Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor pro životní prostředí šipka doprava Zápisy z jednání VŽP šipka doprava vzp_2011

 
 
 

10.10.2011 (24)

Zápis z 24. schůze VŽP dne 10.10.2011

od 16:00 do 17:30  hod

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, RNDr. Jan Martinec, CSc., Vojtěch Zapletal, Ing. Richard Kopáček

 

Omluven: Jaroslav Nedvěd, Ing. Jiří Vejmelka, Ing. Bohumil Dvořák, Marek Kukrle, Jaroslav Knap

 

Výbor neusnášeníschopný

 

Schválení zápisu 23. VŽP

Schválení programu 24. VŽP

 

1/ Kontrola úkolů  minulých VŽP

Úkoly z minulých schůzí trvají.

VŽP žádá dle §51 odst. 3 c) zák.131/2000 Sb. o Praze  tajemníka ÚMČ MČ Praha 5, aby předal dokumenty požadované  z OSÚ tajemnici VŽP:

Povolení billboardu na ulici Plzeňská územní souhlas – OSÚ ob. 36-57960/201-še 14.10.2010, Závazné stanovisko OKP MHMP č.j. S-MHMP 634702/2010 z 24.9.2010, Souhlas se změnou – OSÚ ob. 36-11982/2011-še z 23.1.2011 a Závazné stanovisko OKP MHMP č.j. S-MHMP 930656/2010 z 23.11.2010, Souhlas s prodloužením doby trvání z 11.2.2011.

VŽP žádá Informace z KAR v jakém fázi je územní řízení k umístění stavby BD U Okrouhlíku..

VŽP žádá ÚMČ o podrobnější informaci o  rozsahu  1 etapy investiční akce  Cyklo-promenáda.

VŽP projedná návrhy témat i pravidel eko‑grantů 2012 na další schůzi

Předseda VŽP předloží k diskusi návrh financování přípravy „Plánu rozvoje životního prostředí Prahy 5“pro rozpočet 2012

VŽP  prodiskutuje přípravu semináře o Prokopském a Dalejském na dalším jednání VŽP.

 

2/ Ex-post hodnocené případy s vlivem na ŽP

 

 

3/ Ex-ante hodnocené projekty  s vlivem na ŽP

VŽP byl informován o přípravě novely vyhlášky hl.m.Prahy, která  navrhuje zvýšit rozsah chodníků ošetřených solením a rozsah chodníků bez údržby. VŽP žádá RMČ Praha 5, aby připomínkovala vyhlášky do 19.10.2011 s cílem zachovat šetrný způsob úklidu (odklízení a sypání inertním materiálem) a stávající rozsah údržby chodníků.

 

Předseda VŽP Informoval o diskusi  na radnici v Řeporyjích o rekultivaci lomu Požáry – téma je vhodné  pro přípravu semináře o Prokopském a Dalejském údolí.

 

VŽP diskutoval témata akčních plánů k Plánu rozvoje ŽP, zadání odborných studií externím zpracovatelům pro rozpočet na  rok 2012. Témata a objem prostředků bude upřesněn na příštím VŽP.

 

Financování v rozpočtu  na  rok 2012

 

4/  Různé

Předseda informoval o  interpelaci k dostupnosti informací pro práci VŽP (pozvánka, podkladové materiály, zveřejnění). Znovu projedná zpřístupnění skladu na internetu zlepšení  „extranetu“  pro zpřístupnění dokumentů ze skladu VŽP, KUP, KoD.

 

Zapsala:  Křikavová

Verifikoval: Velek

 

Příloha:

Přečteno: 16697x
Publikováno: 21.10.2011, poslední změna: 02.05.2012
Autor: o.velek
Vytisknout