Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Protikorupční výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy ze zasedání Protikor. výboru 2007

 
 
 

Zápis z 1. zasedání Protikorupčního výboru ZMČ Praha 5 ze dne 7. 3. 2007

Z Á P I S
 
z 1. zasedání protikorupčního výboru
konaného dne 7. 3. 2007
 
 
Přítomni:      M.Tuček, V. Zapletal, M. Šesták, JUDr.A.Češková, A. Kohout,
Omluveni:    RNDr. M. Škaloud, Mgr. A. Grušová
Neomluven:  Bc. L. Doležal
Hosté:            Ing. Jan Matoušek
Jednatelka:    D. Rychtrová
Program:
 
Ověřovatel zápisu a program 1. zasedání PKV Schválení ověřovatele zápisu schválení programu zasedání Projednání vzorového Jednacího řádu výborů požadavek na doplnění člena výboru návrh termínů zasedání PKV na 1. pololetí 2007 Pojem korupce, její typy a negativní dopady na společnost Podněty od občanů a ostatní záležitosti, podezřelé z korupčního jednání Agentura Praha 5 Různé Ověřovatelem zápisu byl navržen předseda protikorupčního výboru pan Michal Tuček, který současně seznámil přítomné s programem jednání zasedání. Pan Michal Tuček byl jednomyslně schválen ověřovatelem zápisu.
Hlasování 5/0/0
Program zasedání byl schválen bez připomínek
Hlasování 5/0/0
Byl projednán vzorový Jednací řád, který byl jednohlasně odsouhlasen
Hlasování 5/0/0
Předseda PKV požádá ZMČ o doplnění jednoho člena výboru. K otázce termínů zasedání PKV v 1. pololetí 2007 byla pověřena jednatelka
     PKV pí. Rychtrová, aby termíny konzultovala s KMČ, vzhledem k tomu,  že     někteří členové výboru jsou zařazeni do dalších výborů a komisí. Po dohodě s KMČ se budou následující jednání konat dne 4.4., 2. 5. a 13. 6. 2007.
.
Všem členům výboru byly rozdány materiály, zabývající se pojmy, typy a negativními dopady korupce na společnost. K materiálům byla vedena diskuze.
8.     Předseda výboru seznámil přítomné s podněty občanů a jinými záležitostmi, týkajícími se korupčního jednání. Z tohoto seznámení vyplynulo, že je třeba se zabývat v nejbližší době především kauzami fy Agentura Praha 5, SK Motorlet, Geosan a.s. a Ventura s.r.o.
Jako první byla široce diskutována problematika Agentury Praha 5.. Pro dokreslení situace členové výboru zhlédli reportáž TV Nova z pořadu „Na vlastní oči . Černá díra“. Jako host byl k této otázce přizván pan Ing. Jan Matoušek, který je s problémem obeznámen.K němu směřovala řada otázek všech přítomných jako podmínky výběrového řízení, zda nebyla Agentura zvýhodněna, schvalovací proces a další. Současně se členové výboru dohodli, že budou požádáni p. Gál a p. Macek o zaujetí stanoviska k problému,popř. přizvání dalších hostů na příští zasedání výboru. Pan Ing. Matoušek popsal průběh výběrového řízení s Agenturou Praha 5 a sdělil, že Rada MČ schválila záměr, který zastupitelstvo MČ vzalo na vědomí dle zákona o HMP. Po delší diskuzi bylo přijato usnesení, aby předseda PKV požádal o spolupráci nezávislého právníka a zajistil právní posudek, týkající se výběrového řízení Agentury Praha 5. V případě získání všech podkladů do zasedání ZMČ dne 22. 3. 2007 bylo navrženo svolat mimořádné zasedání PKV.
           
           Usnesení: .
           předseda PKV p. Michal Tuček požádá o spolupráci nezávislého právníka a   zajistí právní posudek k výběrovému řízení – Agentura Praha 5.
           Hlasování 5/0/0
Předseda podal informaci o kontaktu s redakcí Pražského deníku, týkající se zasedání PKV.
Zápisy z každého zasedání PKV budou dány na vědomí všem členům ZMČ P5 mailem.
Zapsala :        Daniela Rychtrová
Ověřil:             Michal Tuček
.
Přečteno: 2853x
Publikováno: 20.05.2009, poslední změna: 20.05.2009
Vytisknout