Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor pro životní prostředí šipka doprava Zápisy z jednání VŽP šipka doprava vzp_2011

 
 
 

21.11.2011 (27)

27. schůze VŽP 21.11.2011

místnost 330, ÚMČ, Nám 14. října 4, Praha 5

(16:00 – 18:00)

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Vojtěch Zapletal, Ing. Jiří Vejmelka, RNDr. Jan Martinec, CSc., Marek Kukrle, Ing. Robert Kopáček

Omluven: Ing. Bohumil Dvořák, Jaroslav Nedvěd

OŽP: Ing. Miroslav Kučera

1/ kontrola a schválení zápisu 26.  VŽP  z 24.10.2011

zápis zveřejněn i na Internetu http://www.praha5.cz/cs/sekce/zapisy-z-vzp-jednani---2011/ zápisy a podklady tajemnice zpřístupňuje i na Intranetu https://intrannet.praha5.cz

2/ schválení programu 27. VŽP (6/0/0)

3/ Informace KAR k ověřovací studii Smíchovská náplavka (písemně)

Dokumentace na intranetu u usnesení RMČ

https://intranet.praha5.cz/admin/word/council.php?master_id=11311&ts=8dca148349

KAR  připravil a RMČ  schválilo ověřovací studii  na řešení smíchovské náplavka zadání předá KAR zpracovateli do konce listopadu. Řešené území bylo omezeno na plochu samotné náplavky. O průběhu zpracování studie KAR bude VŽP informovat.

VŽP opakovaně požaduje KAR, aby předkládal včas materiály VŽP před projednáním v RMČ. VŽP žádá předsedu o zajištění projednání studie s projektantem před odevzdáním. (6/0/0)

4/ Informace  OOS-veřejné prostranství k investičním akcím v rozpočtu 2012  (Knap)

Cyklostezka a promenáda Hořejší nábřeží - 1. etapa (5 mil Kč)

VŽP podporuje zařazení investiční akce do rozpočtu na r. 2012 (5/0/1)

Investice chodníku Slivenec-Barrandov (3,7 mil. Kč při spoluúčasti Slivence ve výši 40%)

VŽP podporuje zařazení investiční akce do rozpočtu na r. 2012 (4/1/1)

Rekonstrukce parku na Skalce (5,75 mil. Kč)

VŽP podporuje zařazení investiční akce do rozpočtu na rok 2012 (6/0/0)

5/ Stížnosti občanů na hluk a vibrace v areálu tiskárny Pod Kotlářkou 151/3, Košíře.

Podklady  na stůl. Ing. Jiří Vejmelka.

VŽP pověřuje  členy výboru Ing. Jiřího Vejmelku a Ing. Ondřeje Velka k projednání možnosti návrhu na obnovu řízení průmyslového areálu tiskárny CI Košíře, a.s., Bozděchova 1840/7, Praha 5 a zjistit stav projednání EIA a hlukové studie. (6/0/0)

6/  Stanovisko VŽP k zadání veřejných zakázek v roce 2012 (Velek)

Studie úspor energií a vody v budovách radnice MČ Praha 5  (100 tis Kč)

VŽP pověřuje členy výboru Ing. Jiřího Vejmelku a Ing. Ondřeje Velka vyjednat zařazení Studie úspor energií a vody v budovách radnice MČ Praha 5 v rozsahu do 100 tis. Kč  do rozpočtu na rok 2012. (6/0/0)

Studie hodnocení zahrádkových osad na Praze 5 – (50 tis Kč)

Tajemnice zjistí na Odboru správy majetku a privatizace (pí Synková) studie o zahrádkových osadách na Praze 5.

VŽP schvaluje záměr veřejné zakázky „Studie hodnocení zahrádkových osad na Praze 5“ v rozsahu do 50 tis. Kč  pro zařazení do rozpočtu na rok 2012. (6/0/0)

ODLOŽENO - Studie pasportizace zelených ploch pro vnitroměstskou rekreaci

7/ Různé

V 1. pololetí  jsou plánovány termíny ZMČ  na 24.1., 21.2., 20.3., 24.4., 22.5., 19.6.  2012. Pro omezení kolizí VŽP  navrhl termíny jednání  VŽP na 1. pololetí 2012 (pondělky od 16:00, Klub 330) na

16. a 30. ledna

13. a 27. února

12. a 26. března

16. duben

14. a 28. května

11. a 25. června

VŽP schvaluje na 1. pololetí 2012 termíny jednání  VŽP (6/0/0)

Předseda obdržel telefonicky od pí Horčičkové (Pod Zlíchovem 24, Hlubočepy) stížnost na neuklizený chodník a žádost o přistavení kontejneru na bio odpad.

Místostarosta Ing. Jiří Vejmelka informoval o vyhlášení grantů z oblasti ŽP hlavním městem Prahou. OŽP oznámení zveřejnil na úřední desce a na webových stránkách MČ Praha 5. Předseda zajistí zveřejnění ve zpravodaji Pětka.

Křikavová informovala, že smlouvy na ekologické granty MČ Praha 5 Místo pro život a ekologické programy jsou připraveny k procesu podpisu dárce – MČ Praha 5.

Zapsala: Křikavová

Ověřil: Velek

Přílohy: důvodové zprávy (pracovní verse)

Důvodová zpráva

Studie úspor energií a vody v budovách radnice MČ Praha 5

Výboru životního prostředí ZMČ resp. Radě MČ je předkládán ke schválení návrh na veřejnou zakázku Studie úspor energií a vody v budovách radnice MČ Praha 5 v rozsahu do 100 tis Kč  na zařazení do  rozpočtu na rok 2012.

Studie a případně následně navazující projekt na úspory energií a vody v budovách radnice je důležitým předpokladem a nástrojem organizačních i technických opatření v budovách radnice.  V širším kontextu patří ekologizace provozu budov veřejné správy do moderního a progresivního konceptu odpovědného chování (CSR - Corporate Social Responsibility), odpovědné veřejné správy (Greening the Governemet) apod.

Radnice již nechala zajistit energetické audity v budovách mateřských a základních škol – viz usnesení 33. zasedání rady městské části Praha 5 konané dne 06.09.2011  jako řádné

číslo usnesení 33/1166/2011 Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., členka rady

Projekt "Snížení energetické náročnosti Základních a mateřských škol v Praze 5"

Rada městské části Praha 5 I.  Schvaluje  1. záměr podat žádost o dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie – konkrétně Operačního programu životní prostředí (OPŽP), prioritní osy 3, Oblast podpory 3.2.1 - Realizace úspor energie v objektech:

Základní a mateřské školy Chaplinovo nám. 1/615, Barrandov, Praha 5,

Fakultní základní školy Barrandov II při PF UK, V Remízku 7/919, Barrandov, Praha 5 a

Mateřské školy Peroutkova (místo MŠ U Železničního mostu 2629), Praha 5

II. Ukládá  1. Šestákovi Michalu, členu rady

1.1. učinit administrativní kroky, potřebné ke zpracování podkladů, nutných pro podání žádosti o dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie - konkrétně Operačního programu životní prostředí - Realizace úspor energie    Termín plnění: 10.10.2011

2. Ottomanskému Danielu, pověř. ved. Oddělení řízení a podpory projektů

2.1. předložit starostovi k podpisu veškeré objednávky na přípravu a zpracování podkladů, nutných k podání žádosti o dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie - konkrétně Operačního programu životní prostředí - Realizace úspor energie   Termín plnění: 10.10.2011

2.2. zpracování veškeré dokumentace, potřebné k podání žádosti   Termín plnění: 10.10.2011

Po konzultacích s firmami, provádějícími energetické audity, výbor ŽP navrhuje alokovat v rozpočtu na rok 2012 částku na malou zakázku 100 tis. Kč.

Návrh usnesení VŽP schvaluje veřejnou zakázku Studie úspor energií a vody v budovách radnice MČ Praha 5 v rozsahu do 100 tis Kč do rozpočtu na rok 2012.

------------------------------------------

Důvodová zpráva

Studie hodnocení zahrádkových osad na Praze 5

Výboru životního prostředí ZMČ resp. Radě MČ je předkládán ke schválení návrh na  veřejnou zakázku Studie hodnocení zahrádkových osad na Praze 5 v rozsahu do 50 tis Kč  k zařazení do  rozpočtu na rok 2012.

Studie je důležitým předpokladem systematického prověření kvality zahrádkových osad na území MČ Prahy 5 (resp. v bezprostředním sousedícím okolí) z hlediska ochrany a rozvoje zahrádkových osad.  Hlavní argumenty ochrany nezastavitelného území, městotvorných funkcí, sociálních funkcí jsou uvedena v projektu RHMP  z roku 2009 a pasportizaci ÚRM  2011.

Po konzultacích s firmou provádějící první studii  pro RHMP 2009, výbor navrhuje alokovat v rozpočtu na rok 2012 na malou zakázku částku 50 tis. Kč.

Návrh usnesení

VŽP schvaluje veřejnou zakázku Studie hodnocení zahrádkových osad  na MČ Praha 5  v rozsahu do 50 tis Kč  do  rozpočtu na rok 2012.

Přečteno: 16331x
Publikováno: 30.11.2011, poslední změna: 02.05.2012
Vytisknout