Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Kontrolní výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání kontrolního výboru - 2002 až 2014 šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2007

 
 
 

Zápis KV ze dne 17.10.2007

Zápis č. 9 schůze Kontrolního výboru ZMČ P5, 17. 10. 2007 (místnost 330)

 

Přítomni členové KV: ing. O. Velek, E. Kalousová, J. Bartoš,  J. Hlaváček, A. Kohout, PhDr. M. Kudrys, R. Peterková, M. Tuček

Omluven: B. Altner

Hosté: J. Kulasová (ved. OKO), RNDr. J. Martinec, CSc. (zastupitel)

Zahájení schůze: 17.00 hod.

Program:

1)      Kontrola zápisu č. 8 a schválení programu 9. KV

2)      Kontrola odpovědí zastupitelů na interpelace

3)      Kontrola odpovědí zastupitelů na dotazy veřejnosti

(případ 4 – Zubatého 1, případ 11 – MUDr. Stejskalová)

4)      Informace k případu 15 (porušení jednacího řádu ZMČ P5 při interpelacích)
a k případu 16 (porušení jednacího řádu ZMČ P5 hlasováním per rollam na FV)

5)      Informace k případu 3 (kolonie Buďánka – rozhodnutí RMČ o prodloužení termínu bez schválení ZMČ)

6)      Informace k případu 13 (chybějící nájemní smlouva od roku 1994 na objekt pro Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí)

7)      Informace k případu 19 (usnesení RMČ a expost posudky na budovu Misijního střediska na Barrandově)

8)      Různé

Ad1) Kontrola zápisu a schválení programu 9. KV

Zápis č. 8 ze schůze KV dne 12. 9. 2007 byl schválení bez připomínek. 8/0/0

Program 9. schůze KV byl schválen bez připomínek. 8/0/0

Ad2) Kontrola odpovědí zastupitelů na interpelace

Dle „Přehledu interpelací“ na webu www.praha5.cz nejsou k 17. 10. 2007 zveřejněny některé odpovědi na interpelace v zákonné lhůtě. Tajemnice KV doplní v tabulce jména „tázaných“ a termíny došlých odpovědí na KMČ (tabulka v příloze). O. Velek navrhl usnesení:
KV vyzývá interpelované, aby dodržovali zákonnou lhůtu na předání odpovědí v elektronické a papírové formě na KMČ a tím umožnili jejich včasné zveřejnění na webu. 8/0/0

Ad3) Kontrola odpovědí zastupitelů na dotazy veřejnosti

V případu 4 (Zubatého 1) Ing. Chmela neobdržel odpověď starosty na své podání ve věci domu Zubatého 1 ze dne 29. 5. 2007. Tajemnici KV uloženo do příští schůze výboru zajistit vyjádření starosty resp. OOA.

KV projednal podání MUDr. Stejskalové, Kartouzská 6 ze dne 20. 6. 2007 ve věci rozdílných posudků ceny stavebních úprav od soudních znalců Ing.Ivana Řezáče a Ing. Jana Beneše. RMČ a následně ZMČ P5 přijalo usnesení ve věci úhrady částky vynaložené na rekonstrukci nebytových prostor v areálu ZZ Smíchov. Tajemnice KV zašle MUDr. Stejskalové usnesení ZMČ P5.

Ad4) Informace k případu 15 (porušení jednacího řádu ZMČ P5 při interpelacích) a k případu 16 (porušení jednacího řádu ZMČ P5 hlasování per rollam na FV)

Petenti a předseda KV obdrželi dopis předsedy kontrolního výboru ZHMP
JUDr. Františka  Hoffmana (KSČM), který odpovídal z pověření primátora Pavla Béma
na stížnost petentů na porušení zákona o hl. m. Praze, kdy na ZMČ byly předsedajícím schůze Milanem Jančíkem požadovány odpovědi od nepříslušných osob.

M. Kudrys navrhl usnesení: KV vzal na vědomí vyjádření MHMP ze dne 12. 9. 2007. 5/0/2 (zdrželi se Peterková, Velek, Bartoš-nepřítomen).

O. Velek (signatář petice) konstatoval, že petenti na KV Prahy 5 a na MHMP vyčerpali možnosti nápravy a obrátí se na MV ČR.

K případu 16 ve věci hlasování oběžníkem per rollam (které není schváleným způsobem hlasování v jednacím řádu ZMČ P5) na FV v červenci a srpnu 2007 byl vyžádán právní názor MHMP a KV čeká na odpověď.

Ad5) Kolonie Buďánka (rada nerespektuje usnesení zastupitelstva)

Firma Geosan nepředložila podle usnesení ZMČ z 26.2. do 30.9.2007 zastupitelstvem požadovanou urbanistiko ekonomickou studii. RMČ 2.10.2007 přesto schválilo prodloužení termínu předložení studie a termínu smlouvy o smlouvě budoucí kupní do 31.7.2008. O. Velek navrhl usnesení: „KV shledal v usnesení RMČ z 2.10.2007 nerespektování usnesení ZMČ z 26.2.2007“. E. Kalousová podala protinávrh: KV se nebude k rozhodnutí RMČ vyjadřovat do doby dalšího rozhodnutí ZMČ. 6/1/0 (Velek – proti)

Ad6) Informace k případu 13 – chybějící nájemní smlouva se Společností pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí od roku 1994

KV se seznámil s materiálem OSM ze dne 2. 10. 2007 ve věci využití nemovitosti na adrese Prokopské údolí č. 6/748 Společností pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí.

M. Kudrys navrhl usnesení: KV pověřuje subkomisi ve složení E. Kalousová, M. Tuček
a J. Hlaváček k přípravě informace o využívání a placení nájmu z objektu Prokopské údolí  6/748, k. ú. Jinonice.

O. Velek upozornil na střet zájmů E.Kalhousové ve věci členky SPOPDU J.Matouškové a podal protinávrh na složení skupiny R. Peterková, J. Hlaváček a M. Tuček. 2/2/3 – protinávrh nepřijat Hlasováno o původním návrhu M. Kudryse: KV pověřuje subkomisi ve složení E. Kalousová, M. Tuček a J. Hlaváček k přípravě informace o využívání a placení nájemného z objektu Prokopské údolí 6/748, k. ú. Jinonice 5/1/1 (Velek proti, Peterková se zdržela)

Ad7) Případ č. 19 – Misijní středisko

KV se seznámil s podáním Arcibiskupství pražského ze dne 5. 9. 2007. Vzhledem k tomu, že jednání, která v současné době probíhají mají být ukončena cca do 15. 11. 2007 byl podán návrh usnesení: KV konstatuje, že probíhají jednání ve věci Misijního střediska na úrovni RMČ . 5/0/2 (Velek, Peterková se zdrželi)

Ad8) Různé

bez příspěvku

Další schůze Kontrolního výboru ZMČ P5 se bude konat 14. listopadu 2007 v 17.00 hod.

V Praze  6.11.2007

Příloha: tabulka interpelací a odpovědí  ZMČ

Zapsala tajemnice KV: Jaroslava Vítková

Verifikoval předseda KV: Ondřej Velek

Přečteno: 5601x
Publikováno: 14.11.2007, poslední změna: 14.11.2007
Vytisknout