Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor pro životní prostředí šipka doprava Zápisy z jednání VŽP šipka doprava vzp_2011

 
 
 

2.5.2011 (12)

12. schůze VŽP dne 2.5.2011

začátek v 16 hod, konec v 17 hod

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Jaroslav Knap, Ing. Richard Kopáček, Marek Kukrle, Vojtěch Zapletal

Omluven: Ing. Jiří Vejmelka, Jaroslav Nedvěd, RNDr. Jan Martinec, CSc., Ing. B. Dvořák

OŽP: Ing. Miroslav Kučera

hosté: Mgr. Radka Havlínová

Zápisy z 10. a 11. schůze zaslány členům VŽP (ZMČ) – bez připomínek.

Schválení programu 12. VŽP

1/ Ad hoc případy

http://www.praha5.cz/cs/sekce/pripady-resene-vzp/

 

2/ Diskuse akcí VŽP (podle schváleného plánu)

Presentace ze semináře 20.4. (ke Dni Země) jsou na  http://www.praha5.cz/cs/sekce/seminare/

Diskuse přípravy Konference 2.6. (ke Dni ŽP OSN) - možná témata: šetrné budovy, uzemní plán Prahy 5

Diskuse akcí v Evropskému týdnu mobility (Cyklozvonění, elektromobilita, spolupráce s cyklokomisí MHMP aj.)

 

3/ Hodnocení žádostí ekologických grantů 2011

Schválení výběrové komise (pro otevírání obálek) hodnocení žádostí : RNDr. Jan Martinec, CSc. (náhradník Ing. Velek), Jaroslav Knap (náhradník Ing. Richard Kopáček), Ing. Jiří Vejmelka (náhradník Marek Kukrle), Ing. Bohumil Dvořák (náhradník Jaroslav Nedvěd), Vojtěch Zapletal.

Komise se sejde k otevírání obálek 9.5.2011 v 16 hod, zasedací místnost č. 330, 3. poschodí, Nám. 14. října 4.

4/ Hodnocení DUR z environmentálního hlediska

Představení DUR –  BD Slávy Horníka/Musílkova proběhlo na 11. VŽP 18.4. 2011 - podklady \\P5mssrv01\kar

5/ Různé

Jaroslav Knap presentoval svůj projekt využití náplavky Hořejší nábřeží jako rekreačního prostoru MČ Praha 5 (občerstvení, stánky, galerie, cyklostezka, promenáda, toalety, infocentrum, molo pro lodní dopravu a pláž. Presentaci zpřístupní na serveru p5mssrv01.

Ing. Miroslav Kučera (OŽP) upozornil na omezení staveb v aktivní záplavové zóně, podle § 67 zákona 254/2001 Sb. o vodách. Stavba bývalé pláže neměla povolení.

VŽP pořádá 9.5.2011 od 13:00 neformální diskusi k projektu  Jaroslava Knapa a KVS Cyklostezky a promenády na Hořejším nábřeží (místnost 330, Nám. 14. října č. 4).

OSÚ svolalo na 24.5.2011 od 13:00 veřejné ústní jednání o projektu KVS Cyklostezka a promenáda (místnost 330, Nám. 14. října 4).

Zapsala:  Věra Křikavová

Ověřil:  Ondřej Velek

9.5.2011

Příloha

formulář pro formální a věcné hodnocení žádosti

MÍSTO PRO ŽIVOT – EKOLOGICKÉ PROGRAMY

Hodnocení žádosti o grant MČ praha 5

(formulář pro formální a věcné hodnocení žádosti)

Grant č.:

Žadatel - Právnická osoba/Fyzická osoba

Název projektu:

Finanční prostředky:

Celkové náklady projektu : .....................Kč

Požadováno od MČ Praha 5: ..…….......... Kč

Formální hodnocení žádosti:

dodržení termínu podání:  Ano / Ne správné označení obálky se žádostí:   Ano / Ne žádost na CD: Ano / Ne řádné vyúčtování v termínu již přidělených grantů MČ Praha 5 z předchozích let: Ano / Ne vyplnění všech požadovaných údajů v žádosti o grant včetně příloh:  Ano / Ne

Požadované povinné přílohy k žádosti: (*Přísp. org. zřizované MČ P5 – ZŠ a MŠ – nedokládají přílohy s *)

*Doklad určující právní formu žadatele (stanovy, zřizovací listina, registrace MV) – ověřené. Ano / Ne

*Doklad  o  přidělení  IČ. Ano / Ne

Doklad oprávněné osoby jednat za žadatele – ověřené. Ano / Ne

*Registrovaný předmět podnikání. Ano / Ne

*Potvrzení, že žadatel nemá daňové nedoplatky (FÚ) – bezdlužnost – (potvrz./čest. prohl.) Ano / Ne

*Potvrzení, že žadatel nemá závazky – soc. zabezp., zdrav. pojištění – (potvrz./čest. prohl.) Ano / Ne

Kopie potvrzení o zřízení bankovního účtu. Ano / Ne

Prohlášení o přijaté podpoře De minimis. Ano / Ne

 

Věcné hodnocení  žádosti - Grantový podprogram:

obsahový soulad s tématem vyhlášeného grantu: Ano / Ne zkušenost s již uskutečněnými akcemi (není podmínkou): Ano / Ne přímý vztah (sídlo, dlouhodobá činnost) a přínos pro MČ Praha 5:  Ano / Ne reálnost uskutečnění projektu z hlediska časového:  Ano / Ne reálnost uskutečnění projektu z hlediska organizačního:  Ano / Ne reálnost uskutečnění projektu z hlediska a ekonomického:  Ano / Ne

Závěr:

I. Žádost splnila všechny požadované náležitosti v souladu s vyhlášením grantů a obecnými pravidly pro rok 2011:  Ano  /   Ne

II. Výběrová komise na základě výše uvedených skutečností doporučuje / nedoporučuje navrhnout přidělení grantu ve výši …………………Kč účelově určené na aktivity resp. vybavení  pro aktivity projektu ………………………………….

V Praze dne  ……………….2011

Podpis předsedy hodnotící komise:

Podpisy členů hodnotící komise:

Přečteno: 7544x
Publikováno: 13.05.2011, poslední změna: 02.05.2012
Autor: Volené orgány (zastupitelstvo, rada)
Vytisknout