27.6.2011 (17)

Zápis ze 17. VŽP dne 27.6. 2011

(místnost 330, ÚMČ Praha 5, 16:00 až 18:00)

 

Přítomni: Ing. Bohumil Dvořák, Jaroslav Knap, RNDr. Jan Martinec, Ing. Ondřej Velek, Vojtěch Zapletal

Omluveni: Ing. Richard Kopáček, Ing. Jiří Vejmelka, Marek Kukrle

Hosté: Mgr. Radka Havlinová, Ing. Jiří  Vitha, MUDr. Angelo Marinov

OŽP: Ing. Miroslav Kučera, Věra Křikavová

 

Program přijat bez připomínek

Pro      5          proti    0          zdržel se        0

Schválení programu 17. VŽP

Pro      5          proti    0          zdržel se        0

 

1/ Ad hoc případy - http://www.praha5.cz/cs/sekce/pripady-resene-vzp/

Případ 8 -  VKP Spiritka - odloženo po dodání materiálů z KAR

 

Případ 29 -  ochrana zeleně v okolí administrativní budovy obsluhy přístavu – Lihovar parc. č. 5043/23, 24, 5045/2 k.ú. Smíchov.

Za nepovolené kácení vydal OŽP rozhodnutí o pokutě a náhradní výsadbě (pravomocné).

VŽP žádá OSÚ o zaslání důvodu proč byla u projednání stavby opomenuta Městská část Praha 5, o doklady změn územního plánu. VŽP žádá vedoucí OSÚ o vysvětlení na následující schůzi VŽP 11.7. (resp 25.7.).

 

VŽP pověřuje místopředsedu VŽP Jaroslava Knapa získat z KAR resp. Komise územního rozvoje informaci o projednání změny územního plánu orgánech samosprávy MČ.

Pro      5          proti    0          zdržel se        0

 

2/ Plánované  akce VŽP

 

VŽP v rámci pololetního plánu podporuje aktivity pro Evropský týden mobility (např. www.cyklozvoneni.cz 17.9.2011, propagaci elektro mobility, cyklo dopravy atd.)

 

VŽP diskutoval a vytipoval témata a aktivity pro plán na 2. pololetí např.:

 

VŽP bere na vědomí širší seznam témat k další diskusi plánu akcí VŽP na 2.pololetí 2011 (ke schválení na ZMČ).

Pro      5          proti                zdržel se        0

 

3/ Diskuse strategie/plánu a programů  rozvoje Prahy 5

Proběhla krátká diskuse k některým kapitolám Programového prohlášení RMČ 2010-2014.

 

4/ Hodnocení DUR z environmentálního hlediska

 

Návrh změny ÚP č. parc. 386/5, 386/6 k.ú Motol (zimní sportovní hala místo kempingu) - poklady viz - \\P5mssrv01\vybor_zp\KAR-materialy\VŽP.13.6

VŽP žádá KAR o seznam lokalit, které byly vhodné pro stavbu zimní sportovní haly (uvažovaná zastavěná plocha 15.000 m2) a o podrobnější informace (studii) ke stavbě zimní sportovní haly.

VŽP žádá KAR o seznam stávajících kempů a vhodných pozemků pro kempy na MČ Praha 5.

Pro      5          proti    0          zdržel se        0

 

5/ Různé

 

OŽP zašle členům VŽP přehled o lokalitách likvidace velkoplošných plevelů na plochách MČ Praha 5 včetně vydaných finančních prostředků za posledních 5 let.

 

Neformální diskuse s členy cykloskupiny MHMP bude 11.7.2011 od 15:00 v místnosti 330 UMČ.

Další  jednání VŽP bude 11.7. od 16:00 v místnosti 330 UMČ.

 

Zapsala: Věra Křikavová

Ověřil: Ondřej Velek

Přečteno: 6888x
Publikováno: 11.07.2011, poslední změna: 02.05.2012