4.4.2011 (10)

Zápis z 10. schůze VŽP dne 4.4.2011

ÚMČ, Nám 14. října 4, P5 místnosti 330

(začátek v 16 hod, konec jednání v 18 hod)

 

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Ing. Jiří Vejmelka, Marek Kukrle, Jaroslav Nedvěd, Vojtěch Zapletal

Omluveni: Ing. Bohumil Dvořák, Jaroslav Knap, RNDr. Jan Martinec, CSc.

Hosté: Jan Hlaváček, Radka Havlinová, Mgr. Viktor Najmon, Ing. Jiří Vitha

OŽP – Ing. Miroslav Kučera,

 

Připomínky k 9. zápisu VŽP z 21.3.2011 nebyly.

http://www.praha5.cz/cs/dokument/zapisy-z-vzp-jednani---2011/208480-9zapis-vzp-2132011

Schválen návrh programu 10.VŽP.

 

1/ Ad hoc případy a podněty

Seznam případů - viz http://www.praha5.cz/cs/sekce/pripady-resene-vzp/

Dokumentace - viz  \\P5mssrv01\vybor_zp

 

Park Raudnitzova domu (Hlubočepy, parc. č.  149/1 k.ú. Hlubočepy)

Podle dostupných informací z občanského sdružení Hlubočepští žádost o kácení vznikla 2010 na základě podnětu památkářů MHMP a správcovské firmy Centra (předpokládané náklady opravy zdi a kácení měly být cca 900 tis. Kč). Sdružení Hlubočepští nechalo vypracovat nezávislý rozbor ukazující na zbytečné kácení cenných stromů v parku (v budoucím“ arboretu“), nehospodárnost  při návrhu opravy zdi. Případ byl předběžně projednán s předsedou Komise pozemního rozvoje a radním pro ŽP.

 

MČ Praha 5 zplnomocnila k jednání opravy zdi Ing. Juliánu Chlumskou. OŽP ÚMČ Praha 5 jako příslušný orgán státní správy vydá ve správním řízení rozhodnutí o kácení, proti kterému se sdružení případně odvolají.

 

VŽP doporučuje provést šetrně opravu zdi parku, pokud možno bez kácení (Pro 6 proti 0 zdržel se 0 přítomno 6)

 

BD Zahrady Hřebenka,  parc. č. 4198/112, 53, 86, k.ú. Smíchov

VŽP žádá KAR o zpřístupnění studií a dokumentace problémových projektech v oblasti Hřebenka.

 

2/ Diskuse přípravy akcí VŽP (podle schváleného plánu VŽP  4-9/2011)

VŽP společně s Informačním střediskem OSN pořádá podle schváleného  plánu Seminář 20.4. 2011  ke Dni Země  „Zkušenosti MČ s Lokální  Agendou 21“ (podrobná pozvánka s kontakty v příloze)

 

V přípravě je konference  ke Den ŽP OSN „Udržitelný rozvoj MČ Prahy 5“ (2.6.2011 od 14:00)

 

K třetí akci „Týden mobility“ (mezi 16-22.9. 2011) se organizátoři akce Cyklozvonění obrátili na radního ing. Vejmelku s žádostí o vyvolání koordinační schůzky  mezi P4, P5, P11, P12 a P13.

 

VŽP žádá OŽP a další odbory o podkladové informace např. o plochách vhodných pro vnitroměstskou rekreaci (jako jsou parky, vnitrobloky, zahrádkové osady, vzácné lokality apod.).

 

VŽP bude shromažďovat podklady pro strategii udržitelného rozvoje Prahy 5 a její akční programy, a podle dohody  koordinovat diskusi (návrh programů SUR k diskusi v příloze).

 

3/ Administrace a hodnocení žádostí ekologických grantů 2011

Potenciální žadatelé o eko-granty byli informováni mailem, dubnovým zpravodajem Pětka a přes Informační středisko MČ.  Žadatelům je nabídnuta konzultace témat a konkrétních potřebných aktivit. Uzávěrka příjmu grantů je 22.4. Administrace žádostí provede tajemnice VŽP Věra Křikavová.

Diskuse podrobnějších kritérií hodnocení žádostí proběhne na VŽP 18.4.

 

VŽP nominuje členy grantové komise:  Ing. J.Vejmelka (VV), V. Zapletal (ODS), RNDr. Jan Martinec (SZ) – členové komise za TOP a ČSSD budou určeni na VŽP 18.4.

 

4/ Hodnocení DUR z environmentálního hlediska

Komise územního rozvoje je ochotna organizovat společné presentace DUR pro komisi dopravy a VŽP. Po presentaci by VŽP projednal hodnocení DUR z environmentálního hlediska.

 

5/ Různé

Členové VŽP mohou zasílat připomínky ke kapitole „Životní prostředí  Programového prohlášeni rady  na roky 2011-2014“ radnímu ing. Vejmelkovi nejpozději do dalšího  výboru 18.4., kde je možná společná diskuse.

 

Předseda VŽP avizoval neformální diskusi ke koordinaci akci v oblasti rozvoje cyklodopravy na Praze 5 na 11.4.2011 od 16:00 v zasedací místnosti 330 (ÚMČ, Nám 14. října 4, Praha 5).

 

Předseda VŽP informoval o mezinárodních  seminářích  (www.mestavpohybu.cz , www.farmarsketrziste.cz a program pro veřejné prostory www.pss.org resp. www.nadacepartnerstvi.cz.

 

Vedoucí OŽP informoval, že  OŽP ÚMČ Praha 5 (ve spolupráci s pověřenými orgány státní správy, MěVS v Praze, ČIŽP, OOP MHMP) provedl kontrole místě v Záchranné stanici pro zvířata Praha – Jinonice.  Kontroly se účastnili členové VŽP (Ing. O. Velek, Jaroslav Knap).

Kontrola neshledala závady z hlediska péče o zvířata.

 

Zapsala Věra Křikavová

Ověřil Ondřej Velek

 

Přílohy:

Podkladové materiály k diskusi (Statut VŽP, Strategie udržitelného rozvoje a Programy)

Návrh programu semináře 20.4.2011 na radnici

 

K diskusi - Návrh statutu VŽP pro web (návrh O. Velek)

-------------------------------------------------------------------------

Výbor pro životní prostředí je poradní orgán zastupitelstva MČ Praha 5 (zřízený usnesením ZMČ Praha 5 dne  18.11.2010), který:

 

k diskusi - Návrh Programů Strategie udržitelného rozvoje MČ prahy (návrh O. Velek)

--------------------------------------------------------------------

Strategie udržitelného rozvoje městské části Praha 5 (SUR)

 

(dle §89 odst.1g zákona 131/2000 Sb., tzv. „Program rozvoje městské části“)

 

Cíle strategie udržitelného rozvoje městské části Praha 5:

zvýšení kvality života občanů Prahy 5, ochrana veřejného prostoru, zvýšení sociální kohese, podpora odpovědného podnikání na území Prahy 5.

Využitím plánovacích, regulačních a prosazovacích možností veřejné lokální správy (úřadu a samosprávy pro harmonizace veřejných a privátních zájmů komunit Prahy 5.

 

SOCIÁLNÍ pilíř SUR MČ Praha 5

Cíl: podpora sociální kohese, adresná pomoc a zajištění služeb vyloučeným/ohroženým

Programy:

Program adresné sociální bytové politiky

Program podpory lidem bez domova

Program podpory transparence veřejné správy

Program zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů veřejné správy

Program profesionalizace a depolitizace státní správy

 

EKONOMICKÝ pilíř SUR MČ Praha 5

Cíl: podpora odpovědného lokálního podnikání

Programy:

Program úspor spotřeby energií a vody v budovách ve správě Prahy 5

Program podpory výroby a spotřeby obnovitelných energií (OZE, fotovoltaika na střechách apod., nákup energie OZE apod.)  na Praze 5

Program podpory spotřeby bio‑potravin v zařízeních veřejné správy Prahy 5

Program podpory výstavby šetrných budov na Praze 5 (pasivní/aktivní domy)

Program rozvoje bezpečné a úsporné dopravy na Praze 5 (podpora MHD, MHD, pěší, cyklo, nízkoemisní a elektro mobility)

Programy progresivního odpadového hospodářství  na Praze 5 (separace nebezpečných odpadů, bioodpadů, připojení k iniciativě „Zero Waste“)

Program podpory odpovědného nakupování veřejné správy (Green Procurement)

 

ENVIRONMENTÁLNÍ pilíř SUR MČ Praha 5

Cíl: zvyšování kvality prostředí pro zdravé veřejné aktivity (omezování rizikových faktorů), ochrana a rozvoj přírodního prostředí a vnitroměstské zeleně

Program omezování rizikových faktorů na Praze 5 (hluk, imise, chemická a biologická rizika)

Program rozvoje vnitroměstské rekreace na Praze 5 (outdoor sportu, zahrádkových osad, vnitrobloků)

Program ochrany a rozvoje zeleně na Praze 5 (vnitroměstských lesů, přírodních památek apod.)

aj.

 

HARMONOGRAM a nástroje prosazení lokální SUR (enforcement)

Přijetí „deklarace 2030“ k UR – 2011

Podání přihlášky do  procesu Lokální Agendy 21) – 2011

Přijetí Strategie UR (cíle programů, rámcový harmonogram, indikátory) – 2011

Pravidelné vyhodnocování efektu (indikátory) - od 2011 průběžně

Rozběh konkrétních programů - 2011-2014

 

SEMINARE ke DNI ZEME 20.4. , 16:00-20:00, Úřad MČ Praha  5, Štefánikova13/15, Praha 5, 6.patro - sál zastupitelstva

 

MČ Praha 5 - výbor pro životní prostředí ZMČ a Informační středisko  OSN si Vás dovolují pozvat  na  SEMINÁŘ  ke DNI ZEMĚ  "STRATEGICKÉ PLÁNY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ (nejen) PRAHY  5"

který se koná  ve středu 20.4.2011 (16:00-20:00) v sále zastupitelstva  (Úřad MČ Praha 5, Štefánikova13/15, Praha 5, 6.patro)

 

Cílem semináře je  presentovat a diskutovat  dobré a přenositelné  zkušenosti radnic a zájmových stran s moderními procesy  zapojování  odborné i laické veřejnosti  do tvorby dlouhodobých  ekonomicky i  sociálně i environmentálně harmonizovaných strategií, na které  navazují  konkrétní  transparentní realizační programy.  Řada  městských částí již zavádí  procesy a pravidla Místní Agendy 21 (www.ma21.cz)  a  seminář může přispět k výměně zkušeností. Seminář  je pořádán ke Dni Země (22.4.  viz.  www.denzeme.cz, www.earthday.org/earth-day-2011)  a měl by  otestovat zájem o  vhodnou  formu další konference, která je plánována na 2.6. ke Dni životního  prostředí OSN.

 

15:30 - otevření sálu - presence návštěvníků , mini občerstvení,  příprava letáků/posterů/presentací lektorů (max. 10-15 minut,  dataprojektor k dispozici)

 

16:00 OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ

----------------------------------

Pozdrav starosty / místostarosty

Pozdrav spolupořadatelů

Mgr. Michal Broža - Informační středisko OSN -  www.osn.cz Ing. Ondřej  Velek-  předseda VŽP ZMČ Praha 5 - www.praha5.cz

 

Organizační  informace/ Představeni lektorů

 

16:30 - Blok  ZKUŠENOSTI RADNIC se STRATEGICKÝMI PLÁNY a MÍSTNÍ  AGENDOU (www.MA21.cz)

----------------------------------------------------------------------

 

Projekt Zdravá Libuš a Písnice a Místní Agenda 21 -  Iva Hájková - www.praha-libus.cz

Strategicky plán MČ Praha  Slivenec - RNDr. Jana  Plamínková, starostka -  www.praha-slivenec.cz Strategický plán MČ  Praha 12 - Marek Rejman,  místostarosta - www.praha12.cz

Strategický plán P13 - JUDr Kateřina Černá, tajemnice úřadu -  www.praha13.cz

Proces přípravy SUR a  programů na Praze 5  -  Ing. Ondřej Velek  VŽP ZMČ Praha 5

Indikátory  udržitelného rozvoje obce - (lektor bude upřesněn) -  www.timur.cz , www.ekostopa.cz

 

Krátká diskuse

 

17:45  - 18:00 přestávka na mini občerstvení

 

18:00 blok AKTIVITY ZÁJMOVÝCH STRAN V "PILÍŘÍCH" STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE OBCE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOCIÁLNÍ POLITIKA RADNIC - (komunitní školy, sociální služby, otevřená  mediální politika radnice, participace občanů v rozhodovacích  procesech, moderní jednací řády samosprávy apod.)

 

Komunitní plánování sociálních služeb - Ing. Jitka Materová, www.obcan.org

Sociální ekonomika pro obce - Ing. PhDr. Petra Francová www.nova-ekonomika.cz

ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ/CHOVÁNÍ RADNIC -  transparentní a udržitelné hospodaření, odpovědné chování www.zeleneuradovani.cz, zelené nakupovaní úřadu  http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm,  lokální (bio)potraviny do úřadů a škol - www.farmarskatrziste.cz apod.

Transparentní zakázky radnice - Mgr. Tomáš Kramár - www.bezkorupce.cz

Energetický management obce - Ing. Miroslav  Šafařík - www.energetickymanagement.cz

Revitalizace budov a zanedbaných území (brownfields) obce - Jaroslav Pašmik - www.CZGBC.org

ODPOVĚDNÝ ROZVOJ PROSTŘEDÍ OBCE - Snižování vlivu rizikových faktorů  (imise, hluk apod.), zvyšování kvality veřejného prostoru  (www.pps.org), ochrana lokálního dědictví  a památek, podpora  diversity lokální kultury, zlepšování vnitroměstské rekreace a dostupnosti veřejného prostoru (parky, vnitrobloky), cyklodprava, šetrný "out-door" sport, ochrana a rozvoj zahrádkových osad aj.), ochrana vnitroměstských přírodních parků (vize "Geoparku" Prokopské údolí) apod.

Iniciativy za lepší urbanismus -  Arch. Tomáš Vích -  www.beau.wgz.cz

Bezpečné cesty do škol,  plány mobility škol a institucí - Eva Šuchmanová  - www.prazskematky.czwww.nazelenou.cz

 

DISKUSE

20:00  SHRNUTÍ PODNĚTŮ - UKONČENÍ SEMINÁŘE

--------------------------------------------------------------

Shrnutí zkušeností  k institucionalizace procesů přípravy SUR a  akčních programů radnic 2011-2014

(pozvánka na konferenci "UDRŽITELNÝ ROZVOJ PRAHY 5?" - 2.6. (14:00-20:00) sál ZMČ Prahy 5)

Přečteno: 7354x
Publikováno: 10.04.2011, poslední změna: 02.05.2012
Autor: Volené orgány (zastupitelstvo, rada)