Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Kontrolní výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání kontrolního výboru - 2002 až 2014 šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2007

 
 
 

Zapis KV ze dne 28.11.2007

Zápis č. 10 schůze Kontrolního výboru ZMČ P5, v náhradním  termínu 28. 11. 2007 (14.11 pro omluvenou nepřítomnost (místnost 330)

Přítomni členové KV: ing. O. Velek, B. Altner, J. Bartoš,  J. Hlaváček, A. Kohout, PhDr. M. Kudrys, R. Peterková
Omluvena: E. Kalhousová , Neomluven: M.Tuček
Hosté: J. Kulasová (ved. OKO), RNDr. J. Martinec, CSc. (zastupitel), L.Budín (zastupitel), ing. J.Vitha (zastupitel)

Zahájení schůze: 17.00 hod.

O.Velek  konstatoval, že pro omluvu 7 členů (B. Altner, J. Bartoš,  J. Hlaváček, A. Kohout, M. Kudrys, E. Kalhousová, M.Tuček) nemohl být 10.KV konán v ohlášeném termínu a svolal ho na 28.11. 2007
Některé podkladové materiály byly rozeslány předem, pracnější přehledy kontroly úplnosti informací budou po dopracování zaslány s 10.zápisem.

Navržený program:
1) Kontrola zápisu č. 9 a schválení programu 10. KV
2) Kontrola zveřejnění odpovědí zastupitelů na interpelace (případ 19)
3) Kontrola zveřejnění pololetní zprávy Rady o své činnosti (podle §94 a §70 zák.131/2000 Sb.) (případ 20)
4) Kontrola zveřejňování a zasílání programů a zápisů z jednání výborů (článek 2 odst.2 a 7 JŘ) (případ 21)
5) Kontrola zveřejňování grantů, darů a smluv na www.praha5.cz (případ 22)
6) Kontrola odpovědi starosty na dotaz veřejnosti (případ 4-Zubatého 1)
7) Informace - právní názor MHMP na interpelace na ZMČ 28.6.(případ 16) a na kontrolu dodržování jednacího řádu výboru resp. neschváleného hlasování per rollam (případ 15)
8) Informace o výsledku kontroly placení nájmu za využívání objektu v Prokopském údolí (případ 13)
9) Informace o nerespektování usnesení zastupitelstva firmou Geosan a Radou MČ (případ 3 – památková lokalita Budánka)
10) Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 od 14.9.2007 do 6.12.2007
11) Různé (protikorupční linky v Praze, termíny KV v 1.pololetí  2008)

Ad1) Kontrola zápisu a schválení programu 10. KV
Zápis č. 9 ze schůze KV dne 17. 10. 2007 byl schválen bez připomínek. 6/0/0
V programu M. Kudrys navrhl vypustit bod 9. O.Velek vysvětlil důvody zařazení. Program 10. schůze KV byl schválen s vypuštěním bodu 9.  6/1/0 (Velek proti)

Ad2) Kontrola zveřejnění odpovědí zastupitelů na interpelace (případ 19)
O.Velek komentoval dříve rozeslanou tabulku odpovědí na podané interpelace na webu - aktualizace provedená tajemnicí KV ukazuje v řadě případů pozdní zveřejnění nebo chybějící  odpovědi. O. Velek navrhl usnesení: KV vyzývá zastupitele, kteří nemají zveřejněné odpovědi konkrétně J.Matouška, M.Jančíka, M.Tučka o dodržování zákona č. 131/2000 Sb. zák. o hl.m.Praze.  M Kudrys podal protinávrh opakovat  usnesení z 9.KV: KV připomíná zastupitelům povinnost dodržovat termíny odpovědí na interpelace. 5/2/0 (Velek, Peterková proti)

Ad3) Kontrola zveřejnění pololetní zprávy Rady o své činnosti -  (případ 20)
Podle ustanovení § 94 a §70 zák. č.131/2000 Sb. o hl. m. Praze má Rada podávat pololetně na zasedání zastupitelstva zprávu o své činnosti. Zpráva měla být předložena na 8.zasedání ZMČ Prahy 5 dne 13.9.2007. O.Velek  navrhl usnesení  KV upozorňuje Radu, aby dodržovala termíny dané zákonem 131/2000 Sb o hl.m.Praze k podání pololetní zprávy o své činnosti. 7/0/0

Ad4) Kontrola zveřejňování a zasílání programů a zápisů z jednání výborů (článek 2 odst.2 a 7 JŘ) (případ 21)
Protože O. Velek identifikoval v minulém období problémy se zveřejňováním programů, včasným zasíláním pozvánek (podle článku 2 JŘ ZMČ resp. výborů)a zveřejňováním zápisů (např. protikorupčního výboru) požádal o kontrolu tajemnici KV. Tajemnice KV informovala, že podle prvé analýzy zápisy komisí a výborů jsou na webu zveřejňovány správně. O.Velek vyjádřil pochybnost a požádal o přípravu přehledné tabulky veřejné kontroly práce orgánů (termíny, programy, zápisy). M.Kudrys a B Altner navrhli usnesení: KV bere na vědomí informaci tajemnice KV.  6/1/0 (Velek proti)

Ad5) Kontrola zveřejňování grantů, darů a smluv na www.praha5.cz (případ 22)
O.Velek identifikoval u některých grantových schémat financovaných Radnicí Prahy 5 v minulých letech nedostatky ve zveřejnění zadání, kritérií výběru, vlastním procesu výběru a zdůvodnění zamítnutí projektů, dále u konkrétních projektů chybějící zveřejnění závěrečné zprávy. Dle O.Velka nejsou informace na webu dostatečné pro veřejnou kontrolu financí a procesu rozhodování také u darů schvalovaných RMČ/ZMČ - jako příklad uvedl schválení daru MOTORLETU na projekt „Fotbal ANO drogy NE“, kde finance daru sloužily např. na  „odvoz suti“. M.Kudrys doporučil podat v této věci interpelaci na zasedání zastupitelstva. J.Hlaváček komentoval důvody, proč například některé organizace mimo Prahu 5 (útulky zvířat) dar resp. grant neobdržely. Pracovnicemi OKO byla provedena kontrola zveřejňování grantů, darů a smluv zveřejněných na www.praha5.cz v letech 2004 až 2007 (viz přílohy).

Ad6Kontrola odpovědi starosty na dotaz veřejnosti (případ 4-Zubatého 1)
Podle ústní informace ze  sekretariátu starosty a OOA starosta neodpověděl občanům Zubatého 1 na jejich žádost o kopie výpisů zaplacení kupní ceny domu firmou Denica.
O.Velek obdržel 28.11. od starosty odpověď datovanou 8.11. na interpelaci podanou 13.9., která s případem volně souvisí.
Tajemnice KV vyžádá pro KV písemnou informaci ze sekretariátu starosty, z jakého důvodu nebylo občanům odpovězeno.

Ad7) Informace- právní názor MHMP k hlasování per rollam (případ 15)
Tajemnice KV obdržela z MHMP Odbor legislativní a právní od JUDr. Lenky Danielisové ředitelka odboru doplněné právní stanovisko MHMP k hlasování per rollam na FV (Č.j. MHMP/leg/845/2007  z 18. 10.2007 a  Čj.  MHMP/leg/952/2007 z 23.11.2007)

… k Vaší žádosti o právní názor ke stížnosti na porušení jednacího řádu výboru zastupitelstva městské části Praha 5 sdělujeme: Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 5 kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory (§78 odst. 5 písm. b) ve spojení s § 100 odst. l zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb.). Jednací řád výboru zastupitelstva městské části Praha 5 právním předpisem není (jde o vnitřní předpis), a proto jeho dodržování nepřísluší kontrolnímu výboru zastupitelstva městské části Praha 5 kontrolovat. …
 …. Právní předpisy s celostátní působností jsou právně vymezeny v § 1 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních  smluv, ve znění zákona č. 380/2005 Sb. Jde o ústavní zákony, zákony, zákonná opatření Senátu, nařízení vlády a vyhlášky. Jednací řád  výboru zastupitelstva městské části Praha 5 není obsažen v žádném z uvedených celostátních předpisů.
Právní předpisy hlavního města Prahy jsou právně vymezeny v §45 odst.1 zákona č. 131/200 Sb o hlavním městě Praze. Jde o obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy a nařízení hlavního města Prahy. Jednací řád výboru zastupitelstva městské části Praha 5 není obsažen ani v žádném uvedených právních předpisů hlavního města Prahy.

Dle názoru M.Kudryse nemá KV právo kontrolovat dodržování vnitřních předpisů - kontrolovat dodržování JŘ orgánů MČ dle něj může jen zastupitelstvo MČ a je třeba stížnost na porušování JŘ výborem předložit na jednání zastupitelstva MČ. Na dotaz L.Budína kdo kontroluje porušování jednacího řádu zastupitelstva vyjádřil M.Kudrys svůj názor, že jednací řád zastupitelstva kontroluje zase zastupitelstvo. R.Peterková a O.Velek upozornili na logické vady stanoviska právního odboru MHMP a předseda KV ho nechá posoudit na odboru kontroly MV ČR a nezávislými právními experty.

Ad8)Informace o výsledku kontroly placení nájmu a využívání objektu v Prokopském údolí (případ 13)
Na 9.KV dne 17.10. ustavená malá komise KV (E.Kalhousová, M.Tuček, J.Hlaváček) objekt nenavštívila ani nepřipravila pro KV přehled placení nájmu a využívání budovy v Prokopském údolí, protože dle J.Hlaváčka KV neschválil pro komisi žádný termín úkolu. Předseda KV upřesnil, že kontrola měla proběhnout bez prodlení nejpozději do řádného termínu 10.KV 14.11. (pro neúčast 7 členů odložený na  28.11.) a komise tedy úkol nesplnila. KV se seznámil s odpovědí Jitky Matouškové, manželky předsedy Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí pana Josefa Matouška (Pražského 661, Praha 5) na interpelaci. Tajemnice KV nechala připravit přehled dotací Společnosti z Prahy 5 od MČ Praha 5 v letech 1996-2007.

ROK DAR ČÁSTKA
1996 finanční příspěvek 5 000,00 Kč
1998 grant "Vánoční strom" 7 000,00 Kč
2003 Kdo si hraje, nezlobí 12 000,00 Kč
2005 Grant "Místo pro život a ekologické programy" 50 000,00 Kč
2005 Grant na podporu uměleckých souborů a kulturních zařízení 25 000,00 Kč
2006 Grant "Místo pro život a ekologické programy" 30 000,00 Kč
2006 Grant na podporu projektů oživujících kulturní život 18 000,00 Kč
2007 Grant na podporu projektů oživujících kulturní život 25 000,00 Kč
CELKEM   172 000,00 Kč
  

Ad9)  Informace o nerespektování usnesení zastupitelstva firmou Geosan a Radou MČ (případ 3 –památková lokalita Budánka)  - bod z jednání vypuštěn

Ad10) Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 od 14.9.2007 do 6.12.2007
KV schválil zpracovaný materiál „Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 za období od 14.9.2007 do 6.12.2007“  pro 9. zasedání ZMČ P5 konané dne 6.12.2007.  6/0/1

Ad11)Různé
O. Velek upozornil KV na zbytečnost záměru Rady MČ investovat finance MČ do tzv. “protikorupční linky“, protože by podle něj hrozilo klientelistické propojení vybrané advokátní kanceláře na Radu MČ a vznikly by Radnici další výdaje (údajně 80tis Kč/měsíc). Uvedl, že pro podání podnětů již pro občany Prahu 5 jsou k dispozici důvěryhodnější linky a portály: http://www.transparency.cz/index.php?lan=cz&id=2930, MHMP  "STOP KORUPCI" http://magistrat.praha-mesto.cz/default.aspx?l=1&path=pkportal registr dlužníků  http://www.registerofdebtors.com/. Upozornil na portály sledující otázky střetu zájmů http://www.bezkorupce.cz/ a otevřené veřejné správy http://www.otevrete.cz.

KV schválil navržené termíny zasedání na 1. pololetí 2008 (středa týden před zasedáními ZMČ resp. 2. či 3. středa v měsíci) tedy: 
16. ledna,
13. února,
12. března,
9. dubna,
14. května
11. června
.
Tajemnice zarezervuje na dané termíny místnost  330 od 17:00

Další schůze Kontrolního výboru ZMČ P5 se bude konat 12. prosince 2007 v 17.00 hod.

V Praze  30.11.2007

Zapsala tajemnice KV: Marcela Šoštaričová
Verifikoval předseda KV: Ondřej Velek

Přečteno: 6050x
Publikováno: 20.02.2008, poslední změna: 20.02.2008
Autor: Odbor kontroly
Vytisknout