Zápis KV ze dne 5.9.2007

Zápis č. 7 z mimořádné schůze Kontrolního výboru ZMČ P5, 5.9.2007 (místnost 330)

 

 

Přítomni členové KV: Ing. O. Velek, B. Altner

Omluveni:  J. Bartoš, E. Kalhousová, A. Kohout, PhDr. M. Kudrys, M. Tuček

Nepřítomni: J. Hlaváček, R. Peterková,

Hosté: L. Budín (zastupitel), O.Gál (zastupitel), E. Hochheimerová MA,FCCA (zastupitelka), J. Martinec (zastupitel), J. Metelec (zastupitel)

Zahájení schůze: 17:00 hod.

 

Program:

1/ Porušení jednacího řádu ZMČ P5 resp. zákona o HMP ve věci interpelací ZMČ 28.6.2007

2/ Porušení jednacího řádu výboru ZMČ P5 ve věci hlasování per rolam na 13. zasedání  finančního výboru 27.8.2007

3/ Postup svolání 1. jednání pracovní skupiny pro půdní vestavby 11.7.2007

 

Jednání KV bylo neusnášeníschopné.

S přítomnými hosty byla projednána jejich podání. Další podkladové materiály zašlou tajemnici KV do 10.9.2007.

Uvedené případy budou předmětem jednání řádné schůze KV dne 12.9.2007.

Zapsala: M. Šoštaričová

Ověřil: Ing. O. Velek

Přečteno: 5156x
Publikováno: 27.09.2007, poslední změna: 27.09.2007