Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor pro životní prostředí šipka doprava Zápisy z jednání VŽP šipka doprava vzp_2011

 
 
 

27.6.2011 (17)

Zápis ze 17. VŽP dne 27.6. 2011

(místnost 330, ÚMČ Praha 5, 16:00 až 18:00)

 

Přítomni: Ing. Bohumil Dvořák, Jaroslav Knap, RNDr. Jan Martinec, Ing. Ondřej Velek, Vojtěch Zapletal

Omluveni: Ing. Richard Kopáček, Ing. Jiří Vejmelka, Marek Kukrle

Hosté: Mgr. Radka Havlinová, Ing. Jiří  Vitha, MUDr. Angelo Marinov

OŽP: Ing. Miroslav Kučera, Věra Křikavová

 

Program přijat bez připomínek

Pro      5          proti    0          zdržel se        0

Schválení programu 17. VŽP

Pro      5          proti    0          zdržel se        0

 

1/ Ad hoc případy - http://www.praha5.cz/cs/sekce/pripady-resene-vzp/

Případ 8 -  VKP Spiritka - odloženo po dodání materiálů z KAR

 

Případ 29 -  ochrana zeleně v okolí administrativní budovy obsluhy přístavu – Lihovar parc. č. 5043/23, 24, 5045/2 k.ú. Smíchov.

Za nepovolené kácení vydal OŽP rozhodnutí o pokutě a náhradní výsadbě (pravomocné).

VŽP žádá OSÚ o zaslání důvodu proč byla u projednání stavby opomenuta Městská část Praha 5, o doklady změn územního plánu. VŽP žádá vedoucí OSÚ o vysvětlení na následující schůzi VŽP 11.7. (resp 25.7.).

 

VŽP pověřuje místopředsedu VŽP Jaroslava Knapa získat z KAR resp. Komise územního rozvoje informaci o projednání změny územního plánu orgánech samosprávy MČ.

Pro      5          proti    0          zdržel se        0

 

2/ Plánované  akce VŽP

 

VŽP v rámci pololetního plánu podporuje aktivity pro Evropský týden mobility (např. www.cyklozvoneni.cz 17.9.2011, propagaci elektro mobility, cyklo dopravy atd.)

 

VŽP diskutoval a vytipoval témata a aktivity pro plán na 2. pololetí např.:

 • Příprava zadání investičních akcí na úsporu energií a vody, podpory kompostování apod. (pro budovy MČ Praha 5, školy, školky zřizované MČ Praha 5 apod.)
 • Příprava zadání Investičních akcí k pěší a cyklo dopravu  pro 2012 (vyznačení cyklotrasy na Strakonické a Lidické, opravy chodníků u železničního mostu apod.).
 • Navázání spolupráci se zastupiteli, experty, NNO dalších MČ Praha 5, Praha 13, Slivenec, Řeporyje, ZHMP/MHMP,
 • Diskuse o projektu „Geoparku“ pro lepší ochranu Prokopského a Dalejského údolí
 • Příprava zadání pro dílčí studie  pro Agendu 21 a programy udržitelného rozvoje (možná spolupráce s Berlin NeuKoelln)
 • Příprava zadání k sestavení přehledů („černé/zelené mapy“) problémových míst, přírodních památek, památných stromů, vodotečí na území MČ Praha 5
 • Příprava zadání k pasportizaci zelených ploch vhodných pro vnitroměstskou rekreaci (vnitrobloků, zahrádkových osad  apod.),
 • Příprava zadání programů ochrany a rozvoje zelených ploch na P5 (PP Košíře – Motol, areály „brownfielads“  fy Lihovar, Waltrovka, Barta-Tichý aj.).
 • Spolupráce s lokálními NNO, kulaté stoly s řešiteli ekologickým grantů 2011
 • Nastavení pravidel ekologických grantů „Místo pro život“ pro rok 2012,
 • Další osvětové akce pro veřejnost, články do Pětky apod.

 

VŽP bere na vědomí širší seznam témat k další diskusi plánu akcí VŽP na 2.pololetí 2011 (ke schválení na ZMČ).

Pro      5          proti                zdržel se        0

 

3/ Diskuse strategie/plánu a programů  rozvoje Prahy 5

Proběhla krátká diskuse k některým kapitolám Programového prohlášení RMČ 2010-2014.

 

4/ Hodnocení DUR z environmentálního hlediska

 

Návrh změny ÚP č. parc. 386/5, 386/6 k.ú Motol (zimní sportovní hala místo kempingu) - poklady viz - \\P5mssrv01\vybor_zp\KAR-materialy\VŽP.13.6

VŽP žádá KAR o seznam lokalit, které byly vhodné pro stavbu zimní sportovní haly (uvažovaná zastavěná plocha 15.000 m2) a o podrobnější informace (studii) ke stavbě zimní sportovní haly.

VŽP žádá KAR o seznam stávajících kempů a vhodných pozemků pro kempy na MČ Praha 5.

Pro      5          proti    0          zdržel se        0

 

5/ Různé

 

OŽP zašle členům VŽP přehled o lokalitách likvidace velkoplošných plevelů na plochách MČ Praha 5 včetně vydaných finančních prostředků za posledních 5 let.

 

Neformální diskuse s členy cykloskupiny MHMP bude 11.7.2011 od 15:00 v místnosti 330 UMČ.

Další  jednání VŽP bude 11.7. od 16:00 v místnosti 330 UMČ.

 

Zapsala: Věra Křikavová

Ověřil: Ondřej Velek

Přečteno: 6868x
Publikováno: 11.07.2011, poslední změna: 02.05.2012
Vytisknout