Zápis KV ze dne 17.10.2007

Zápis č. 9 schůze Kontrolního výboru ZMČ P5, 17. 10. 2007 (místnost 330)

 

Přítomni členové KV: ing. O. Velek, E. Kalousová, J. Bartoš,  J. Hlaváček, A. Kohout, PhDr. M. Kudrys, R. Peterková, M. Tuček

Omluven: B. Altner

Hosté: J. Kulasová (ved. OKO), RNDr. J. Martinec, CSc. (zastupitel)

Zahájení schůze: 17.00 hod.

Program:

1)      Kontrola zápisu č. 8 a schválení programu 9. KV

2)      Kontrola odpovědí zastupitelů na interpelace

3)      Kontrola odpovědí zastupitelů na dotazy veřejnosti

(případ 4 – Zubatého 1, případ 11 – MUDr. Stejskalová)

4)      Informace k případu 15 (porušení jednacího řádu ZMČ P5 při interpelacích)
a k případu 16 (porušení jednacího řádu ZMČ P5 hlasováním per rollam na FV)

5)      Informace k případu 3 (kolonie Buďánka – rozhodnutí RMČ o prodloužení termínu bez schválení ZMČ)

6)      Informace k případu 13 (chybějící nájemní smlouva od roku 1994 na objekt pro Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí)

7)      Informace k případu 19 (usnesení RMČ a expost posudky na budovu Misijního střediska na Barrandově)

8)      Různé

Ad1) Kontrola zápisu a schválení programu 9. KV

Zápis č. 8 ze schůze KV dne 12. 9. 2007 byl schválení bez připomínek. 8/0/0

Program 9. schůze KV byl schválen bez připomínek. 8/0/0

Ad2) Kontrola odpovědí zastupitelů na interpelace

Dle „Přehledu interpelací“ na webu www.praha5.cz nejsou k 17. 10. 2007 zveřejněny některé odpovědi na interpelace v zákonné lhůtě. Tajemnice KV doplní v tabulce jména „tázaných“ a termíny došlých odpovědí na KMČ (tabulka v příloze). O. Velek navrhl usnesení:
KV vyzývá interpelované, aby dodržovali zákonnou lhůtu na předání odpovědí v elektronické a papírové formě na KMČ a tím umožnili jejich včasné zveřejnění na webu. 8/0/0

Ad3) Kontrola odpovědí zastupitelů na dotazy veřejnosti

V případu 4 (Zubatého 1) Ing. Chmela neobdržel odpověď starosty na své podání ve věci domu Zubatého 1 ze dne 29. 5. 2007. Tajemnici KV uloženo do příští schůze výboru zajistit vyjádření starosty resp. OOA.

KV projednal podání MUDr. Stejskalové, Kartouzská 6 ze dne 20. 6. 2007 ve věci rozdílných posudků ceny stavebních úprav od soudních znalců Ing.Ivana Řezáče a Ing. Jana Beneše. RMČ a následně ZMČ P5 přijalo usnesení ve věci úhrady částky vynaložené na rekonstrukci nebytových prostor v areálu ZZ Smíchov. Tajemnice KV zašle MUDr. Stejskalové usnesení ZMČ P5.

Ad4) Informace k případu 15 (porušení jednacího řádu ZMČ P5 při interpelacích) a k případu 16 (porušení jednacího řádu ZMČ P5 hlasování per rollam na FV)

Petenti a předseda KV obdrželi dopis předsedy kontrolního výboru ZHMP
JUDr. Františka  Hoffmana (KSČM), který odpovídal z pověření primátora Pavla Béma
na stížnost petentů na porušení zákona o hl. m. Praze, kdy na ZMČ byly předsedajícím schůze Milanem Jančíkem požadovány odpovědi od nepříslušných osob.

M. Kudrys navrhl usnesení: KV vzal na vědomí vyjádření MHMP ze dne 12. 9. 2007. 5/0/2 (zdrželi se Peterková, Velek, Bartoš-nepřítomen).

O. Velek (signatář petice) konstatoval, že petenti na KV Prahy 5 a na MHMP vyčerpali možnosti nápravy a obrátí se na MV ČR.

K případu 16 ve věci hlasování oběžníkem per rollam (které není schváleným způsobem hlasování v jednacím řádu ZMČ P5) na FV v červenci a srpnu 2007 byl vyžádán právní názor MHMP a KV čeká na odpověď.

Ad5) Kolonie Buďánka (rada nerespektuje usnesení zastupitelstva)

Firma Geosan nepředložila podle usnesení ZMČ z 26.2. do 30.9.2007 zastupitelstvem požadovanou urbanistiko ekonomickou studii. RMČ 2.10.2007 přesto schválilo prodloužení termínu předložení studie a termínu smlouvy o smlouvě budoucí kupní do 31.7.2008. O. Velek navrhl usnesení: „KV shledal v usnesení RMČ z 2.10.2007 nerespektování usnesení ZMČ z 26.2.2007“. E. Kalousová podala protinávrh: KV se nebude k rozhodnutí RMČ vyjadřovat do doby dalšího rozhodnutí ZMČ. 6/1/0 (Velek – proti)

Ad6) Informace k případu 13 – chybějící nájemní smlouva se Společností pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí od roku 1994

KV se seznámil s materiálem OSM ze dne 2. 10. 2007 ve věci využití nemovitosti na adrese Prokopské údolí č. 6/748 Společností pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí.

M. Kudrys navrhl usnesení: KV pověřuje subkomisi ve složení E. Kalousová, M. Tuček
a J. Hlaváček k přípravě informace o využívání a placení nájmu z objektu Prokopské údolí  6/748, k. ú. Jinonice.

O. Velek upozornil na střet zájmů E.Kalhousové ve věci členky SPOPDU J.Matouškové a podal protinávrh na složení skupiny R. Peterková, J. Hlaváček a M. Tuček. 2/2/3 – protinávrh nepřijat Hlasováno o původním návrhu M. Kudryse: KV pověřuje subkomisi ve složení E. Kalousová, M. Tuček a J. Hlaváček k přípravě informace o využívání a placení nájemného z objektu Prokopské údolí 6/748, k. ú. Jinonice 5/1/1 (Velek proti, Peterková se zdržela)

Ad7) Případ č. 19 – Misijní středisko

KV se seznámil s podáním Arcibiskupství pražského ze dne 5. 9. 2007. Vzhledem k tomu, že jednání, která v současné době probíhají mají být ukončena cca do 15. 11. 2007 byl podán návrh usnesení: KV konstatuje, že probíhají jednání ve věci Misijního střediska na úrovni RMČ . 5/0/2 (Velek, Peterková se zdrželi)

Ad8) Různé

bez příspěvku

Další schůze Kontrolního výboru ZMČ P5 se bude konat 14. listopadu 2007 v 17.00 hod.

V Praze  6.11.2007

Příloha: tabulka interpelací a odpovědí  ZMČ

Zapsala tajemnice KV: Jaroslava Vítková

Verifikoval předseda KV: Ondřej Velek

Přečteno: 5554x
Publikováno: 14.11.2007, poslední změna: 14.11.2007