27.2.2012 (33)

33. VŽP 27.2.2012

Místnost č. 330, od 16.00 – 18:00

 

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Ing. Richard Kopáček, Vojtěch Zapletal, Jaroslav Nedvěd, RNDr. Jan Martinec, Ing. Bohumil Dvořák

Omluveni: Jaroslav Knap

Hosté:  Mgr. Jan Hlaváček, MUDr. Marta Langmeierová, Růžena Peterková

 

1/ kontrola zápisu 32. VŽP

Výbor byl 13.2. neusnášeníschopný  - VŽP bere 32. zápis na vědomí 6/0/0

2/ schválení programu 33. VŽP

Program schválen  6/0/0

3/  Informace z úřadu

Park Botanica - materiály jsou na \\P5mssrv01\vybor_zp\OSP_materialy_pro_VZP\park_Botanica Ing. Kellerová (OSP) představila důvody pro převzetí Parku Botanica do majetku MČ Praha 5. Proběhla diskuse zejména o nákladech údržby nového parku.

VŽP doporučuje převedení pozemků na parku na MČ a žádá OSP o drobnější skladbu dlouhodobějších nákladů k údržbě parku.     5/0/1

 

Zástupce ORO nepřítomen -  informace o studiích z hlediska vlivu na ŽP se přesouvá na příští VŽP.

 

3/ Příprava čerpání rozpočtu 2012

Ekologické Granty  2011 - hodnocení grantů  předloží OŽP (Věra Křikavová) na další 34. VŽP  12.2.2012.

Ekologické Granty 2012 -  VŽP schvaluje šest témat Ekologických grantů (schválených ZMČ v září 2011 - v příloze) pro vyhlášení grantů 2012  – 6/0/0

Investice z hlediska vlivu na ŽP - bude VŽP sledovat průběžně.

Zakázky z hlediska vlivu na ŽP - bude VŽP sledovat průběžně.

Studie úspor energie v budovách radnice, hodnocení kvality zahrádkových osad na P5  - budou diskutovány s RMČ.

 

4/ Podněty veřejnosti k prošetření

Případ 32  - hluk a emise z provozovny EUROPRINT, Košíře

Dostupné podklady (např. podání občanského sdružení Zdravá Pětka na OO MHMP, odpovědi  MČ Praha 5 apod.) jsou \\P5mssrv01\vybor_zp\!PRIPADY_ad_hoc\32-EUROPRINT_Kosire

Zástupkyně o.s.  Zdravá Pětka MUDr. Marta Langmeierová prezentovala problémy s hlukem a imisemi z provozovny EUROPRINT Košíře.

VŽP požádal sdružení Zdravá Pětka o podrobnější chronologický přehled událostí a kopie korespondence s MHMP, ÚMČ Praha5 a dalšími orgány. Ing. Velek dále požádá Ing. Vejmelku o případné další informace k případu.

VŽP vzal případ na vědomí a bude se jím dále zabývat.

 

Případ 23 – Využití budovy v Prokopském údolí 6/748.

Předseda FV si vyžádal podklady (smlouvu, znalecký posudek) k právnímu a finančnímu prověření nájmu objektu.

 

5/  Různé

Předseda VŽP informoval o výstupech z diskuse 16.2. 2012 k ochraně zeleně na Praze 5 – presentace budou zveřejněny na http://www.praha5.cz/cs/sekce/seminare-vzp/.

Předseda VŽP informoval o  přípravě veřejné panelové diskuse k revitalizaci Smíchovského nádraží (14.3. od 17:00 v sále ZMČ, Štefánikova 13-15).

Předseda VŽP navrhne do PĚTKY 4/2012 avizovat akce Clean-up the World  na P5 (14.4), Den Země 22.4., Velkou Jarní cyklojízdu 19.4., akce Do práce na kole 2.-31.5.2012

Zastupitelka p. Peterková informovala o zrušení kácení 8 vzrostlých stromů na pozemku MHMP ul. Weberova 204-208 díky pozitivnímu přístupu správcovské firmy Acton s.r.o.

Ing. Dvořák požádal OSP o vyjasnění kompetencí firem, které uklízejí Barrandov, zejména pro obnovu laviček apod.

Zapsala: Veronika Šefrová

Ověřil: Ondřej Velek

Příloha

VŽP schválená témata pro Ekologické granty na rok 2012

Přečteno: 14587x
Publikováno: 09.03.2012, poslední změna: 30.04.2012