Zápis z 28. zasedání KV dne 13. 5. 2013

Zápis č. 28

ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen KV) konaného dne 13. 5. 2013

 

 Přítomni:    Bc. Lukáš Herold, Adam Holub, Mgr. Diana Bubníková, Karel Novotný,
Ing. Michal Pavel, Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D., Ing. Ondřej Velek, Vojtěch Zapletal

Hosté:         Ing. Petr Haluza

Omluveni:  RNDr. Miroslav Škaloud, Mgr. Martina Atlasová, Ing. Bohumil Dvořák,

 

Program:

1)             Schválení programu 28. zasedání KV ZMČ Praha 5

2)             Kontrola zápisu z 27 zasedání KV ZMČ Praha 5

3)             TCP – plnění mandátní smlouvy s Centrou a. s.; korespondence mezi TCP a MČ Praha 5 týkající se finančních závazků

4)             Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5

5)             Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5

6)             Kontrola hospodaření s vybranými neinvestičními prostředky

7)             Různé

 

ad 1)    Schválení programu 28. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schválil program 28. zasedání  KV ZMČ Praha 5                           

                                                                                              7 / 0 / 0           

 ad  2)   Schválení zápisu 27. zasedání KV:

            KV schválil zápis z 27. zasedání KV ZMČ Praha 5                                

                                                                                              7 / 0 / 0

 ad 3)    TCP – plnění mandátní smlouvy s Centrou a. s.; korespondence mezi TCP a MČ Praha 5 týkající se finančních závazků:

            Ohledně plnění mandátní smlouvy ve věci provozování kotelny v areálu Na Žvahově zaslala vyjádření jménem společnosti Centra a. s. ředitelka Divize správy nemovi-
tostí II Mgr. Dagmar Šwarzová.

            Vedoucí odboru obchodních aktivit Ing. Haluza informoval přítomné o současné situaci mezi MČ Praha 5 a TCP ohledně vzájemné korespondence, dále vysvětlil otázky spojené se zálohami za služby a nájemným.

  1. 1.      KV vzal na vědomí informace vedoucího odboru obchodních aktivit Ing. Haluzy
  2. 2.      KV ukládá předsedovi výboru předložit přehled oficiální korespondence (dle spisové služby v IS GINIS) mezi úřadem MČ Praha 5 a TCP za uplynulý rok

                                                                                                          8 / 0 / 0           

  

ad 4)    Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5:

            Předseda KV informoval členy o kontrole plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 1. 4. 2013 do 15. 4. 2013

            KV vzal na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení RMČ

                                                                                                          8 / 0 / 0           

ad 5)    Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5:

KV schválil kontrolu plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 1. 4. 2013 do
30. 4. 2013                            
                       

                                                                                              8 / 0 / 0

 ad 6)    Kontrola hospodaření s vybranými neinvestičními prostředky:

Mimo grantové programy poskytla Městská část v roce 2012 formou daru neinvestiční příspěvky ve výši 2 950 134,- Kč a formou spolupořadatelství 3 488 000,- Kč. Ke kontrole byly vybrány následující projekty:

Kontrolou nebyly zjištěny vážnější nedostatky, všechny projekty byly řádně vyúčtovány (kromě CSOP, kdy byl příspěvek poskytnut formou navýšení rozpočtu a akce proto závěrečnému vyúčtování nepodléhá) v souladu s uzavřenými smlouvami.

            KV vzal na vědomí zprávu o kontrole hospodaření s vybranými neinvestičními prostředky                                                                      

                                                                                                          8 / 0 / 0

 ad 7)    Různé:

      příští zasedání KV ZMČ Praha 5 se koná dne 10. 6. 2013

 V Praze dne 20. 5. 2013

 Zapsala:   Ivana Buková, tajemnice KV

 Zápis ověřil:

                                                                                   Bc. Lukáš Herold, předseda KV

 

 

Přečteno: 2411x
Publikováno: 24.05.2013, poslední změna: 03.10.2013
Autor: Odbor interního auditu a kontroly