7.3.2011 (8)

8. schůze VŽP 7.3. 2011

od 16:00 v místnosti 330, ÚMČ, Nám 14.října 4, Praha5

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Vojěch Zapletal, Ing. Richard Kopáček, Jaroslav Nedvěd, Ing. Bohumil Dvořák, Jaroslav Knap, Ing. Jiří Vejmelka, Marek Kukrle

Omluven: Dr. Jan Marinec

Hosté: Ing. Lacinová, Ing. Lampová, Ing. Kučera, Mgr. Havlinová, Ing. Heissler, Mgr. Najmon, Ing. Ježková, Ing. Veselý (Praturb, s.r.o.)

K 7. zápisu VŽP nebyly připomínky.

Schválen navržený program

1/ METODIKA  hodnocení DUR z environmentálního hlediska

Proběhla diskuse k návrhu „kritérií“ hodnocení DUR z environmentálního hlediska (v příloze 7. Zápisu VŽP). Předseda VŽP navrhne komisí územního rozvoje a dopravy koordinovat a pořádat společně jedno veřejné představení předkládaných DUR do poradních orgánů.

KAR představila dokumentaci REZIDENCE TURBOVÁ (DUR - úprava směrné části) Pozemky č. 830/1, 2, 3, 832, 833/1, 2, 3 – k. ú. Košíře.

Členové VŽP diskutovali soulad historických a moderních částí projektu a problém navýšení parkovacích míst a souvislosti s úpravou navržené směrné části ÚPn (zvýšení míry vyžití území OB z kódu B na kód D).

VŽP bere návrh na vědomí a požaduje informaci o kompenzaci úbytku zeleně (cca 2 000 m2), předložení tabulek a zákresu zeleně. VŽP požaduje informaci o nakládání s vodami (v objektu je pramen) a o energetické náročnosti projektovaného komplexu (hlasování: 6 / 0 / 0 - přítomno 6 členů)

2/ PRIORITIZACE  ad hoc případů

Členové VŽP jsou vyzváni, aby vybrali pro příští VŽP vhodné případy ze skladu dokumentů  \\P5mssrv01\vybor_zp (např. VKP Spiritka, park Kavalírka, černá stavba Šmukýřka v PP Vidoule/Motol apod.). Výběr případů a garantů k daným případům je odložen na další jednání VŽP.

3/ SCHVÁLENÍ  návrhu procesu přípravy „Strategie  udržitelného rozvoje P5“

Ke ZPRÁVĚ pro ZMČ (v příloze http://www.praha5.cz/cs/dokument/zapisy-z-vzp-jednani---2011/208439-7zapis-vzp-2122011 ) nebyly připomínky. Předseda VŽP připraví pro diskusi a schválení plán několika akcí VŽP na rok 2011 (např. osvětové akce Den Země 22.4., Den ZP OSN 5.6., Evropsky týden mobility), a dále návrh přípravy strategie udržitelného rozvoje včetně financování podkladových studií apod.

4/ RŮZNÉ

Radní Jaroslav Nedvěd poskytne VŽP informaci o výběrovém řízení na další rozvoj projektu „Strom do každé ulice“.

Vyúčtování ekologických grantů za rok 2010 předloží tajemnice do RMČ 22.3. a následně předseda VŽP do ZMČ 24.3. Obdobně radní Jiří Vejmelka předloží návrh ekologických grantů na rok 2011 do RMČ a předseda VŽP na ZMČ 24.3. Výběrová komise grantů 2011 bude navržena na 9. VŽP.

Zapsala: Křikavová

Ověřil:  Velek

Přečteno: 7076x
Publikováno: 21.03.2011, poslední změna: 02.05.2012
Autor: Volené orgány (zastupitelstvo, rada)