Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor pro životní prostředí šipka doprava Zápisy z jednání VŽP šipka doprava vzp_2011

 
 
 

4.4.2011 (10)

Zápis z 10. schůze VŽP dne 4.4.2011

ÚMČ, Nám 14. října 4, P5 místnosti 330

(začátek v 16 hod, konec jednání v 18 hod)

 

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Ing. Jiří Vejmelka, Marek Kukrle, Jaroslav Nedvěd, Vojtěch Zapletal

Omluveni: Ing. Bohumil Dvořák, Jaroslav Knap, RNDr. Jan Martinec, CSc.

Hosté: Jan Hlaváček, Radka Havlinová, Mgr. Viktor Najmon, Ing. Jiří Vitha

OŽP – Ing. Miroslav Kučera,

 

Připomínky k 9. zápisu VŽP z 21.3.2011 nebyly.

http://www.praha5.cz/cs/dokument/zapisy-z-vzp-jednani---2011/208480-9zapis-vzp-2132011

Schválen návrh programu 10.VŽP.

 

1/ Ad hoc případy a podněty

Seznam případů - viz http://www.praha5.cz/cs/sekce/pripady-resene-vzp/

Dokumentace - viz  \\P5mssrv01\vybor_zp

 

Park Raudnitzova domu (Hlubočepy, parc. č.  149/1 k.ú. Hlubočepy)

Podle dostupných informací z občanského sdružení Hlubočepští žádost o kácení vznikla 2010 na základě podnětu památkářů MHMP a správcovské firmy Centra (předpokládané náklady opravy zdi a kácení měly být cca 900 tis. Kč). Sdružení Hlubočepští nechalo vypracovat nezávislý rozbor ukazující na zbytečné kácení cenných stromů v parku (v budoucím“ arboretu“), nehospodárnost  při návrhu opravy zdi. Případ byl předběžně projednán s předsedou Komise pozemního rozvoje a radním pro ŽP.

 

MČ Praha 5 zplnomocnila k jednání opravy zdi Ing. Juliánu Chlumskou. OŽP ÚMČ Praha 5 jako příslušný orgán státní správy vydá ve správním řízení rozhodnutí o kácení, proti kterému se sdružení případně odvolají.

 

VŽP doporučuje provést šetrně opravu zdi parku, pokud možno bez kácení (Pro 6 proti 0 zdržel se 0 přítomno 6)

 

BD Zahrady Hřebenka,  parc. č. 4198/112, 53, 86, k.ú. Smíchov

VŽP žádá KAR o zpřístupnění studií a dokumentace problémových projektech v oblasti Hřebenka.

 

2/ Diskuse přípravy akcí VŽP (podle schváleného plánu VŽP  4-9/2011)

VŽP společně s Informačním střediskem OSN pořádá podle schváleného  plánu Seminář 20.4. 2011  ke Dni Země  „Zkušenosti MČ s Lokální  Agendou 21“ (podrobná pozvánka s kontakty v příloze)

 

V přípravě je konference  ke Den ŽP OSN „Udržitelný rozvoj MČ Prahy 5“ (2.6.2011 od 14:00)

 

K třetí akci „Týden mobility“ (mezi 16-22.9. 2011) se organizátoři akce Cyklozvonění obrátili na radního ing. Vejmelku s žádostí o vyvolání koordinační schůzky  mezi P4, P5, P11, P12 a P13.

 

VŽP žádá OŽP a další odbory o podkladové informace např. o plochách vhodných pro vnitroměstskou rekreaci (jako jsou parky, vnitrobloky, zahrádkové osady, vzácné lokality apod.).

 

VŽP bude shromažďovat podklady pro strategii udržitelného rozvoje Prahy 5 a její akční programy, a podle dohody  koordinovat diskusi (návrh programů SUR k diskusi v příloze).

 

3/ Administrace a hodnocení žádostí ekologických grantů 2011

Potenciální žadatelé o eko-granty byli informováni mailem, dubnovým zpravodajem Pětka a přes Informační středisko MČ.  Žadatelům je nabídnuta konzultace témat a konkrétních potřebných aktivit. Uzávěrka příjmu grantů je 22.4. Administrace žádostí provede tajemnice VŽP Věra Křikavová.

Diskuse podrobnějších kritérií hodnocení žádostí proběhne na VŽP 18.4.

 

VŽP nominuje členy grantové komise:  Ing. J.Vejmelka (VV), V. Zapletal (ODS), RNDr. Jan Martinec (SZ) – členové komise za TOP a ČSSD budou určeni na VŽP 18.4.

 

4/ Hodnocení DUR z environmentálního hlediska

Komise územního rozvoje je ochotna organizovat společné presentace DUR pro komisi dopravy a VŽP. Po presentaci by VŽP projednal hodnocení DUR z environmentálního hlediska.

 

5/ Různé

Členové VŽP mohou zasílat připomínky ke kapitole „Životní prostředí  Programového prohlášeni rady  na roky 2011-2014“ radnímu ing. Vejmelkovi nejpozději do dalšího  výboru 18.4., kde je možná společná diskuse.

 

Předseda VŽP avizoval neformální diskusi ke koordinaci akci v oblasti rozvoje cyklodopravy na Praze 5 na 11.4.2011 od 16:00 v zasedací místnosti 330 (ÚMČ, Nám 14. října 4, Praha 5).

 

Předseda VŽP informoval o mezinárodních  seminářích  (www.mestavpohybu.cz , www.farmarsketrziste.cz a program pro veřejné prostory www.pss.org resp. www.nadacepartnerstvi.cz.

 

Vedoucí OŽP informoval, že  OŽP ÚMČ Praha 5 (ve spolupráci s pověřenými orgány státní správy, MěVS v Praze, ČIŽP, OOP MHMP) provedl kontrole místě v Záchranné stanici pro zvířata Praha – Jinonice.  Kontroly se účastnili členové VŽP (Ing. O. Velek, Jaroslav Knap).

Kontrola neshledala závady z hlediska péče o zvířata.

 

Zapsala Věra Křikavová

Ověřil Ondřej Velek

 

Přílohy:

Podkladové materiály k diskusi (Statut VŽP, Strategie udržitelného rozvoje a Programy)

Návrh programu semináře 20.4.2011 na radnici

 

K diskusi - Návrh statutu VŽP pro web (návrh O. Velek)

-------------------------------------------------------------------------

Výbor pro životní prostředí je poradní orgán zastupitelstva MČ Praha 5 (zřízený usnesením ZMČ Praha 5 dne  18.11.2010), který:

  • ex-ante posuzuje projekty s vlivem na prostředí Prahy 5,
  • ex-post  posuzuje stížnosti podněty občanů a organizací k zlepšení prostředí Prahy 5,
  • navrhuje pravidla programu ekologických grantů „Místo pro život““,
  • konzultuje pozice a návrhy s dalšími poradními orgány samosprávy (zejména komisí územního rozvoje a komisí dopravy),
  • koordinuje (ve spolupráci s komisí dopravy) práce na rozvoji cyklistické a pěší dopravy na Praze 5,
  • shromažďuje a zveřejňuje podklady pro Strategii udržitelného rozvoje,
  • zveřejňuje pololetní zprávu o činnosti VŽP
  • pořádá a odborné diskuse expertů a osvětové akce pro veřejnost

 

k diskusi - Návrh Programů Strategie udržitelného rozvoje MČ prahy (návrh O. Velek)

--------------------------------------------------------------------

Strategie udržitelného rozvoje městské části Praha 5 (SUR)

 

(dle §89 odst.1g zákona 131/2000 Sb., tzv. „Program rozvoje městské části“)

 

Cíle strategie udržitelného rozvoje městské části Praha 5:

zvýšení kvality života občanů Prahy 5, ochrana veřejného prostoru, zvýšení sociální kohese, podpora odpovědného podnikání na území Prahy 5.

Využitím plánovacích, regulačních a prosazovacích možností veřejné lokální správy (úřadu a samosprávy pro harmonizace veřejných a privátních zájmů komunit Prahy 5.

 

SOCIÁLNÍ pilíř SUR MČ Praha 5

Cíl: podpora sociální kohese, adresná pomoc a zajištění služeb vyloučeným/ohroženým

Programy:

Program adresné sociální bytové politiky

Program podpory lidem bez domova

Program podpory transparence veřejné správy

Program zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů veřejné správy

Program profesionalizace a depolitizace státní správy

 

EKONOMICKÝ pilíř SUR MČ Praha 5

Cíl: podpora odpovědného lokálního podnikání

Programy:

Program úspor spotřeby energií a vody v budovách ve správě Prahy 5

Program podpory výroby a spotřeby obnovitelných energií (OZE, fotovoltaika na střechách apod., nákup energie OZE apod.)  na Praze 5

Program podpory spotřeby bio‑potravin v zařízeních veřejné správy Prahy 5

Program podpory výstavby šetrných budov na Praze 5 (pasivní/aktivní domy)

Program rozvoje bezpečné a úsporné dopravy na Praze 5 (podpora MHD, MHD, pěší, cyklo, nízkoemisní a elektro mobility)

Programy progresivního odpadového hospodářství  na Praze 5 (separace nebezpečných odpadů, bioodpadů, připojení k iniciativě „Zero Waste“)

Program podpory odpovědného nakupování veřejné správy (Green Procurement)

 

ENVIRONMENTÁLNÍ pilíř SUR MČ Praha 5

Cíl: zvyšování kvality prostředí pro zdravé veřejné aktivity (omezování rizikových faktorů), ochrana a rozvoj přírodního prostředí a vnitroměstské zeleně

Program omezování rizikových faktorů na Praze 5 (hluk, imise, chemická a biologická rizika)

Program rozvoje vnitroměstské rekreace na Praze 5 (outdoor sportu, zahrádkových osad, vnitrobloků)

Program ochrany a rozvoje zeleně na Praze 5 (vnitroměstských lesů, přírodních památek apod.)

aj.

 

HARMONOGRAM a nástroje prosazení lokální SUR (enforcement)

Přijetí „deklarace 2030“ k UR – 2011

Podání přihlášky do  procesu Lokální Agendy 21) – 2011

Přijetí Strategie UR (cíle programů, rámcový harmonogram, indikátory) – 2011

Pravidelné vyhodnocování efektu (indikátory) - od 2011 průběžně

Rozběh konkrétních programů - 2011-2014

 

SEMINARE ke DNI ZEME 20.4. , 16:00-20:00, Úřad MČ Praha  5, Štefánikova13/15, Praha 5, 6.patro - sál zastupitelstva

 

MČ Praha 5 - výbor pro životní prostředí ZMČ a Informační středisko  OSN si Vás dovolují pozvat  na  SEMINÁŘ  ke DNI ZEMĚ  "STRATEGICKÉ PLÁNY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ (nejen) PRAHY  5"

který se koná  ve středu 20.4.2011 (16:00-20:00) v sále zastupitelstva  (Úřad MČ Praha 5, Štefánikova13/15, Praha 5, 6.patro)

 

Cílem semináře je  presentovat a diskutovat  dobré a přenositelné  zkušenosti radnic a zájmových stran s moderními procesy  zapojování  odborné i laické veřejnosti  do tvorby dlouhodobých  ekonomicky i  sociálně i environmentálně harmonizovaných strategií, na které  navazují  konkrétní  transparentní realizační programy.  Řada  městských částí již zavádí  procesy a pravidla Místní Agendy 21 (www.ma21.cz)  a  seminář může přispět k výměně zkušeností. Seminář  je pořádán ke Dni Země (22.4.  viz.  www.denzeme.cz, www.earthday.org/earth-day-2011)  a měl by  otestovat zájem o  vhodnou  formu další konference, která je plánována na 2.6. ke Dni životního  prostředí OSN.

 

15:30 - otevření sálu - presence návštěvníků , mini občerstvení,  příprava letáků/posterů/presentací lektorů (max. 10-15 minut,  dataprojektor k dispozici)

 

16:00 OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ

----------------------------------

Pozdrav starosty / místostarosty

Pozdrav spolupořadatelů

Mgr. Michal Broža - Informační středisko OSN -  www.osn.cz Ing. Ondřej  Velek-  předseda VŽP ZMČ Praha 5 - www.praha5.cz

 

Organizační  informace/ Představeni lektorů

 

16:30 - Blok  ZKUŠENOSTI RADNIC se STRATEGICKÝMI PLÁNY a MÍSTNÍ  AGENDOU (www.MA21.cz)

----------------------------------------------------------------------

 

Projekt Zdravá Libuš a Písnice a Místní Agenda 21 -  Iva Hájková - www.praha-libus.cz

Strategicky plán MČ Praha  Slivenec - RNDr. Jana  Plamínková, starostka -  www.praha-slivenec.cz Strategický plán MČ  Praha 12 - Marek Rejman,  místostarosta - www.praha12.cz

Strategický plán P13 - JUDr Kateřina Černá, tajemnice úřadu -  www.praha13.cz

Proces přípravy SUR a  programů na Praze 5  -  Ing. Ondřej Velek  VŽP ZMČ Praha 5

Indikátory  udržitelného rozvoje obce - (lektor bude upřesněn) -  www.timur.cz , www.ekostopa.cz

 

Krátká diskuse

 

17:45  - 18:00 přestávka na mini občerstvení

 

18:00 blok AKTIVITY ZÁJMOVÝCH STRAN V "PILÍŘÍCH" STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE OBCE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOCIÁLNÍ POLITIKA RADNIC - (komunitní školy, sociální služby, otevřená  mediální politika radnice, participace občanů v rozhodovacích  procesech, moderní jednací řády samosprávy apod.)

 

Komunitní plánování sociálních služeb - Ing. Jitka Materová, www.obcan.org

Sociální ekonomika pro obce - Ing. PhDr. Petra Francová www.nova-ekonomika.cz

ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ/CHOVÁNÍ RADNIC -  transparentní a udržitelné hospodaření, odpovědné chování www.zeleneuradovani.cz, zelené nakupovaní úřadu  http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm,  lokální (bio)potraviny do úřadů a škol - www.farmarskatrziste.cz apod.

Transparentní zakázky radnice - Mgr. Tomáš Kramár - www.bezkorupce.cz

Energetický management obce - Ing. Miroslav  Šafařík - www.energetickymanagement.cz

Revitalizace budov a zanedbaných území (brownfields) obce - Jaroslav Pašmik - www.CZGBC.org

ODPOVĚDNÝ ROZVOJ PROSTŘEDÍ OBCE - Snižování vlivu rizikových faktorů  (imise, hluk apod.), zvyšování kvality veřejného prostoru  (www.pps.org), ochrana lokálního dědictví  a památek, podpora  diversity lokální kultury, zlepšování vnitroměstské rekreace a dostupnosti veřejného prostoru (parky, vnitrobloky), cyklodprava, šetrný "out-door" sport, ochrana a rozvoj zahrádkových osad aj.), ochrana vnitroměstských přírodních parků (vize "Geoparku" Prokopské údolí) apod.

Iniciativy za lepší urbanismus -  Arch. Tomáš Vích -  www.beau.wgz.cz

Bezpečné cesty do škol,  plány mobility škol a institucí - Eva Šuchmanová  - www.prazskematky.czwww.nazelenou.cz

 

DISKUSE

20:00  SHRNUTÍ PODNĚTŮ - UKONČENÍ SEMINÁŘE

--------------------------------------------------------------

Shrnutí zkušeností  k institucionalizace procesů přípravy SUR a  akčních programů radnic 2011-2014

(pozvánka na konferenci "UDRŽITELNÝ ROZVOJ PRAHY 5?" - 2.6. (14:00-20:00) sál ZMČ Prahy 5)

Přečteno: 7262x
Publikováno: 10.04.2011, poslední změna: 02.05.2012
Autor: Volené orgány (zastupitelstvo, rada)
Vytisknout