31.3.2011 (9)

9. schůze VŽP 21.3.2011

od 16:00 v místnosti 330, ÚMČ, Nám 14. října 4, Praha5

Přítomni: Ing. O. Velek, RNDr.J. Martinec, CSc.,  Ing. J. Vejmelka, V. Zapletal, J. Nedvěd, J. Knap

Omluven: Ing. B. Dvořák, Ing. R. Kopáček, M. Kukrle

Hosté: Ing. J.Vitha, Ing. M.Kučera, Mgr. V.Najmon, Ing. Arch. E.Lacinová, firma AKCENT Ing. Šefl, firma Starý a Partner

1/ Připomínky k 8 zápisu VŽP z 7.3.2011

Bez připomínek

2/ Připomínky ke zprávě VŽP pro ZMČ 24.3.

Bez připomínek.

Proběhla diskuse k příloze zprávy VŽP na ZMČ 24.3.2011

VŽP schvaluje rámcový plán práce VŽP na období duben/září 2011:

A: Osvětové akce

B: Příprava podkladových dokumentů na zkvalitnění:

C: Vedení proces přípravy lokální Strategie udržitelného rozvoje Prahy 5

Předseda VŽP předloží plán práce VŽP na období duben/září 2011ke schválení na ZMČ 24.3.2011

(Pro 5 proti 0 zdržel se  0  - přítomno 5 členů)

 

3/ Ekologické GRANTY 2011 - volba výběrové komise grantů

VŽP schvaluje výběrovou komisi na hodnocení ekologických grantů z řad členů VŽP (jeden člen výběrové komice za každý klub TOP, VV, ČSSD, SZ, ODS, zástupce OŽP). Administraci grantů zajistí tajemnice VŽP.  (Pro 5 proti 0 zdržel  se 0 - přítomno 5 členů)

4/ koordinace práce VŽP s komisemi dopravy a územního rozvoje (Statut VŽP)

Předseda informoval o předběžně dojednaném návrhu koordinace projednávání DUR, strategií apod. a zakotvení mandátu do Statutu VŽP.

VŽP preferuje pořádání jen jednoho veřejného představení DUR (dokumentů a studií), pro členy  VŽP a komise. Byly diskutovány varianty veřejného představení  DUR v samostatném termínu nebo v rámci termínu jednání komise územního rozvoje.

5/ VÝBĚR prioritních případů a garantů k vybraným případům

(seznam a dokumentace k některým ve skladu \\P5mssrv01\vybor_zp

Předseda VŽP navrhl modelové případy, které doporučuje prioritně ve VŽP sledovat (nezastavitelnost VKP Spiritka, nezastavitelnost louky lokality Šmukýřka, revitalizace parku Kavalírka, zlepšení ochrany PP Prokopské údolí např. „Geoparkem“ apod.).

Členové VŽP do příštího VŽP navrhnou další prioritní případy a jejich „garanty“.

6/ Hodnocení  projektů (DUR) z environmentálního hlediska

(návrh kritérií ex- ante hodnocení DUR v příloze 7. Zápisu VŽP)

KAR předložila k projednání DUR (viz sklad \\P5mssrv01\kar, \\P5mssrv01\vybor_zp)

DUR - ČSPH Lidl Barrandov

VŽP nepodporuje stavbu výstavbu  další  čerpací stanice pohonných hmot ČSPH Lidl Barrandov v území ZVO na pozemcích 963/2, 962/10, 962/1, k.ú. Hlubočepy dle předložené DUR, dat. 11/2010. Podobná zařízení již v lokalitě jsou dostatečná. (Pro  5 proti 0 zdržel se 1 - přítomno 6 členů)

DUR - Radlická radiála

Veřejná presentace projektu proběhla 9.3. V diskusi byla zmíněna potřeba zajištění pěší a cyklistické dopravy a ekodukty. VŽP se seznámil s předloženou dokumentací a doporučuje urychlené projednání DUR.  (Pro    6 proti    0 zdržel se  0 - přítomno 6 členů)

Celoměstsky významná změna - Park Barrandov Z 2753/00

KAR představila část projektu Park Barrandov by měl v budoucnu odlehčit návštěvnost PP Prokopského a Dalejského údolí. V současné době KAR diskutuje o propojení Barrandova s nákupním centrem MČ Praha 13 lanovkou.

VŽP žádá KAR o zpřístupnění celé studie (včetně záměru lanovky nad Prokopským údolím) přes sklad \\P5mssrv01\kar resp. \\P5mssrv01\vybor_zp)

VŽP posoudí záměr parku a lanovky na dalších jednáních VŽP.

 

7/ Různé

Radní Jaroslav Nedvěd zaslal Informace o projektu „Strom do každé ulice“ - Snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic pomocí izolační zeleně v Praze 5 (v příloze).

Zapsala:  V. Křikavová

Ověřil:     O. Velek

Příloha

Návrh projektu SNÍŽENÍ IMISNÍ ZÁTĚŽE Z DOPRAVY OZELENĚNÍM ULIC

DOTACE – SNÍŽENÍ IMISNÍ ZÁTĚŽE Z DOPRAVY OZELENĚNÍM ULIC POMOCÍ IZOLAČNÍ ZELENĚ V PRAZE 5

 

Stručný obsah projektu:

Obsahem projektu je ozelenění vybraných částí ulic s velmi frekventovanou především automobilovou dopravou. Izolační zeleň zde bude plnit funkci tzv. „zeleného filtru“, jehož smyslem je oddělit obytné zóny od významných liniových zdrojů znečišťující ovzduší – zejména páteřních komunikací. Na těchto zdrojích není možné technologické opatření, jež by vedlo ke snížení imisní zátěže.

Z důvodu malého prostoru a intenzivního zasíťování inženýrskými sítěmi bude zeleň usazována do kontejnerů, příp. se bude jednat o popínavé rostliny, které budou upevněny ke stávajícím protihlukovým stěnám (ulice k Barrandovu). Druhová skladba dřevin je navržena především s ohledem k zatíženosti prostředí. Budou zde vysázeny druhy odolné vůči zátěži ze znečištěného ovzduší s podsadbou keřového či bylinného patra.

Cíle projektu:

Cílem projektu je omezení prašnosti způsobené především automobilovou dopravou v místech obytné zástavby ve vybraných lokalitách Prahy 5 pomocí izolační zeleně osázené ve víceúrovňových liniích v pevně ke komunikacím připevněných kontejnerech.

Popis umístění projektu:

Projekt bude realizován na liniových zdrojích znečištění ve vybraných místech s největší frekvencí dopravy v působnosti městské části Prahy 5.

Lokalizovány byly ulice K Barrandovu, Nádražní, Strakonická, Hořejší nábřeží a Svornosti.

Finance:

Celkové výdaje na projekt:            34 936 196,- Kč

Nezpůsobilé výdaje:                       5 822 699,- Kč (nezpůsobilé výdaje jsou DPH)

Celkové způsobilé výdaje:            29 113 497,-Kč – 100%

Podpora OPŽP celkem:     26 202 147,- Kč – 90%

Financování MČ Praha 5: 2 911 350,- Kč – 10%

Vliv na udržitelný rozvoj a životní prostředí:

Umístěním kontejnerů s izolační zelení a výsadbou popínavých dřevin na protihlukových stěnách se vytvoří tzv. zelený filtr, který významně přispěje ke zlepšení znečištěného ovzduší.

Realizací projektu dojde k "odfiltrování" 13,76 t/rok TZL (tuhé znečišťující látky). Z tohoto důvodu má projekt pozitivní dopad na ŽP a zdraví obyvatel v řešených lokalitách.

Navrhovaný stav:

Plocha izolační zeleně:     0,1562 ha

Druh použité zeleně:                     popínavé dřeviny, keře, stromy, trávník

Počet vysazovaných dřevin:         2 180 ks

typ zdroje imisí/emisí:         dopravní koridory

Předpokládaná realizace: 2011

4.2 Druhová složka dřevin

Výběr druhové složky dřevin podléhal několika základním kritériím:

1. schopnost stromu vázat prachové částice (velikost listu, sklon listu, pohyblivost listu,

proudění vzduchu kolem a uvnitř koruny, lepkavost listu apod.),

2. druhy vhodné k výsadbě k frekventovaným silničním tahům,

3. druhy vhodné k výsadbě stromořadí,

4. preference domácích druhu,

5. estetické hledisko.

 

Druh dřeviny Latinský název Kultivar Použití

Javor mléč Acer platanoides ´Columnare´ Solitér i skupinová výsadba

Javor mléč Acer platanoides ´Emerald Queen´ Solitér i skupinová výsadba

Javor babyka Acer campestre ´Elsrijk´ Solitér i skupinová výsadba

Javor klen Acer pseudoplatanus´Erectum´ Solitér i skupinová výsadba

Platan javorolistý Platanus acerifolia ´Tremonia´ Solitér i skupinová výsadba

Jeřáb prostřední Sorbus intermedia ´Brouwers´ Solitér i skupinová výsadba

Druh dřeviny Latinský název Kultivar Použití

Kolkvicie krásná Kolkwitzia amabilis Volně rostoucí solitér i skupinová výsadba

Zimolez lesklý Lonicera nitida ´Elegant´ Volně rostoucí solitér i skupinová výsadba

Tavola kalinolistá Physocarpus opulifolius ´Diabolo´ Volně rostoucí solitér i skupinová výsadba

Vajgélie Weigela ´Eva Rathke´ Volně rostoucí solitér i skupinová výsadba

 

4.3 Typy kontejneru dle druhové složky

Na základě kombinací jednotlivých stromu a keřového či bylinného podrostu bylo vytvořeno

8 různých typu kontejneru dle druhové složky, jejichž označení (A-H) odpovídá výkresové

dokumentaci. Každý typ se vyskytuje v několika velikostních skupinách

Typ kontejneru

Stromové patro Keřové či bylinné patro Počet kontejneru

A Platanus acerifolia ´Tremonia´ Travní porost 4

B Acer platanoides ´Columnare´ Weigela ´Eva Rathke´ 12

C Acer platanoides ´Emerald Queen´ Kolkwitzia amabilis 5

D Acer platanoides ´Columnare´ Lonicera nitida ´Elegant´ 7

E Acer pseudoplatanus ´Erectum´ Travní porost 5

F Sorbus intermedia ´Brouwers´ Physocarpus opulifolius´Diabolo´13

G Acer campestre ´Elsrijk´ Travní porost 8

H Acer campestre ´Elsrijk´ Weigela ´Eva Rathke´ 13

Vybrané druhy byly konzultovány s VUKOZ – Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. Druhovým složením se zabývali precizně, neboť nám z jejich strany byla doporučena výměna jednoho původně zvoleného druhu za jiný vhodnější.

Přečteno: 8416x
Publikováno: 22.03.2011, poslední změna: 02.05.2012
Autor: Volené orgány (zastupitelstvo, rada)