Zápis z 24. zasedání KV dne 14. 1. 2013

Zápis č. 24

ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen KV) konaného dne 14. 1. 2013

 

 

Přítomni:    Bc. Lukáš Herold, RNDr. Miroslav Škaloud, Mgr. Diana Bubníková, Adam Holub, Mgr. Martina Atlasová, Karel Novotný, Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D.,
Ing. Ondřej Velek

Hosté:         Ing. Marek Kratochvíl

Omluveni:  Ing. Bohumil Dvořák, Ing. Michal Pavel, Vojtěch Zapletal

 

Program:

1)             Schválení programu 24. zasedání KV ZMČ Praha 5

2)             Kontrola zápisu z 23. zasedání KV ZMČ Praha 5

3)             Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5

4)             Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5

5)             Kontrola hospodaření Informačního centra Praha 5 o. p. s.

6)             Zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 5 za II. pololetí 2012

7)             Různé

 

  

ad 1)    Schválení programu 24. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schválil program 24. zasedání  KV ZMČ Praha 5                           

                                                                                                          6 / 0 / 0           

 

ad  2/   Schválení zápisu 23. zasedání KV:

            Na základě připomínek byly do zápisu doplněny následující body:

            KV schválil zápis z 23. zasedání KV ZMČ Praha 5 s výše uvedenými připomínkami                       

                                                                                                          7 / 0 / 0           

 

ad 3)    Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5:

            Předseda KV informoval členy o kontrole plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 16. 11. 2012 do 31. 12. 2012

            KV vzal na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení RMČ

                                                                                                          7 / 0 / 0           

 

ad 4)    Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5:

Kontrolou plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 28. 11. 2012 do 31. 12. 2012 bylo zjištěno:

9/64/2007/1.1 z 31. 12. 2012 na 31. 12. 2013

14/40/2008/2.1 z 31. 12. 2012 na 31. 08. 2013

4/2/2011/1.1 z 31. 12. 2012 na 30. 04. 2013

18/25/2012/2.1 z 31. 12. 2012 na 31. 1. 2013

20/7/2012/1.1 z 31. 12. 2012 na 28. 2. 2013

21/47/2012/1.1 z 31. 12. 2012 na 31. 01. 2013

KV vzal na vědomí kontrolu plnění usnesení ZMČ a odkládá její projednání na příští zasedání výboru                                                          

                                                                                              8 / 0 / 0

 

 

ad 5)    Kontrola hospodaření Informačního centra Praha 5 o. p. s. (dle Plánu činnosti KV ZMČ Praha 5 na II. pololetí 2012):

Předseda výboru seznámil přítomné s výsledky kontroly hospodaření Informačního centra: ke kontrole nebyly předloženy všechny požadované dokumenty z důvodu jejich předání externí účetní firmě. Z předložených dokladů nebyly zjištěny závažné nedostatky.

            KV vzal na vědomí zprávu o kontrole                  

                                                                                                          8 / 0 / 0

 

ad 6)    Zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 5 v II. pololetí 2012:

Na základě připomínek byla zpráva o činnosti KV upravena následujícím způsobem:

KV schválil zprávu o činnosti KV ZMČ Praha 5 za II. pololetí 2012 s uvedenými připomínkami a ukládá předsedovi výboru předložit ji na nejbližším zasedání ZMČ Praha 5

                                                                                                          7/  0 / 1

 

 

 

ad 7)    Různé:

 

 

 V Praze dne 16. 1. 2013

 Zapsala:   Ivana Buková, tajemnice KV

 

 

 Zápis ověřil:

  

                                                                                  Bc. Lukáš Herold, předseda KV

 

 

Přečteno: 3516x
Publikováno: 06.02.2013, poslední změna: 06.02.2013
Autor: Odbor interního auditu a kontroly