30.5.2011 (14)

Zápis  14.schůze VZP 30.5. 2011

v místnosti 330, ÚMČ, Nám.14 října 4, Praha 5

od 16:00 do 18:00

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Ing. Bohumil Dvořák, Ing. Richard Kopáček, Ing. Jiří Vejmelka, RNDr. Jan Martinec, CSc., Vojtěch Zapletal

 

Omluven: Marek Kukrle, Jaroslav Nedvěd, Jaroslav Knap

 

OŽP: Ing. Miroslav Kučera

Hosté: Mgr. Jan Hlaváček

 

Zápis 13. schůze  VŽP  bez připomínek

http://www.praha5.cz/cs/dokument/zapisy-z-vzp-jednani---2011/

 

Schválen program 14. VŽP

 

1/ Ad hoc případy

------------------------

http://www.praha5.cz/cs/sekce/pripady-resene-vzp/

Případ 8- Žádost Mgr. Cirhana na přešetření  usneseni ZMČ  ve věci  obnoveni registrace VKP Spiritka – odloženo

 

Problematika ochrany zeleně v přístavu u Lihovaru – odloženo

 

Informace o kácení ve školním areálu Pod Žvahovem:

Vedoucí OŽP informoval o nepovoleném kácení stromů. OŽP vydal pravomocné rozhodnutí o přestupku proti zák. 114/1992 Sb., a uložil pokutu.  Vlastník stromů MČ Praha 5 podala ¨na správce areálu žalobu o náhradu škody na majetku.

 

2/ Diskuse akcí VŽP (podle schváleného plánu)

--------------------------------------------------------

Souhrnná informace a jednotlivé presentace ze semináře 20.5. jsou na

 

Podána informace o přípravě semináře "Progresivní a šetrné budovy (nejen) na Praze 5?" 2.6. 2011 (ke Dni ŽP OSN) – program semináře v příloze.

 

Podána Informace o akci k Evropskému týdnu mobility:  Cyklozvonění  bude 17.9. v prostoru ledáren v Braníku, Praha 4 – viz www.cyklozvoneni.cz.

 

3/ Diskuse ekologických grantů 2012

---------------------------------------------------------

Podklady  žádostí grantů 2011 - viz  \\P5mssrv01\vybor_zp\GRANTY_2011 – VŽP schválené granty  jsou připraveny  ke schválení na ZMČ 31.5.2011.

Proběhla  diskuse o lepším nastavení ekologických grantů na rok 2012.

 

4/ Hodnocení DUR z environmentálního hlediska

--------------------------------------------------------

Byla podána informace o veřejném projednání  DUR Promenády a cyklostezky  na Hořejším nábřeží  24.5.2011 - Podklady jsou  na   \\P5mssrv01\vybor_zp\Doprava-CYKLO\Cyklo-promenada

 

5/ Různé

 

Schválen "statut" pro web VŽP http://www.praha5.cz/cs/organizace/vybory-a-komise/24664-vybor-pro-zivotni-prostredi :

 

„Výbor pro životní prostředí je poradní orgán zastupitelstva MČ Praha 5 (zřízený usnesením ZMČ Praha 5 ze dne  18.11.2010), který:

ex-ante posuzuje projekty s vlivem na prostředí Prahy 5,

ex-post  posuzuje stížnosti podněty občanů a organizací k zlepšení prostředí Prahy 5,

navrhuje pravidla programu ekologických grantů „Místo pro život“ a hodnotí granty,

konzultuje pozice a návrhy s dalšími poradními orgány samosprávy (zejména komisí územního rozvoje a komisí dopravy),

koordinuje (ve spolupráci s komisí dopravy) práce na rozvoji cyklistické a pěší dopravy na Praze 5, iniciuje,

shromažďuje a zveřejňuje podklady pro Strategii udržitelného rozvoje MČ Praha 5,

zveřejňuje pololetní zprávu o činnosti výboru ŽP,

pořádá diskuse expertů a osvětové akce pro veřejnost,

aj.“

 

(Pro       6             proti      0             zdržel se              0

 

Předseda VŽP  navrhl, aby informace dle zákona zveřejňované jen na 15 dní na úřední desce byly trvale dostupné a  pohodlně prohledávatelné - http://www.praha5.cz/cs/sekce/uredni-deska/ .

 

Další schůze VŽP bude 13.6.2011

 

Zapsala: Věra Křikavová  30.5.2011

Ověřil: Ondřej Velek

 

Příloha:

Program  semináře 2.6.2011

Progresivní a šetrné budovy (nejen) pro Prahu 5

Čtvrtek 2. 6. 2011 od 16:00 do cca 19:00

Sál zastupitelstva MČ Praha 5, Štefánikova 13/15, Praha 5

Smyslem semináře, pořádaného ke dni Životního prostředí OSN, je informovat zastupitele, úředníky, projektanty, podnikatele a aktivní veřejnost o šetrných budovách a nástrojích progresivních radnic, které šetří náklady za energie, podporují a investují nízkonenergetickou a pasivní (aktivní) výstavbu na svém území, a pozitivně ovlivňují své zaměstnance a dodavatele k odpovědnějšímu chování…

Přednáškový sál je otevřen již od 15:30 - registrace, drobné občerstvení

16:00 – Krátká úvodní slova

Boris Zupančič -  Česká rada pro šetrné budovy www.setrnebudovy.cz

Michal Broža – Informační středisko OSN www.osn.cz

Ondřej Velek - Výbor pro životní prostředí ZMČ Praha 5 www.praha5.cz

Hlavní přednášky

Švédské HAMMARBY - první město světa navržené dle zásad udržitelného rozvoje - revitalizace devastovaných území (brownfields) z iniciativy radnice Stockholmu

Ing. arch. Oleg Haman - www.CASUA.cz

Nástroje obcí k úsporám energií, pro podporu obnovitelných zdrojů, certifikaci budov

Mgr. František Macholda, MBA,  Ing. Jiří Beranovský, Ph.D. - www.ekowatt.cz

Jak může radnice (nejen Prahy 5) v krizi svým chováním šetřit rozpočet i prostředí?

Kateřina Janatová,  MUDr. Lenka Pipková - www.setrnakancelar.cz

Přestávka na občerstvení

Panelová diskuse Perspektivy udržitelné výstavby, energetiky, mobility na komunální úrovni – příklady

Vstup volný

Presentace přednášek budou po semináři na stránkách

Výboru pro životní prostředí ZMČ Praha 5

http://www.praha5.cz/cs/sekce/seminare/

Přečteno: 7236x
Publikováno: 10.06.2011, poslední změna: 02.05.2012
Autor: Volené orgány (zastupitelstvo, rada)