Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Bezpečnostní výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy ze zasedání Bezpeč. výboru 2008

 
 
 

Zápis z 8. jednání BeV konaného dne 1. 12. 2008

                       Z á p i s  č. 8 /2008
 
z  jednání bezpečnostního výboru, konaného  dne 1.12.2008 od 16,30 hodin v zasedací místnosti č. 330 nám. 14. října č. 4, Praha 5
 
 
Přítomni:             viz prezenční listina
Omluveni:        p.   JUDr. M. Jančík MBA, , Mgr. L. Vávrová,  M. Tuček, JUDr. M. Fott,  Ing. H. Heissler, npor. F. Vrátný,  kpt. P. Bíza
                            
                         
P r o g r a m :
1.         Zahájení, schválení programu jednání a zápisu č. 6/2008 a 7/2008 ze dne 15.9.2008 a 3.11.2008
2a        Informace předsedy bezpečnostního výboru pana PhDr. M. Kudryse o splněných úkolech
            Předkládané materiály :
-         Návrh ředitele Městské policie na ocenění strážníků OŘ MP Praha 5
-         Dopis pana Martina Hobla k porušování jednosměrné jízdy v ulici Na Pomezí
-         Žádost občanského sdružení Chraňme mladé životy o finanční podporu pěti představení pro žáky 3. tříd ZŠ v částce 44 000,- Kč
2b.       Informace zástupce Policie ČR p.  pplk. L. Dytrta
2c.       Informace zástupce Městské policie pana Mgr. Z. Hejny
2d.        Informace zástupce  vedoucího odboru občansko správního pana JUDr. L. Wróbela
2e.       Informace vedoucího odd. krizového řízení, prevence kriminality  kanceláře MČ Praha 5 pana Ing. P. Krystla
3.         Schválení termínů jednání bezpečnostního výboru v r. 2009
           
4.         Různé, diskuse, informace a náměty
Ad 1/
Jednání bezpečnostního výboru  zahájil předseda pan PhDr. M. Kudrys.
Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Všemi přítomnými byl schválen program jednání i zápis bezpečnostního výboru č. 6/2008 a č. 7/2008 ze dne  ze dne 15.9.2008 a 3.11.2008
Ad 2a/
-         Předseda bezpečnostního výboru pan PhDr. M. Kudrys informoval přítomné členy bezpečnostního výboru o splněných úkolech a o předložených materiálech:
-         Návrh ředitele Městské policie na ocenění strážníků MP PRAHA 5
Bezpečnostní výbor vzal informaci pana Mgr. Z. Hejny na vědomí a doporučuje strážníky ocenit při některé významné příležitosti, případně předání věcných darů
-         Dopis pana Martina Hobla k porušování jednosměrné jízdy v ulici Na pomezí.
Bezpečnostní výbor doporučuje tento problém řešit ve spolupráci s komisí dopravy a pana Martina Hobla informovat dopisem / zajistí pan PhDr. M. Kudys /
-         Žádost občanského sdružení Chraňme mladé životy o finanční podporu pěti představení pro žáky 3. tříd ZŠ v částce 44 000,- Kč
Bezpečnostní výbor doporučuje přispět občanskému sdružení Chraňme mladé životy na 5 představení pro žáky 3. tříd základních škol v částce 44 000,- Kč v roce 2009.
Ad 2b/
Pan pplk. L. Dytrt z Policie ČR OŘ Praha II informoval bezpečnostní výbor o bezpečnostní situaci za uplynulé období. Hovořil o nárůstu trestné činnosti a zodpověděl dotazy všech přítomných.
Bezpečnostní výbor vzal informaci pana  pplk. L. Dytrta na vědomí.
Ad 2c/
Pan ředitel Městské policie pan Mgr. Z. Hejna seznámil přítomné členy bezpečnostního výboru se situací za uplynulé období.
Přítomní členové výboru vzali jeho informaci na vědomí.
Ad 2d/
Zástupce vedoucího odboru občansko správního  Praha 5, pan  JUDr. L. Wróbel  seznámil členy bezpečnostního výboru s prací odboru.
Bezpečnostní výbor vzal informaci pana  JUDr. L. Wróbela na vědomí..
 Ad 2e/
Vedoucí oddělení krizového řízení, prevence kriminality Kanceláře MČ Praha 5 pan
Ing. P. Krystl  podal informaci o  práci svěřeného úseku za uplynulé období.
Přítomní  vzali informaci vedoucího oddělení krizového řízení Kanceláře MČ Praha 5 pana Ing. P. Krystla na vědomí.
 .
Ad 3/
Všichni přítomní členové bezpečnostního výboru schválili termíny jednání a hodinu společných zasedání.v roce 2009
Ad 4/                                                                                                                                                                                                          V různém proběhla diskuse k  výskytu bezdomovců v okolí výstupu z metra Na Knížecí s tím spojenými problémy v této lokalitě
- žádost o nájem obecního bytu pro Gabrielu Čečetkovou 
U s n e s e n í :
Bezpečnostní výbor      b e r e     n a     v ě d o m í
Informace předsedy bezpečnostního výboru pana PhDr. Milana Kudryse, zástupce Policie ČR OŘ Praha II p.pplk. L. Dytrta,  pana ředitele Městské policie pana Mgr. Z. Hejny, zástupce vedoucího odboru občansko správního, pana  JUDr. L. Wróbela,   vedoucího odd. krizového řízení a prevence kriminality Kanceláře MČ Praha 5 pana Ing. P. Krystla
 
U k l á d á
Předsedovi bezpečnostního výboru panu PhDr. Milanu Kudrysovi :
-         Odpovědět panu M. Hoblovi dopisem se závěrem z jednání bezpečnostního výboru k porušování jednosměrné jízdy v ulici Na pomezí
-         Připravit materiál do R MČ Praha 5 k předání  finančního  příspěvku Městské části Praha 5 občanskému sdružení Chraňme mladé životy na podporu 5. představení pro žáky 3. tříd základních škol v částce 44 000,-  Kč.
-         Připravit materiál do R MČ Praha 5 na ocenění strážníků OŘ Městské policie a případně jim předat věcné dary při nejbližší možné významné příležitosti
-          
Zahájení jednání výboru : 16,30 hodin
Ukončení jednání výboru   17,25 hodin
Zapsala:                                                          PhDr. Milan   K u d r y s    v.r.
Müllerová                                                       předseda  bezpečnostního výboru
Tel. 257000532
Přečteno: 3180x
Publikováno: 05.10.2009, poslední změna: 05.10.2009
Vytisknout