Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Kontrolní výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání kontrolního výboru - 2002 až 2014 šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2013

 
 
 

Zápis z 29. zasedání KV dne 10. 6. 2013

Zápis č. 29

ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen KV) konaného dne 10. 6. 2013

Přítomni:    Bc. Lukáš Herold, RNDr. Miroslav Škaloud, Adam Holub, Mgr. Diana Bubníková, Karel Novotný, Ing. Michal Pavel, Ing. Ondřej Velek, Vojtěch Zapletal

Hosté:         Ing. Petr Haluza, Roman Sedlák

Omluveni:  Mgr. Martina Atlasová, Ing. Bohumil Dvořák, Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D.

Program:

1)             Schválení programu 29. zasedání KV ZMČ Praha 5

2)             Oficiální korespondence mezi MČ Praha 5 a TCP Praha za rok 2012

3)             Kontrola zápisu z 28 zasedání KV ZMČ Praha 5

4)             Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5

5)             Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5

6)             Kontrola vybraných investičních akcí za rok 2012

7)             Kontrola výkonu správy v souladu s mandátní smlouvou – Medifin s. r. o.

8)             Kontrola realizace plánu oprav za rok 2012

9)             Různé

ad 1)    Schválení programu 29. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schválil program 29. zasedání  KV ZMČ Praha 5                           

                                                                                              6 / 0 / 0           

 

ad 2)    Oficiální korespondence mezi MČ Praha 5 a TCP Praha za rok 2012:

            Vedoucí Odboru obchodních aktivit Ing. Haluza podal informace o korespondenci,  která v roce 2012 probíhala mezi společností TCP a MČ Praha 5 podle podacího deníku v informačním systému GINIS. Z dopisů, zaslaných MČ Praha 5 v uvedeném období, byly určeny zaměstnancům ÚMČ Praha 5 pouze tři dokumenty a na všechny bylo v řádném termínu odpovězeno. Spolu s přehledem došlé a odeslané pošty mezi TCP a MČ předal kontrolnímu výboru seznam nákladů na havarijní opravy, které dle jejich názoru TCP vynaložilo v areálu Na Žvahově v letech 2006-2011.

            KV vzal na vědomí informace o korespondenci mezi TCP a MČ Praha 5                                                                                         8 / 0 / 0

 

 ad  3)   Schválení zápisu 28. zasedání KV:

            KV schválil zápis z 28. zasedání KV ZMČ Praha 5                                

                                                                                              8 / 0 / 0

 

 

ad 4)    Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5:

            Předseda KV informoval členy o kontrole plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 16. 4. 2013 do 15. 5. 2013

            KV vzal na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení RMČ

                                                                                              8 / 0 / 0           

ad 5)    Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5:

 • splnění usnesení č. 21/60/2012/1.1, 24/7/2013/1.1, 24/25/2013/1.1, 24/31/2013/1.1, 25/5/2013/1.1, 25/6/2013/1.1, 25/7/2013/1.1, 25/8/2013/1.1, 25/9/2013/1.1, 25/10/2013/1.1, 25/11/2013/1.1 25/12/2013/1.1, 25/13/2013/1.1, 25/14/2013/1.1, 25/15/2013/1.1, 25/16/2013/1.1, 25/17/2013/1.1, 25/18/2013/1.1, 25/19/2013/1.1, 25/20/2013/1.1 a 25/21/2013/1.1
 • odložení usnesení č. 23/39/2013/1.1 z 31. 5. 2013 na 20. 6. 2013, 23/39/2013/1.2 z 31. 5. 2013 na 20. 6. 2013, 24/28/2013/1.1 z 31. 5. 2013 na 30. 6. 2013, 24/29/2013/1.1 z 31. 5. 2013 na 30. 6. 2013

KV schválil kontrolu plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 1. 5. 2013 do
31. 5. 2013                            
                       

                                                                                              8 / 0 / 0

 

 ad 6)    Kontrola vybraných investičních akcí za rok 2012:

            Ke kontrole investičních akcí za rok 2012 byly vybrány Podzemní kontejnery v ul. Újezd, Rekonstrukce centrální části parku Sady Na Skalce a Výstavba sportovní haly na squash ve FZŠ Barrandov.

            Dodavatelem služeb při realizaci akce Podzemní kontejnery na Újezdě byla usnesením RMČ Praha 5 č. 35/1476/2012 schválena společnost AZ-Profil, s. r. o.. Stavba byla předána i dokončena v termínech stanovených smlouvou. Uvedené smlouvě odpovídaly také celkové náklady ve výši 2.633.102 Kč vč. DPH. V rozporu s projektovou dokumentací byl povrch v okolí kontejnerů z tartanového koberce. Dle zhotovitele nelze na osazený typ podzemních kontejnerů osadit žulovou dlažbu, protože by tím mohlo dojít k přetížení kontejneru.

            Rekonstrukce centrální části parku Sady Na Skalce byla provedena společností BONKA, s. r. o., a to na základě usnesení RMČ Praha 5 č. 13/500/2012. V průběhu rekonstrukce byl zjištěn nevyhovující stav skalní stěny v parku a z důvodu její opravy došlo k navýšení celkových nákladů akce na částku 6.841.793 Kč vč. DPH. K předání dokončeného díla došlo řádném termínu dle smlouvy.

            Usnesením RMČ Praha 5 č. 34/1430/2012 byla schválena realizátorem akce FZŠ Barrandov – Výstavba sportovní haly na squash firma EPL, s. r. o.. Dílo bylo dokončeno v termínu stanoveném smlouvou, při předání díla byly zjištěny nedodělky (terénní úpravy, vnější omítky, osazení žebříku), které do dnešního dne nebyly z důvodu klimatických podmínky odstraněny. Závěrečná faktura (včetně uvolnění pozastávek) bude vystavena až po kolaudaci.

            KV vzal na vědomí zprávu o kontrole vybraných investičních akcí za rok 2012                                                                                           8 / 0 / 0

 

ad 7)    Kontrola výkonu správy v souladu s mandátní smlouvou – Medifin s. r. o.:

            Vzhledem k tomu, že nebytové prostory v areálu polikliniky Kartouzská jsou v současné době pronajaty pouze společnosti Medifin s. r. o., pozbyla mandátní smlouva o správě majetku k 31. 12. 2012 platnosti. Kontrola byla proto zaměřena na dodržování podmínek nájemní smlouvy.

            Společnost Medifin s. r. o. pronajímá nebytové prostory v Poliklinice Kartouzská v souladu s nájemní smlouvou lékařům z vybraných oborů medicíny. Všechny podnájemní smlouvy jsou před uzavřením schvalovány MČ Praha 5. Medifin dále zajišťuje na vlastní náklady drobné opravy a údržbu pronajaté nemovitosti.

            Kontrolou nebylo zjištěno porušení nájemní smlouvy.

            KV vzal na vědomí zprávu o kontrole správy polikliniky Kartouzská                                                                                                            8 / 0 / 0

ad 8)    Kontrola realizace plánu oprav za rok 2012:

            Dle rozpočtu byly pro rok 2012 plánovány opravy v celkové výši 20 700 tis. Kč. Ze 14 oprav zařazených do plánu bylo v uvedeném období realizováno 5 projektů. Ke kontrole byly vybrány akce:

 • Ženské domovy Radlická: oprava zábradlí na střeše a střešní krytina
 • El. Peškové 7: oprava střechy a souvisejících konstrukcí

KV schválil provedení kontroly u výše uvedených oprav a ukládá předsedovi výboru předložit na příštím zasedání výsledky kontroly                                                                                                                                 8 / 0 / 0

 

 ad 9)    Různé:

 • předseda výboru předložil přítomným návrh plánu činnosti KV pro II. pololetí 2013 – viz příloha

KV schválil plán činnosti na II. pololetí 2012 a ukládá předsedovi výboru předložit jej na nejbližším zasedání ZMČ Praha 5

                                                                                                     8 / 0 / 0

 • termíny zasedání výboru v II. pololetí 2013:

                              22. 7. 2013

                                2. 9. 2013

                              7. 10. 2013

                              4. 11. 2013

                              2. 12. 2013

 • předseda seznámil přítomné s výzvou společnosti Geosan Sigma, adresovanou MČ Praha 5 ohledně součinnosti na rozpracovaném projektu výstavby startovacích bytů

      KV ukládá předsedovi výboru rozeslat dopis společnosti Geosan Sigma členům výboru

                                                                                              8 / 0 / 0

 

 V Praze dne 12. 6. 2013

 Zapsala:   Ivana Buková, tajemnice KV

 Zápis ověřil:

                                                                                   Bc. Lukáš Herold, předseda KV

 

 

Příloha

 

PLÁN ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 5

NA 2. POLOLETÍ 2013

 

 

Činnost kontrolního výboru ZMČ Praha 5 bude v souladu se zákonem 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, vycházet:

 • ze zákonem dané povinnosti kontrolovat usnesení rady a zastupitelstva
 • z Plánu činnosti výboru, schváleného Zastupitelstvem MČ Praha 5
 • z konkrétních úkolů, uložených kontrolnímu výboru Zastupitelstvem MČ Praha 5
 • z podnětů zastupitelů a občanů MČ Praha 5

 

 

ČERVENEC

 

Zpráva o činnosti KV za I. pololetí roku 2013

                Kontrola hospodaření CSOP

 

SRPEN

 

Kontrola objednávek do 100 tis. Kč

Kontrola vymáhání pohledávek z titulu neuhrazených pokut a poplatků na Odboru občanskosprávním dle zprávy o přezkoumání hospodaření 2012

 

ZÁŘÍ

 

Kontrola vyřizování petic  za I. pololetí 2013

Kontrola údržby zeleně ve správě MČ Praha 5 společností Centra a. s.

 

ŘÍJEN

 

Kontrola způsobu zadávání veřejných zakázek

Kontrola vyřizování stížností za I. pololetí 2013

 

LISTOPAD

 

Kontrola nezaúčtovaných záloh a nadhodnocení majetku dle zprávy o přezkoumání hospodaření 2012

Kontrola údržby veřejných prostranství ve správě MČ Praha 5

 

PROSINEC

 

Kontrola dodržování plánu prodeje bytů

Kontrola vyřizování interpelací za I. pololetí 2013

 

 

PRŮBĚŽNĚ

 

Kontrola plnění usnesení Rady MČ Praha 5

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5

Řešení stížností, adresovaných KV ZMČ Praha 5

 

Přečteno: 2515x
Publikováno: 17.06.2013, poslední změna: 03.10.2013
Autor: Odbor interního auditu a kontroly
Vytisknout