Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Kontrolní výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání kontrolního výboru - 2002 až 2014 šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2013

 
 
 

Zápis z 31. zasedání KV dne 2. 9. 2013

Zápis č. 31

ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen KV) konaného dne 2. 9. 2013

Přítomni:    Bc. Lukáš Herold, RNDr. Miroslav Škaloud, Adam Holub, Mgr. Diana Bubníková, Mgr. Martina Atlasová, Karel Novotný, Ing. Michal Pavel,
Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D., Ing. Ondřej Velek, Vojtěch Zapletal

Hosté:        

Omluveni:  Ing. Bohumil Dvořák

Program:

1)             Schválení programu 31. zasedání KV ZMČ Praha 5

2)             Kontrola zápisu z 30. zasedání KV ZMČ Praha 5

3)             Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5

4)             Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5

5)             Kontrola vymáhání pohledávek za místní poplatky na OOS

6)             Kontrola objednávek na OPP

7)             Různé

 

 ad 1)    Schválení programu 31. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schválil program 31. zasedání  KV ZMČ Praha 5                           

                                                                                                          9 / 0 / 0           

 ad  2/   Schválení zápisu 30. zasedání KV:

            KV schválil zápis z 30. zasedání KV ZMČ Praha 5                                

                                                                                                          9 / 0 / 0           

 ad 3)    Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5:

            Předseda KV informoval členy o kontrole plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 16. 6. 2013 do 15. 7. 2013

            KV vzal na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení RMČ

                                                                                                          9 / 0 / 0           

 

ad 4)    Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5:

 • splnění usnesení č. 21/60/2013/1.1, 22/6/2013/1,1, 24/28/2013/1.1, 24/29/2013/1.1, 25/25/2013/1.1, 25/26/2013/1.1, 25/27/2013/1.1, 25/28/2013/1.1, 25/29/2013/1.1, 25/30/2013/1.1, 25/31/2013/1.1, 25/32/2013/1.1 25/32/2013/1.2, 25/32/2013/1.3, 25/32/2013/2.1, 35/32/2013/2.2, 25/33/2013/1.1, 25/34/2013/1.1, 25/35/2013/1.1, 25/36/2013/1.1, 25/37/2013/1.1, 25/38/2013/1.1, 25/42/2013/1.1, 25/43/2013/1.1, 25/43/2013/1.2, 26/3/2013/1.1, 26/4/2013/1.1, 26/5/2013/1.1, 26/6/2013/1.1, 26/7/2013/1.1, 26/7/2013/1.2, 26/7/2013/1.3, 26/10/2013/1.1, 26/11/2013/1.1, 26/12/2013/1.1, 26/13/2013/1.1, 26/14/2013/1.1, 26/15/2013/1.1, 26/17/2013/1.1, 26/18/2013/1.1, 26/19/2013/1.1, 26/20/2013/1.1, 26/21/2013/1.1, 26/22/2013/1.1, 26/23/2013/1.1, 26/24/2013/1.1, 26/27/2013/1.1, 26/28/2013/1.1, 26/29/2013/1.1, 26/30/2013/1.1, 26/31/2013/1.1, 26/32/2013/1.1, 26/35/2013/1.1, 26/36/2013/1.1, 26/37/2013/1.1, 26/38/2013/1.1, 26/38/2013/1.1, 26/39/2013/1.1, 26/40/2013/1.1, 26/41/2013/1.1, 26/42/2013/1.1, 26/43/2013/1.1, 26/46/2013/1.1, 26/47/2013/1.1, 26/48/2013/1.1, 26/49/2013/1.1 a 26/51/2013/1.1
 • plnění usnesení č. 4/2/2011/1.2 z 30. 6. 2013 na 30. 6. 2014; 23/50/2013/1.1 z 30. 6. 2013 na 31. 8. 2013; 24/5/2013/1.1 z 30. 6. 2013 na 30. 11. 2013; 26/4/2013/2.1 z 31. 7. 2013 na 31. 8. 2013; 26/7/2013/2.1 z 30. 6. 2013 na 15. 9. 2013; 26/8/2013/1.1 z 31. 7. 2013 na 30. 9. 2013; 26/50/2013/2.1 z 31. 7. 2013 na 16. 9. 2013; 26/50/2013/1.1 z 31. 7. 2013 na 30. 9. 2013
 • k usnesení 24/5/2013/1.1 navrhují členové KV, aby součástí jeho plnění bylo mimo jiné i písemné upozornění MHMP na nesouhlas MČ Praha 5 s plánovanou změnou územního plánu hl. m. Prahy

KV schválil kontrolu plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 1. 6. 2013
do 15. 8. 2013                                   
                                                                      

                                                                                              10 / 0 / 0

 ad 5)    Kontrola vymáhání pohledávek na Odboru občanskosprávním:

Kontrola byla zařazena do plánu činnosti výboru na základě upozornění společnosti Nexia AP a. s. na pravděpodobné promlčení pohledávek z titulu neuhrazených pokut
s dobou po splatnosti větší než 5 let. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky ve vymáhání pohledávek z titulu místních poplatků a pokut. Ustanovení zákona
o přestupcích, které stanovovalo pětiletou vymáhací lhůtu, bylo zrušeno s účinností
od 1. 1. 2006.

KV bere na vědomí výsledek kontroly a konstatuje, že se pohledávky z titulu neuhrazených pokut a poplatků za I. pololetí 2013 výrazně zvýšily.

                                                                                                          10 / 0 / 0

 ad 6)    Kontrola objednávek na Odboru propagace a protokolu:

            Odbor propagace a protokolu ÚMČ Praha 5 má v rámci rozpočtu pro rok 2013 schváleny prostředky na výdaje ve výši 12 971 tis. Kč. Za I. pololetí 2013 vystavil odbor objednávky za celkovou částku 2 721 tis. Kč.

Podle směrnice č. 3/2010, pro uzavírání smluv a vystavování objednávek (dále jen Směrnice) objednávky do výše 200 000,- Kč bez DPH jsou schvalovány a následně podepisovány starostou Městské části Praha 5 nebo statutárním zástupcem starosty Městské části Praha 5. Dne 11. 12. 2012 bylo zastupitelstvem MČ Praha 5 schváleno usnesení č. 21/12/2012, kterým bylo zrušeno pověření starosty a místostarosty MČ Praha 5 k zadávání veřejných zakázek do částky 200 000,- Kč bez DPH a zároveň byly starosta Ing. Zelený a místostarosta J. Nedvěd pověřeni zadáváním veřejných zakázek do výše 100 000,- Kč bez DPH. Směrnice nebyla v tomto smyslu aktualizována.

Ke kontrole bylo vybráno 10 objednávek týkajících se šetření mezi obyvateli Prahy 5, propagačních a dárkových předmětů, pietních věnců atp.

Návrh usnesení:

 1. KV konstatuje, že pravidelné šetření mezi obyvateli Prahy 5 by mělo být k dispozici všem zastupitelům MČ Praha 5
 2. KV upozorňuje na rozpor mezi platnou směrnicí č. 3/2010, pro uzavírání smluv a vystavování objednávek a usnesením ZMČ Praha 5 č. 21/12/2012 z 11. 12. 2013
 3. KV konstatuje, že za současné finanční situace Městské části Praha 5 jsou mnohé z objednávek Odboru propagace a protokolu zbytné a doporučuje, aby se při sestavování rozpočtu na rok 2014 tato částka výrazně snížila.
 4. KV konstatuje, že zejména u propagačních předmětů není jasné, jakým klíčem jsou rozdělovány a jejich počet je v některých případech nadhodnocený (např. 142 šátků a 147 kravat, 420 lahví dovozového vína, 6 000 bloků)
 5. KV konstatuje, že objednávky jsou vystavovány těsně pod hranicí 100 000,- Kč bez DPH

KV odkládá projednání výsledků kontroly na příští zasedání a ukládá předsedovi výboru pozvat na příští zasedání vedoucí Odboru propagace a protokolu
Mgr. Janu Vanišovou

                                                                                                          10 / 0 / 0

 ad 7)    Různé:

 • k výsledkům kontroly realizace plánu oprav za rok 2012 bylo Odborem majetku sděleno, že k prodloužení termínu dokončení prací došlo z následujících důvodů:
 • v objektu El. Peškové 333/7 z důvodu přerušení prací na 21 dní s tím, že zhotovitel navrhoval provedení víceprací – instalaci aktivního hromosvodu a protisněhového systému. Mezi zhotovitelem a MČ Praha 5 ale nedošlo k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, která by řešila změnu termínu nebo provedení dodatečných prací v objektu El. Peškové.

KV doporučuje, aby veškeré změny smluvních podmínek byly prováděny písemně, jak je zakotveno ve smlouvě o dílo.

                                                                                                          10 / 0 / 0

 •  k opravě vnější omítky v objektu Zubatého 10 sdělil Odbor majetku, že až po zahájení prací bylo zjištěno rozsáhlejší poškození omítky, než bylo řešeno v projektu. Po odstranění části omítky byly dále zjištěny sgrafity s květinovým motivem a byla zaslána žádost památkářům o návrh řešení opravy. Dodavatelem díla byla vystavena zálohová faktura ve výši 780 000,- Kč.

KV ukládá předsedovi výboru zajistit do příštího zasedání informace o uhrazení zálohové faktury a o případném vyhlášení nového výběrového řízení na opravu omítky v Zubatého 10.

                                                                                                          10 / 0 / 0

 •  příští zasedání KV se koná 7. října 2013

 

 V Praze dne 5. 9. 2013

 Zapsala:   Ivana Buková, tajemnice KV

  

Zápis ověřil:

                                                                                   Bc. Lukáš Herold, předseda KV ZMČ P5

Přečteno: 2437x
Publikováno: 17.02.2014, poslední změna: 17.02.2014
Autor: Odbor interního auditu a kontroly
Vytisknout