Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Kontrolní výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání kontrolního výboru - 2002 až 2014 šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2013

 
 
 

Zápis z 33. zasedání KV dne 11. 11. 2013

Zápis č. 33

ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen KV) konaného dne 11. 11. 2013

  

Přítomni:    Bc. Lukáš Herold, Adam Holub, Mgr. Diana Bubníková, Ing. Bohumil Dvořák,   Ing. Michal Pavel, Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D., Ing. Ondřej Velek, Vojtěch Zapletal

Hosté:        

Omluveni:  RNDr. Miroslav Škaloud, Mgr. Martina Atlasová, Karel Novotný

Program:

1)             Schválení programu 33. zasedání KV ZMČ Praha 5

2)             Kontrola zápisu z 32. zasedání KV ZMČ Praha 5

3)             Kontrola objednávek do 100 tis. Kč

4)             Kontrola údržby zeleně ve správě MČ Praha 5 společností Centra a. s. – květníky

5)             Kontrola způsobu zadávání veřejných zakázek

6)             Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5

7)             Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5

8)             Kontrola vyřizování stížností za I. pololetí 2013

9)             Různé

 

 ad 1)    Schválení programu 33. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schválil program 33. zasedání  KV ZMČ Praha 5                           

                                                                                                          7 / 0 / 0           

 ad  2/   Schválení zápisu 32. zasedání KV:

            KV schválil zápis z 32. zasedání KV ZMČ Praha 5                                

                                                                                                          7 / 0 / 0           

 ad 3)  Kontrola objednávek do 100 tis. Kč:

            Vedoucí Odboru protokolu a propagace Mgr. Jana Vanišová, Dis. podala členům výboru informace k některým otázkám, týkajících se objednávek OPP v I. pololetí, např.:

 • průzkumy mezi obyvatelstvem Prahy 5 jsou objednávány čtvrtletně; výsledky všech doposud realizovaných průzkumů jsou k nahlédnutí na Odboru protokolu a propagace, lze je zveřejnit na intranetu nebo webových stránkách Prahy 5
 • o propagační předměty může kterýkoliv zastupitel písemně požádat s vyznačením konkrétní akce, na kterou je požaduje přidělit
 1. 1.      KV žádá o zpřístupnění výsledků průzkumů veřejného mínění na intranetu, příp. na webových stánkách Prahy 5                                               8 / 0 / 0
 2. 2.      KV konstatuje, že pravidelné šetření mezi obyvateli Prahy 5 by mělo být k dispozici všem zastupitelům MČ Praha 5                                 8 / 0 / 0
 3. 3.      KV upozorňuje na rozpor mezi platnou směrnicí č. 3/2010, pro uzavírání smluv a vystavování objednávek a usnesením ZMČ Praha 5 č. 21/12/2012 z 11. 12. 2013 – směrnice byla v období mezi provedením kontroly a konáním
  33. zasedání upravena
 4. 4.      KV konstatuje, že za současné finanční situace Městské části Praha 5 jsou mnohé z objednávek Odboru propagace a protokolu zbytné a doporučuje, aby se při sestavování rozpočtu na rok 2014 tato částka výrazně snížila.

                                                                                                    5 / 0 / 3

 1. 5.      KV konstatuje, že zejména u propagačních předmětů není jasné, jakým klíčem jsou rozdělovány a jejich počet je v některých případech nadhodnocený (např. 142 šátků a 147 kravat, 420 lahví dovozového vína, 6 000 bloků)                                                                        4 / 0 / 3
 2. 6.      KV konstatuje, že objednávky jsou vystavovány těsně pod hranicí 100 000,- Kč bez DPH                                                                          4 / 0 / 1

 

ad 4) Kontrola údržby zeleně ve správě MČ Praha 5 – květníky:

Vedoucí Odboru správy veřejného prostranství Bc. Lukáš Pokorný informoval přítomné o údržbě zeleně v betonových květnících:

Na základě usnesení RMČ Praha 5 č. 34/1202/2013 byla uzavřena smlouva na dobu určitou (12 měsíců) se společností UXK Czech, s. r. o. v celkové  částce 925 000,- Kč bez DPH. Předmětem smlouvy je mimo jiné pravidelná zálivka zeleně, výchovný řez stromů, tvarovací řezy keřů, pravidelná kontrola sazenic, jejich kotvení a pletí, případné odstranění odumřelých částí rostliny, půdní rozbor a následné hnojení, pravidelné čištění obsahu květníků od komunálního odpadu všeho druhu, pravidelné odstraňování nelegálních polepů z vnějšího pláště, čištění okolí květníků v pásmu 0,5 m na straně k vozovce a 2 m do chodníku včetně prostoru pod květníkem, doplňování mulčovací kůry...

KV doporučuje zveřejnit veškeré podklady k jednání pracovní skupiny pro snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic pomocí izolační zeleně na Praze 5 na intranetu v sekci kontrolního výboru

                                                                                              8 / 0 / 0

 

ad 5) Kontrola způsobu zadávání veřejných zakázek:

Ing. Nechvátal, zastupující na zasedání KV vedoucího ZOJ veřejných zakázek, členům výboru mimo jiné sdělil:

 • v roce 2010 proběhla na ÚMČ Praha 5 procesní analýza, jejímž výstupem byl také návrh směrnice na zadávání veřejných zakázek. Další návrh vypracovala společnost WERO GROUP s.r.o. na základě objednávky z dubna roku 2012. Jiný návrh směrnice vypracovala tako ZOJ veřejných zakázek. Do dnešního dne nebyla žádná směrnice pro zadávání veřejných zakázek v ÚMČ Praha 5 schválena a zveřejněna.
 • členové komise pro posouzení a hodnocení nabídek jsou vybíráni ze seznamu zastupitelů MČ Praha 5, který byl předán ZOJ veřejných zakázek
 • v rámci zadávání zakázek malého rozsahu je vždy ZOJ veřejných zakázek předložen seznam tří společností, které mají být vyzvány k předložení nabídky

KV žádá o možnost nahlédnutí do tří návrhů směrnic, které byly k zadávání veřejných zakázek vytvořeny. Dále žádá o informaci, zda, příp. jakou směrnici má k zadávání veřejných zakázek MHMP.

KV odkládá projednání výsledků kontroly zadávání veřejných zakázek na příští zasedání.

                                                                                              8 / 0 / 0

ad 6)    Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5:

            Předseda KV informoval členy o kontrole plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 16. 10. 2013 do 31. 10. 2013

            KV vzal na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení RMČ

                                                                                                          8 / 0 / 0

           

ad 7)    Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5:

 • splnění usnesení č. 23/44/2013/1.1, 23/50/2013/1.1, 24/28/2013/1.1, 25/30/2013/1.1, 25/36/2013/1.1, 25/37/2013/1.1, 25/38/2013/1.1, 26/4/2013/2.1, 26/10/2013/1.1, 26/26/2013/1.1, 26/31/2013/1.1, 26/41/2013/1.1, 26/42/2013/1.1, 26/44/2013/1.1, 26/50/2013/2.1, 27/3/2013/1.1, 27/8/2013/1.1, 27/13/2013/1.1, 27/14/2013/1.1, 27/15/2013/1.1, 27/16/2013/1.1, 27/17/2013/1.1, 27/18/2013/1.1, 27/19/2013/1.1, 27/20/2013/1.1, 27/21/2013/1.1, 27/22/2013/1.1, 27/24/2013/1.1, 27/25/2013/1.1 27/26/2013/1.1, 27/27/2013/1.1, 27/28/2013/1.1, 27/29/2013/1.1, 27/30/2013/1.1, 27/32/2013/1.1, 27/33/2013/1.1, 27/34/2013/1.1, 27/35/2013/1.1, 27/36/2013/1.1, 27/38/2013/1.1, 27/39/2013/1.1, 27/40/2013/1.1, 27/41/2013/1.1, 27/42/2013/1.1, 27/43/2013/1.1, 27/44/2013/1.1, 27/45/2013/1.1, 27/47/2013/1.1, 27/48/2013/1.1, 27/49/2013/1.1, 27/50/2013/1.1, 27/51/2013/1.1, 27/52/2013/1.1, 27/53/2013/1.1, 27/54/2013/1.1, 27/54/2013/1.2, 27/55/2013/1.1 a 27/59/2013/1.1
 • odložení plnění usnesení č. 14/40/2008/2.1 z 31. 8. 2013 na 30. 11. 2013, 19/43/2012/1.1 z 30. 8. 2013 na 31. 12. 2013, 26/7/2013/2.1 z 15. 9. 2013 na 31. 3. 2014, 26/8/2013/1.1 z 30. 9. 2013 na 27. 12. 2013, 26/50/2013/1.1 z 30. 9. 2013 na 31. 12. 2013, 26/50/2013/3.1 z 30. 10. 2013 na 31. 12. 2013, 27/4/2013/1.1 z 30. 9. 2013 na 21. 11. 2013 a 27/23/2013/1.1 z 30. 10. 2013 na 31. 12. 2013
 • zrušení usnesení č. 26/34/2013/1.1

Komentář zdůvodňující odložení usnesení č. 14/40/2008 neodpovídá skutečnosti; studie budoucího využití předmětných nemovitostí byla již předložena komisi územního rozvoje.

KV schválil kontrolu plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 16. 8. 2013 do 31. 10. 2013 (po zapracování připomínky u usnesení č. 14/40/2008)

                                                                                                          8 / 0 / 0

ad 8)    Kontrola vyřizování stížností za I. pololetí 2013:

Městská část Praha 5 obdržela v I. pololetí 2013 v rámci samostatné působnosti osm stížností: z tohoto počtu byla jedna stížnost posouzena jako důvodná, jedna částečně důvodná a stížnosti jako nedůvodné. Zbylé dvě stížnosti byly postoupeny k vyřízení z důvodu věcné a místní příslušnosti mimo ÚMČ Praha 5. Všechny stížnosti byly vyřízeny v řádném termínu, ani další ustanovení Směrnice č.4/2012 nebyly při jejich přijímání, vyřizování a evidenci porušeny.

KV vzal na vědomí zprávu o kontrole stížností za I. pololetí 2013                                                                                                                                8 / 0 / 0

 

ad 9)    Různé:

            příští zasedání KV se koná 2. prosince 2013

 

V Praze dne 21. listopadu 2013

Zapsala:   Ivana Buková, tajemnice KV

Zápis ověřil:

                                                                                   Bc. Lukáš Herold, předseda KV ZMČ P5

Přečteno: 2376x
Publikováno: 17.02.2014, poslední změna: 17.02.2014
Autor: Odbor interního auditu a kontroly
Vytisknout