Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Kontrolní výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání kontrolního výboru - 2002 až 2014 šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2013

 
 
 

Zápis z 32. zasedání KV dne 7. 10. 2013

Zápis č. 32

ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen KV) konaného dne 7. 10. 2013

Přítomni:    Bc. Lukáš Herold, RNDr. Miroslav Škaloud, Mgr. Diana Bubníková, Mgr. Martina Atlasová, Karel Novotný, Ing. Michal Pavel,
Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D., Ing. Ondřej Velek, Vojtěch Zapletal

Hosté:        

Omluveni:  Adam Holub, Ing. Bohumil Dvořák

Program:

1)             Schválení programu 32. zasedání KV ZMČ Praha 5

2)             Kontrola zápisu z 31. zasedání KV ZMČ Praha 5

3)             Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5

4)             Kontrola vyřizování petic za I. pololetí 2013

5)             Kontrola údržby zeleně ve správě MČ Praha 5 společností Centra a. s.

6)             Kontrola objednávek do 100 tis. Kč

7)             Záměr pronájmu nebytových prostor – Štefánikova 68/12

8)             Podnět školské rady ZŠ Podbělohorská – kontrola financování divadelních představení žáků prvních tříd

9)             Kontrola výběru dodavatelů veřejných zakázek malého rozsahu na opravy objektů

10)         Různé

  

ad 1)    Schválení programu 32. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schválil program 32. zasedání  KV ZMČ Praha 5                           

                                                                                                          7 / 0 / 0           

ad  2/   Schválení zápisu 31. zasedání KV:

            KV schválil zápis z 31. zasedání KV ZMČ Praha 5                                

                                                                                                          7 / 0 / 0           

 ad 3)    Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5:

            Předseda KV informoval členy o kontrole plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 1. 9. 2013 do 15. 9. 2013

            KV vzal na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení RMČ

                                                                                                          7 / 0 / 0           

ad 4)    Kontrola vyřizování petic za I. pololetí 2013:

V I. pol. 2013 obdržela MČ Praha 5 šest petic, na které bylo řádně odpovězeno. Jmenované petice byly zveřejněny na webových stránkách MČ Praha 5 včetně odpovědí. Seznam petic je přílohou zápisu č. 1.

Ing. Velek požádal o kontrolu zveřejnění petic za uplynulé roky,  např.  petice občanů  požadující obnovení základní školy  na Žvahově a odpověď starosty.

KV vzal na vědomí zprávu o kontrole petic za I. pololetí 2013                                                                                                                         7 / 0 / 0

 ad 5)    Kontrola údržby zeleně ve správě MČ Praha 5 společností Centra a. s.:

RMČ Praha 5 konstatovala dne 18. 6. 2013 usnesením č. 28/1017/2013 nespokojenost s kvalitou služeb spojených s údržbou zeleně dodávaných společností Centra a. s.. Z tohoto důvodu nebyly propláceny faktury vystavené společností Centra a. s. Podle vyjádření pracovníků Odboru správy veřejného prostranství ÚMČ Praha 5 se situace výrazně zlepšila a faktury byly dodatečně proplaceny. Tuto skutečnost potvrdilo i místní šetření v rámci provedené kontroly.

KV vybral ke kontrole následující lokality: Na Skalce, Dienzenhoferovy sady, V Botanice, Hořejší nábřeží, Klamovka, Krškova x Brichtova, Pražského x Dreyerova, Renoirova, Tréglova, Chaplinovo nám. V uvedených lokalitách nebyly zjištěny nedostatky v údržbě městské zeleně.

Členové výboru vznesli dotaz částku vynakládanou na údržbu květníků, rozmístěných na území MČ Praha 5 v rámci projektu „Snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic pomocí izolační zeleně“ a na firmu, která se o údržbu květníků stará.

Ing. Velek  požádal, aby předseda KV, který je zároveň předsedou pracovní skupiny Snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic pomocí izolační zeleně na území MČ Praha 5, nechal zpřístupnit zastupitelům dokumenty z jednání pracovní skupiny  např. smlouvy s dodavateli, informace odboru o provozních nákladech údržby redukovaného počtu květníků do konce projektu 2017.

KV vzal na vědomí výsledek kontroly a ukládá předsedovi výboru předložit informace o výši provozních nákladů na údržbu betonových květníků.

                                                                                                          8 / 0 / 0

 ad 6)    Kontrola objednávek do 100 tis. Kč na Odboru propagace a protokolu:

Projednání výsledků kontroly objednávek na OPP bylo odloženo na dnešní zasedání KV s tím, že byla pozvána k podání vysvětlení vedoucí OPP. Tato se pro nemoc z dnešního zasedání omluvila.

Ing. Velek navrhl, aby radnice Prahy 5 následovala příklad dobré praxe úřadu obce Psáry, která zveřejňuje seznam objednávek resp. vydaných faktur již nad 20 tis. Kč se všemi identifikátory faktury (dodavatel, druh zakázky, odpovědný pracovník, schvalovatel objednávky a proplacení faktury).

KV odkládá projednání výsledků kontroly na příští zasedání a ukládá předsedovi výboru pozvat opětovně na příští zasedání vedoucí Odboru propagace a protokolu Mgr. Janu Vanišovou nebo kompetentního zástupce

                                                                                                          9 / 0 / 0

 ad 7)    Záměr pronájmu nebytových prostor – Štefánikova 68/12:

Kontrolní výbor obdržel dne 4. 9. 2013 žádost o prošetření postupu ve věci záměru pronájmu nebytových prostor v objektu Štefánikova 68/12 spol. PORT GASTRO,
s. r. o. od společnosti NEXT WAY, s. r. o.

Šetřením bylo zjištěno, že o ukončením nájemní smlouvy s nájemcem prostor v objektu nebyl včas informován podnájemce, tj. spol. NEXT WAY, s. r. o. Dle  vyjádření společnosti NEXT WAY, s. r. o. byli tito nájemci provozující kavárnu Caffe President na výše uvedené adrese informováni MČ Praha 5 až dopisem z 18. 4. (nebyl KV ZMČ Praha 5 dán k dispozici) vyzváni k předání nebytového prostoru. Spol. NEXT WAY, s. r. o. požádala obratem o pronájem prostor kavárny. RMČ Praha 5 schválila usnesením č. 28/979/2013 „záměr pronájmu nebytových prostor (kavárny) o celkové výměře 99,33 m2, umístěných v 1. NP budovy Štefánikova 68/12, Praha 5, stojící na pozemku parc. č. 5 a 6, k. ú. Smíchov a části pozemku parc. č. 7, k. ú. Smíchov o celkové výměře cca 60 m2, přiléhajícího ke kavárně s využitím jako restaurační letní zahrádka na období od 1. 5. do 30. 9. roku, pro společnost NEXT WAY s. r. o., zastoupenou Janem Naidrem, IČ 27392112, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 14 dní, za účelem provozování kavárny, za nájemné ve výši 18.000 Kč měsíčně, tj. 216.000 Kč/rok bez DPH a služeb za pronájem NP (kavárny) a nájemné ve výši 3.000 měsíčně, tj. 36.000 Kč/rok bez DPH za pronájem restaurační letní zahrádky“

Toto usnesení bylo dne 30. 7. 2013 zrušeno a RMČ schválila nový záměr: „záměr pronájmu NP o celkové výměře 439,92 m2, umístěných v přízemí (kavárna) a 1. patře budovy Štefánikova 12/68, Praha 5, stojící na pozemku parc. č. 5 a 6 , k. ú. Smíchov, a části pozemku parc. č. 7, k. ú. Smíchov, o celkové výměře cca 60 m2, přiléhající ke kavárně s využitím jako restaurační zahrádka, pro společnost PORT GASTRO s. r. o., se sídlem Za Mototechnou 2603/23b, Praha - Stodůlky, na dobu neurčitou, za účelem zřízení multifunkčního centra s kulturně - relaxačním centrem, kancelářemi, konferenčními prostorami, kavárnou, sloužícího primárně pro občany Prahy 5, za roční nájemné ve výši 480 000 Kč, tj. 40 000 Kč/měsíc bez služeb, a to za podmínky umožnění bezplatného využití prostor v 1. patře (Reinerův sál + přilehlá foyer) ze strany MČ Praha 5 v rozsahu max. 15 dní/měsíc.“

Na základě těchto a dalších zjištění KV:

 1. konstatuje, že OOA MČ došlo k hrubému zanedbání svých povinností, když situaci po ukončení nájemního vztahu mezi MČ a NDP CZ, s. r. o. řešil až několik měsíců ex post.
 2. Považuje za alarmující, že dosud nebyla podepsána dohoda o narovnání upravující majetkoprávní vztahy mezi MČ Praha 5 a společností NEXT WAY, s.r.o. v souvislosti s užíváním NP kavárny a zahrádky v budově Štefánikova 68/12  viz usnesení 37/1285/2013
 3. Přestože byl původní záměr na pronájem pro společnost NEXT WAY, s. r. o. zrušen, je zcela nestandardní, aby neexistoval zápis z otevírání obálek.
 4. Díky neřešení jednotlivých problémů je budova vily Portheimka již více než půl roku prázdná (krom nedořešené situace kolem společnosti NEXT WAY, která je opětovně v budově bez právního titulu ač je jediná, která MČ platí nájem) a městská část tak přichází o významné finanční prostředky, což je v rozporu s péčí řádného hospodáře.
 5. Dle dostupných dokumentů nedošlo k porušení zákona v souvislosti se záměrem pronájmu NP společnosti PORT GASTRO, nicméně KV musí konstatovat, že některé z kroků vedoucí k tomuto záměru byly v této věci ne zcela standardní.
 6. Není povinností MČ umožnit přístup k otevírání obálek při pronájmu NP.
 7. Doporučuje RMČ (v souladu s názorem komise OOA) zrušit záměr pronájmu části vily Portheimka společnosti Port Gastro, s. r. o., a vypsat nový záměr.
 8. Ukládá předsedovi výboru v tomto smyslu odpovědět stěžovateli.

                                                                                                          9 / 0 / 0

 ad 8)  Podnět školské rady ZŠ Podbělohorská – kontrola financování divadelních představení žáků prvních tříd:

Odborem školství, kultury a sportu bylo nabídnuto základním školám při příležitosti zahájení školního roku představení pro žáky prvních tříd. Nabídka neobsahovala informaci o ceně, nicméně její formulace naznačovala, že náklady na představení bude hradit MČ. Nabídku na představení využilo 7 základních škol. Akce proběhla 2. září a trvala cca 90 minut. Až ex post dne 4. 9. byla projednána na FV ZMČ Praha 5 a dne 10. září RMČ Praha 5 usnesením č. 40/1442/2013 přijala rozpočtové opatření, kterým přesouvá 384 200 Kč jako navýšení neinvestičního příspěvku pro 7 ZŠ na kulturní program při zahájení školního roku. Jednotlivým základním školám pak byla vystavena pseudoobjednávka na přesnou částku, kterou jim bude společnost Temper Communication, a. s. fakturovat a zároveň jim tato částka formou účelově vázaného příspěvku, byla poskytnuta z rozpočtu MČ Praha 5. 

 1. 1.      KV konstatuje, že finanční krytí akce bylo řešeno ex post, až po proběhnutí akce
 2. 2.      KV  považuje tento postup za zcela netransparentní, neboť se tím MČ vyhnula výběru nejvhodnější nabídky, rozhodování v Radě MČ,  nezjistila cenu v místě a čase obvyklou a pracovala jen s jednou nabídkou, která jí přišla.
 3. 3.      Rozbor ceny za 90-minutové představení ukazuje, že jde o cenu vyšší než v místě a čase obvyklou (Agentura Temper Communication, a.s. si sedmkrát vyúčtovala 9 000 Kč jako agenturní honorář, sedmkrát pojištěni a 2 0000 Kč. Ani 14 tisíc za 45-ti minutové vystoupení Ilustrátora a 11 tisíc za 45 minutové představení kouzelníka není běžné.).
 4. 4.      KV upozorňuje, že i v minulosti byly touto agenturou produkovány akce jejichž cena se jeví oproti běžným zvyklostem jako výrazně vyšší :

Usnesení rady  48/1841/2012 „Kulturní program pro děti – Vánoční téma“  - 1.140.000 KČ včetně DPH

Usnesení rady 18/750/2013 „Kulturní program pro děti – dětský den“ – 598.950 Kč včetně DPH

                                                                                                          9 / 0 / 0

  ad 9)    Různé:

 • Kontrolní výbor na svém 27. Zasedání dne 15. 4. 2013 vzal na vědomí informace o kontrole nákladů na opravu dvanácti malometrážních bytů. Firma BNV, která rozpočet posuzovala, provedla také posouzení výběru dodavatelů veřejných zakázek malého rozsahu na opravy 12 bytových jednotek. Z posouzení cenové hladiny nabízených služeb dle realizovaného výběrového řízení s kontrolním rozpočtem vyplývá, že celkový součet cen všech schválených oprav bytových jednotek je v porovnání s cenami uvedenými v kontrolním rozpočtu o 231 653,- Kč nižší.

KV konstatuje, že vysoutěžené ceny jsou o 231 653,- Kč nižší, než ceny kontrolního rozpočtu.

                                                                                                    9 / 0 / 0

 • příští zasedání KV se koná 4. listopadu 2013

 

 V Praze dne 5. 9. 2013

 Zapsala:   Ivana Buková, tajemnice KV

 Zápis ověřil:

                                                                                  Bc. Lukáš Herold, předseda KV ZMČ P5

Přečteno: 2409x
Publikováno: 17.02.2014, poslední změna: 17.02.2014
Autor: Odbor interního auditu a kontroly
Vytisknout