Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor pro životní prostředí šipka doprava Zápisy z jednání VŽP šipka doprava vzp_2011

 
 
 

18.4.2011 (11)

Zápis z 11. schůze VŽP dne 18.4.2011

ÚMČ, Nám 14. října 4, P5 místnosti 330

(začátek v 16 hod, konec jednání v 18 hod)

 

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Vojtěch Zapletal, Ing. Bohumil Dvořák, Ing. Richard Kopáček

Omluveni: Ing. Jiří Vejmelka Marek Kukrle, Jaroslav Nedvěd, RNDr. Jan Martinec, CSc., Jaroslav Knap

Hosté: Ing. Hladník

OŽP – Ing. Miroslav Kučera,

 

VÝBOR NEUSNÁŠENÍSCHOPNÝ

 

Připomínky k 10. zápisu VŽP z 21.3.2011 .

http://www.praha5.cz/cs/dokument/zapisy-z-vzp-jednani---2011/

Návrh programu 11.VŽP.

 

1/ Ad hoc případy a podněty

Seznam případů - viz http://www.praha5.cz/cs/sekce/pripady-resene-vzp/

Dokumentace - viz  \\P5mssrv01\vybor_zp

 

VŽP žádá KAR o zpřístupnění studií a dokumentace problémových projektech v oblasti Hřebenka.

 

2/ Diskuse přípravy akcí VŽP (podle schváleného plánu VŽP  4-9/2011)

VŽP společně s Informačním střediskem OSN pořádá podle schváleného  plánu Seminář 20.4. 2011  ke Dni Země  „Zkušenosti MČ s Lokální  Agendou 21“ (podrobná pozvánka s kontakty v příloze)

V přípravě je konference  ke Den ŽP OSN „Udržitelný rozvoj MČ Prahy 5“ (2.6.2011 od 14:00)

K třetí akci „Týden mobility“ (mezi 16-22.9. 2011) se organizátoři akce Cyklozvonění obrátili na radního ing. Vejmelku s žádostí o vyvolání koordinační schůzky  mezi P4, P5, P11, P12 a P13.

 

VŽP žádá OŽP a další odbory o podkladové informace např. o plochách vhodných pro vnitroměstskou rekreaci (jako jsou parky, vnitrobloky, zahrádkové osady, vzácné lokality apod.).

 

VŽP bude shromažďovat podklady pro strategii udržitelného rozvoje Prahy 5 a její akční programy, a podle dohody koordinovat diskusi (návrh programů SUR k diskusi v příloze).

 

3/ Administrace a hodnocení žádostí ekologických grantů 2011

Potenciální žadatelé o eko-granty byli informováni mailem, dubnovým zpravodajem Pětka a přes Informační středisko MČ.  Žadatelům je nabídnuta konzultace témat a konkrétních potřebných aktivit. Uzávěrka příjmu grantů je 22.4. Administrace žádostí provede tajemnice VŽP Věra Křikavová.

Diskuse podrobnějších kritérií hodnocení žádostí proběhne na VŽP 18.4.

 

VŽP nominuje členy grantové komise:  Ing. J.Vejmelka (VV), V. Zapletal (ODS), RNDr. Jan Martinec (SZ) – členové komise za TOP a ČSSD budou určeni na dalším VŽP.

 

4/ Hodnocení DUR z environmentálního hlediska

Komise územního rozvoje je ochotna organizovat společné presentace DUR pro komisi dopravy a VŽP. Po presentaci by VŽP projednal hodnocení DUR z environmentálního hlediska.

 

VŽP byl seznámen s projektem Bytového domu Slávy Horníka, parc. č. 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 541, k.ú. Košíře. Ubytovací zařízení, 3 retenční nádrže – zachycenou dešťovou vodu možno využít k zálivce zeleně, v horních bytech zeleň na terasách, nízkoenergetický objekt, zúžený profil vozovky – zklidnění lokality, ustupující objekt umožní založení pruhu zeleně mezi komunikací a stavbou.

 

 

5/ Různé

Předseda VŽP  informoval o neformální diskusi ke koordinaci akci v oblasti rozvoje cyklodopravy na Praze 5 , která  proběhla 11.4.2011 od 16:00 v zasedací místnosti 330 (ÚMČ, Nám 14. října 4, Praha 5).

 

Předseda VŽP informoval o mezinárodních  seminářích 7. a 8.dubna  (www.mestavpohybu.cz , www.farmarsketrziste.cz, program pro veřejné prostory www.pss.org ) pořádaných Nadací Partnerství  resp. www.nadacepartnerstvi.cz.

 

Zapsala Věra Křikavová

Ověřil Ondřej Velek

 

Přílohy:

Podkladové materiály k diskusi

  • Statut VŽP
  • Strategie udržitelného rozvoje a Programy)

Návrh programu semináře 20.4.2011 na radnici

 

K diskusi - Návrh statutu VŽP pro web (návrh O. Velek)

-------------------------------------------------------------------------

Výbor pro životní prostředí je poradní orgán zastupitelstva MČ Praha 5 (zřízený usnesením ZMČ Praha 5 dne  18.11.2010), který:

  • ex-ante posuzuje projekty s vlivem na prostředí Prahy 5,
  • ex-post  posuzuje stížnosti podněty občanů a organizací k zlepšení prostředí Prahy 5,
  • navrhuje pravidla programu ekologických grantů „Místo pro život““,
  • konzultuje pozice a návrhy s dalšími poradními orgány samosprávy (zejména komisí územního rozvoje a komisí dopravy),
  • koordinuje (ve spolupráci s komisí dopravy) práce na rozvoji cyklistické a pěší dopravy na Praze 5,
  • shromažďuje a zveřejňuje podklady pro Strategii udržitelného rozvoje,
  • zveřejňuje pololetní zprávu o činnosti VŽP
  • pořádá a odborné diskuse expertů a osvětové akce pro veřejnost

 

k diskusi - Návrh Programů Strategie udržitelného rozvoje MČ prahy (návrh O. Velek)

--------------------------------------------------------------------

Strategie udržitelného rozvoje městské části Praha 5 (SUR)

 

(dle §89 odst.1g zákona 131/2000 Sb., tzv. „Program rozvoje městské části“)

 

Cíle strategie udržitelného rozvoje městské části Praha 5:

zvýšení kvality života občanů Prahy 5, ochrana veřejného prostoru, zvýšení sociální kohese, podpora odpovědného podnikání na území Prahy 5.

Využitím plánovacích, regulačních a prosazovacích možností veřejné lokální správy (úřadu a samosprávy pro harmonizace veřejných a privátních zájmů komunit Prahy 5.

 

SOCIÁLNÍ pilíř SUR MČ Praha 5

Cíl: podpora sociální kohese, adresná pomoc a zajištění služeb vyloučeným/ohroženým

Programy:

Program adresné sociální bytové politiky

Program podpory lidem bez domova

Program podpory transparence veřejné správy

Program zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů veřejné správy

Program profesionalizace a depolitizace státní správy

 

EKONOMICKÝ pilíř SUR MČ Praha 5

Cíl: podpora odpovědného lokálního podnikání

Programy:

Program úspor spotřeby energií a vody v budovách ve správě Prahy 5

Program podpory výroby a spotřeby obnovitelných energií (OZE, fotovoltaika na střechách apod., nákup energie OZE apod.)  na Praze 5

Program podpory spotřeby bio‑potravin v zařízeních veřejné správy Prahy 5

Program podpory výstavby šetrných budov na Praze 5 (pasivní/aktivní domy)

Program rozvoje bezpečné a úsporné dopravy na Praze 5 (podpora MHD, MHD, pěší, cyklo, nízkoemisní a elektro mobility)

Programy progresivního odpadového hospodářství na Praze 5 (separace nebezpečných odpadů, bioodpadů, připojení k iniciativě „Zero Waste“)

Program podpory odpovědného nakupování veřejné správy (Green Procurement)

 

ENVIRONMENTÁLNÍ pilíř SUR MČ Praha 5

Cíl: zvyšování kvality prostředí pro zdravé veřejné aktivity (omezování rizikových faktorů), ochrana a rozvoj přírodního prostředí a vnitroměstské zeleně

Program omezování rizikových faktorů na Praze 5 (hluk, imise, chemická a biologická rizika)

Program rozvoje vnitroměstské rekreace na Praze 5 (outdoor sportu, zahrádkových osad, vnitrobloků)

Program ochrany a rozvoje zeleně na Praze 5 (vnitroměstských lesů, přírodních památek apod.)

aj.

 

HARMONOGRAM a nástroje prosazení lokální SUR (enforcement)

Přijetí „deklarace 2030“ k UR – 2011

Podání přihlášky do  procesu Lokální Agendy 21) – 2011

Přijetí Strategie UR (cíle programů, rámcový harmonogram, indikátory) – 2011

Pravidelné vyhodnocování efektu (indikátory) - od 2011 průběžně

Rozběh konkrétních programů - 2011-2014

PŘÍLOHA

Program semináře ke DNI ZEMĚ 20.4. , 16:00-20:00, Úřad MČ Praha  5, Štefánikova13/15, Praha 5, 6.patro - sál zastupitelstva

MČ Praha 5 - výbor pro životní prostředí ZMČ a Informační středisko  OSN si Vás dovolují pozvat  na  SEMINÁŘ  ke DNI ZEMĚ  "STRATEGICKÉ PLÁNY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ (nejen) PRAHY  5",  který se koná  ve středu 20.4.2011 (16:00-20:00) v sále zastupitelstva  (Úřad MČ Praha 5, Štefánikova13/15, Praha 5, 6.patro)

Cílem semináře je  presentovat a diskutovat  dobré a přenositelné  zkušenosti radnic a zájmových stran s moderními procesy  zapojování  odborné i laické veřejnosti  do tvorby dlouhodobých  ekonomicky i  sociálně i environmentálně harmonizovaných strategií, na které  navazují  konkrétní  transparentní realizační programy.  Řada městských částí již zavádí  procesy a pravidla Místní Agendy 21 (www.ma21.cz) a seminář může přispět k výměně zkušeností. Seminář  je pořádán ke Dni Země (22.4. viz. www.denzeme.cz, www.earthday.org/earth-day-2011)  a měl by otestovat zájem o  vhodnou  formu další konference, která je plánována na 2.6. ke Dni životního  prostředí OSN.

15:30 - otevření sálu - presence návštěvníků, mini občerstvení, příprava letáků/posterů/presentací lektorů (max. 10-15 minut,  dataprojektor k dispozici)

16:00 OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ

----------------------------------

Pozdrav starosty / místostarosty

Pozdrav spolupořadatelů

Mgr. Michal Broža - Informační středisko OSN -  www.osn.cz

Ing. Ondřej  Velek-  předseda VŽP ZMČ Praha 5 - www.praha5.cz

Organizační  informace/ Představeni lektorů

16:30 - Blok  ZKUŠENOSTI RADNIC se STRATEGICKÝMI PLÁNY a MÍSTNÍ  AGENDOU (www.MA21.cz)

----------------------------------------------------------------------

Projekt Zdravá Libuš a Písnice a Místní Agenda 21 -  Iva Hájková - www.praha-libus.cz

Strategicky plán MČ Praha  Slivenec - RNDr. Jana  Plamínková, starostka -  www.praha-slivenec.cz Strategický plán MČ  Praha 12 - Marek Rejman,  místostarosta - www.praha12.cz

Strategický plán P13 - JUDr Kateřina Černá, tajemnice úřadu -  www.praha13.cz

Proces přípravy SUR a programů na Praze 5? -  Ing. Ondřej Velek  VŽP ZMČ Praha 5

Indikátory udržitelného rozvoje obce  (lektor bude upřesněn) - www.timur.cz , www.ekostopa.cz

Krátká diskuse

17:45  - 18:00 přestávka na mini občerstvení

18:00 blok AKTIVITY ZÁJMOVÝCH STRAN V "PILÍŘÍCH" STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE OBCE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOCIÁLNÍ POLITIKA RADNIC - (komunitní školy, sociální služby, otevřená  mediální politika radnice, participace občanů v rozhodovacích  procesech, moderní jednací řády samosprávy apod.)

 

Komunitní plánování sociálních služeb - Ing. Jitka Materová, www.obcan.org

Sociální ekonomika pro obce - Ing. PhDr. Petra Francová www.nova-ekonomika.cz

 

ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ/CHOVÁNÍ RADNIC -  transparentní a udržitelné hospodaření, odpovědné chování www.zeleneuradovani.cz, zelené nakupovaní úřadu http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm,  lokální (bio)potraviny do úřadů a škol - www.farmarskatrziste.cz apod.

 

Transparentní zakázky radnice - Mgr. Tomáš Kramár - www.bezkorupce.cz

Energetický management obce - Ing. Miroslav  Šafařík - www.energetickymanagement.cz

Revitalizace budov a zanedbaných území (brownfields) obce - Jaroslav Pašmik - www.CZGBC.org

 

ODPOVĚDNÝ ROZVOJ PROSTŘEDÍ OBCE - Snižování vlivu rizikových faktorů  (imise, hluk apod.), zvyšování kvality veřejného prostoru  (www.pps.org), ochrana lokálního dědictví  a památek, podpora  diversity lokální kultury, zlepšování vnitroměstské rekreace a dostupnosti veřejného prostoru (parky, vnitrobloky), cyklodprava, šetrný "out-door" sport, ochrana a rozvoj zahrádkových osad aj.), ochrana vnitroměstských přírodních parků (vize "Geoparku" Prokopské údolí) apod.

 

Iniciativy za lepší urbanismus -  Arch. Tomáš Vích -  www.beau.wgz.cz

Bezpečné cesty do škol,  plány mobility škol a institucí - Eva Šuchmanová  - www.prazskematky.czwww.nazelenou.cz

 

DISKUSE

20:00  SHRNUTÍ PODNĚTŮ - UKONČENÍ SEMINÁŘE

--------------------------------------------------------------

Shrnutí zkušeností  k institucionalizace procesů přípravy SUR a  akčních programů radnic 2011-2014

(pozvánka na konferenci "UDRŽITELNÝ ROZVOJ PRAHY 5?" - 2.6. (14:00-20:00) sál ZMČ Prahy 5)

Přečteno: 7482x
Publikováno: 29.04.2011, poslední změna: 02.05.2012
Autor: Volené orgány (zastupitelstvo, rada)
Vytisknout