Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Kontrolní výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání kontrolního výboru - 2002 až 2014 šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2013

 
 
 

Zápis z 24. zasedání KV dne 14. 1. 2013

Zápis č. 24

ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen KV) konaného dne 14. 1. 2013

 

 

Přítomni:    Bc. Lukáš Herold, RNDr. Miroslav Škaloud, Mgr. Diana Bubníková, Adam Holub, Mgr. Martina Atlasová, Karel Novotný, Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D.,
Ing. Ondřej Velek

Hosté:         Ing. Marek Kratochvíl

Omluveni:  Ing. Bohumil Dvořák, Ing. Michal Pavel, Vojtěch Zapletal

 

Program:

1)             Schválení programu 24. zasedání KV ZMČ Praha 5

2)             Kontrola zápisu z 23. zasedání KV ZMČ Praha 5

3)             Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5

4)             Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5

5)             Kontrola hospodaření Informačního centra Praha 5 o. p. s.

6)             Zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 5 za II. pololetí 2012

7)             Různé

 

  

ad 1)    Schválení programu 24. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schválil program 24. zasedání  KV ZMČ Praha 5                           

                                                                                                          6 / 0 / 0           

 

ad  2/   Schválení zápisu 23. zasedání KV:

            Na základě připomínek byly do zápisu doplněny následující body:

 • Kontrola transparence výsledků darů a grantů za rok 2012 v Plánu činnosti KV ZMČ Praha 5 na I. pololetí 2013 (Příloha č. 1 zápisu)
 • termíny v návrhu revokace usnesení č. 18/25/2012 v bodě 4): „ZMČ Praha 5 ukládá členu rady M. Šestákovi zpřístupnit kompletní audit školství
  do 15. 12. 2012 a zveřejnit schválenou koncepci udržitelného rozvoje školství MČ Praha 5 do 31. 3. 2013“
 • Zpráva o kontrole poskytnutých grantů a darů v roce 2011 jako příloha č. 2 k zápisu
 • úkol „KV ukládá předsedovi výboru předložit zprávu o kontrole zastupitelstvu MČ Praha 5 v rámci bodu „Informace z výborů ZMČ“ na nejbližším zasedání“ dál trvá

            KV schválil zápis z 23. zasedání KV ZMČ Praha 5 s výše uvedenými připomínkami                       

                                                                                                          7 / 0 / 0           

 

ad 3)    Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5:

            Předseda KV informoval členy o kontrole plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 16. 11. 2012 do 31. 12. 2012

            KV vzal na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení RMČ

                                                                                                          7 / 0 / 0           

 

ad 4)    Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5:

Kontrolou plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 28. 11. 2012 do 31. 12. 2012 bylo zjištěno:

 • splnění usnesení č. 15/16/2012/1.1, 16/23/2012/1.1, 17/12/2012/1.1, 17/13/2012/1.1, 19/32/2012/1.1, 19/32/2012/1.2, 19/33/2012/1.1, 19/43/2012/1.1, 20/3/2012/1.1, 20/5/2012/1.1, 20/6/2012/1.1, 20/28/2012/1.1, 20/28/2012/1.2, 20/28/2012/1.3, 20/38/2012/1.1, 20/39/2012/1.1, 20/40/2012/1.1, 20/41/2012/1.1, 21/2/2012/1.1, 21/15/2012/1.1, 21/16/2012/1.1, 21/17/2012/1.1, 21/18/2012/1.1, 21/19/2012/1.1, 21/20/2012/1.1, 21/21/2012/1.1, 21/22/2012/1.1, 21/23/2012/1.1, 21/24/2012/1.1, 21/25/2012/1.1, 21/26/2012/1.1, 21/27/2012/1.1, 21/28/2012/1.1, 21/29/2012/1.1, 21/30/2012/1.1, 21/31/2012/1.1, 21/32/2012/1.1, 21/33/2012/1.1, 21/34/2012/1.1, 21/35/2012/1.1, 21/36/2012/1.1, 21/37/2012/1.1, 21/38/2012/1.1, 21/39/2012/1.1, 21/40/2012/1.1, 21/41/2012/1.1, 21/42/2012/1.1, 21/43/2012/1.1, 21/44/2012/1.1, 21/45/2012/1.1, 21/46/2012/1.1, 21/46/2012/1.2, 21/48/2012/1.1, 21/52/2012/1.1, 21/56/2012/1.1, 21/57/2012/1.1, 21/58/2012/1.1, 21/59/2012/1.1, 21/62/2012/1.1 a 21/63/2012/1.1
 • odložení usnesení č.

9/64/2007/1.1 z 31. 12. 2012 na 31. 12. 2013

14/40/2008/2.1 z 31. 12. 2012 na 31. 08. 2013

4/2/2011/1.1 z 31. 12. 2012 na 30. 04. 2013

18/25/2012/2.1 z 31. 12. 2012 na 31. 1. 2013

20/7/2012/1.1 z 31. 12. 2012 na 28. 2. 2013

21/47/2012/1.1 z 31. 12. 2012 na 31. 01. 2013

KV vzal na vědomí kontrolu plnění usnesení ZMČ a odkládá její projednání na příští zasedání výboru                                                          

                                                                                              8 / 0 / 0

 

 

ad 5)    Kontrola hospodaření Informačního centra Praha 5 o. p. s. (dle Plánu činnosti KV ZMČ Praha 5 na II. pololetí 2012):

Předseda výboru seznámil přítomné s výsledky kontroly hospodaření Informačního centra: ke kontrole nebyly předloženy všechny požadované dokumenty z důvodu jejich předání externí účetní firmě. Z předložených dokladů nebyly zjištěny závažné nedostatky.

            KV vzal na vědomí zprávu o kontrole                  

                                                                                                          8 / 0 / 0

 

ad 6)    Zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 5 v II. pololetí 2012:

Na základě připomínek byla zpráva o činnosti KV upravena následujícím způsobem:

 • do bodu 7) byl doplněn datum, kdy bylo zastupitelstvu MČ Praha 5 doporučeno aktualizovat jednací řád výborů
 • zpráva byla rozšířena o provedenou kontrolu transparence výsledků darů a grantů za rok 2012

KV schválil zprávu o činnosti KV ZMČ Praha 5 za II. pololetí 2012 s uvedenými připomínkami a ukládá předsedovi výboru předložit ji na nejbližším zasedání ZMČ Praha 5

                                                                                                          7/  0 / 1

 

 

 

ad 7)    Různé:

 • předseda informoval přítomné o ukončení pracovního poměru vedoucího Odboru majetku a investic – z tohoto důvodu nebylo možné splnit úkol z minulého zasedání výboru ohledně opravy fasády ve Vltavské 12
 • příští zasedání KV ZMČ Praha 5 se koná dne 4. 2. 2013

 

 

 V Praze dne 16. 1. 2013

 Zapsala:   Ivana Buková, tajemnice KV

 

 

 Zápis ověřil:

  

                                                                                  Bc. Lukáš Herold, předseda KV

 

 

Přečteno: 3515x
Publikováno: 06.02.2013, poslední změna: 06.02.2013
Autor: Odbor interního auditu a kontroly
Vytisknout