedání KV:

            KV schválil zápis z 32. zasedání KV ZMČ Praha 5                                

                                                                                                          7 / 0 / 0           

 ad 3)  Kontrola objednávek do 100 tis. Kč:

            Vedoucí Odboru protokolu a propagace Mgr. Jana Vanišová, Dis. podala členům výboru informace k některým otázkám, týkajících se objednávek OPP v I. pololetí, např.:

  1. 1.      KV žádá o zpřístupnění výsledků průzkumů veřejného mínění na intranetu, příp. na webových stánkách Prahy 5                                               8 / 0 / 0
  2. 2.      KV konstatuje, že pravidelné šetření mezi obyvateli Prahy 5 by mělo být k dispozici všem zastupitelům MČ Praha 5                                 8 / 0 / 0
  3. 3.      KV upozorňuje na rozpor mezi platnou směrnicí č. 3/2010, pro uzavírání smluv a vystavování objednávek a usnesením ZMČ Praha 5 č. 21/12/2012 z 11. 12. 2013 – směrnice byla v období mezi provedením kontroly a konáním
    33. zasedání upravena
  4. 4.      KV konstatuje, že za současné finanční situace Městské části Praha 5 jsou mnohé z objednávek Odboru propagace a protokolu zbytné a doporučuje, aby se při sestavování rozpočtu na rok 2014 tato částka výrazně snížila.

                                                                                                    5 / 0 / 3

  1. 5.      KV konstatuje, že zejména u propagačních předmětů není jasné, jakým klíčem jsou rozdělovány a jejich počet je v některých případech nadhodnocený (např. 142 šátků a 147 kravat, 420 lahví dovozového vína, 6 000 bloků)                                                                        4 / 0 / 3
  2. 6.      KV konstatuje, že objednávky jsou vystavovány těsně pod hranicí 100 000,- Kč bez DPH                                                                          4 / 0 / 1

 

ad 4) Kontrola údržby zeleně ve správě MČ Praha 5 – květníky:

Vedoucí Odboru správy veřejného prostranství Bc. Lukáš Pokorný informoval přítomné o údržbě zeleně v betonových květnících:

Na základě usnesení RMČ Praha 5 č. 34/1202/2013 byla uzavřena smlouva na dobu určitou (12 měsíců) se společností UXK Czech, s. r. o. v celkové  částce 925 000,- Kč bez DPH. Předmětem smlouvy je mimo jiné pravidelná zálivka zeleně, výchovný řez stromů, tvarovací řezy keřů, pravidelná kontrola sazenic, jejich kotvení a pletí, případné odstranění odumřelých částí rostliny, půdní rozbor a následné hnojení, pravidelné čištění obsahu květníků od komunálního odpadu všeho druhu, pravidelné odstraňování nelegálních polepů z vnějšího pláště, čištění okolí květníků v pásmu 0,5 m na straně k vozovce a 2 m do chodníku včetně prostoru pod květníkem, doplňování mulčovací kůry...

KV doporučuje zveřejnit veškeré podklady k jednání pracovní skupiny pro snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic pomocí izolační zeleně na Praze 5 na intranetu v sekci kontrolního výboru

                                                                                              8 / 0 / 0

 

ad 5) Kontrola způsobu zadávání veřejných zakázek:

Ing. Nechvátal, zastupující na zasedání KV vedoucího ZOJ veřejných zakázek, členům výboru mimo jiné sdělil:

KV žádá o možnost nahlédnutí do tří návrhů směrnic, které byly k zadávání veřejných zakázek vytvořeny. Dále žádá o informaci, zda, příp. jakou směrnici má k zadávání veřejných zakázek MHMP.

KV odkládá projednání výsledků kontroly zadávání veřejných zakázek na příští zasedání.

                                                                                              8 / 0 / 0

ad 6)    Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5:

            Předseda KV informoval členy o kontrole plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 16. 10. 2013 do 31. 10. 2013

            KV vzal na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení RMČ

                                                                                                          8 / 0 / 0

           

ad 7)    Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5:

Komentář zdůvodňující odložení usnesení č. 14/40/2008 neodpovídá skutečnosti; studie budoucího využití předmětných nemovitostí byla již předložena komisi územního rozvoje.

KV schválil kontrolu plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 16. 8. 2013 do 31. 10. 2013 (po zapracování připomínky u usnesení č. 14/40/2008)

                                                                                                          8 / 0 / 0

ad 8)    Kontrola vyřizování stížností za I. pololetí 2013:

Městská část Praha 5 obdržela v I. pololetí 2013 v rámci samostatné působnosti osm stížností: z tohoto počtu byla jedna stížnost posouzena jako důvodná, jedna částečně důvodná a stížnosti jako nedůvodné. Zbylé dvě stížnosti byly postoupeny k vyřízení z důvodu věcné a místní příslušnosti mimo ÚMČ Praha 5. Všechny stížnosti byly vyřízeny v řádném termínu, ani další ustanovení Směrnice č.4/2012 nebyly při jejich přijímání, vyřizování a evidenci porušeny.

KV vzal na vědomí zprávu o kontrole stížností za I. pololetí 2013                                                                                                                                8 / 0 / 0

 

ad 9)    Různé:

            příští zasedání KV se koná 2. prosince 2013

 

V Praze dne 21. listopadu 2013

Zapsala:   Ivana Buková, tajemnice KV

Zápis ověřil:

                                                                                   Bc. Lukáš Herold, předseda KV ZMČ P5

Přečteno: 2383x
Publikováno: 17.02.2014, poslední změna: 17.02.2014
Autor: Odbor interního auditu a kontroly